B&W besluiten 21-12-2021

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 december 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Ingekomen

 • Brief provincie Overijssel toezichtsvorm 2022 – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Horeca herstelplan KHN 2021 – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Brief van VNG, Veiligheidsberaad, NGB en stedennetwerken inzake coronastrategie langere termijn – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Besteding CTB (corona toegangsbewijs)-gelden:

Besluit

In te stemmen met de regeling waarbij horecaondernemers en sportverenigingen voor het uitvoeren van de CTB controle voor de periode 22 september 2021 tot 31 december 2021 een compensatie van respectievelijk €500 en €250 kunnen aanvragen.

 • Concept agenda GPBOW 18 januari 2022 – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Voorstel tot wijziging van het delegatiebesluit gemeente Olst-Wijhe - 33231-2021

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college voor zover het gaat om:
  a.wijzigingen van technische aard;
  b.wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving;
  c.het opnemen van een verleende omgevingsvergunning in het omgevingsplan; 
  d.het herzien van de delen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan die betrekking hebben op een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht (conform artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening), met inachtneming van de aan deze bevoegdheid of plicht gestelde voorwaarden;
  e.het beleidsneutraal overhevelen van onderdelen uit gemeentelijke verordeningen;
  f.het beleidsneutraal overhevelen van regels uit het Invoeringsbesluit Omgevingswet (Bruidsschat Omgevingsplan);
  g.het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels.
 2. artikel III van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe dienovereenkomstig te wijzigen;
 3. te bepalen dat de wijziging in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;
 4. te bepalen dat het besluit een jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd.

Samenvatting

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van artikel 2.8 van deze wet kan de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit biedt ruimte voor het toedelen van bevoegdheden op maat en draagt bij aan een snelle en efficiënte besluitvorming. Voorgesteld wordt om de delegatiemogelijkheid te gebruiken om meer technische, beleidsneutrale wijzigingen in het omgevingsplan te delegeren aan het college en het Delegatiebesluit hierop aan te passen. 

4. Voorstel tot aanwijzing van categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is - 38288-2021

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. conform artikel 16.15a, lid b onder 10 van de Omgevingswet de volgende categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aan te wijzen, waarvoor een bindend advies van de gemeenteraad nodig is:
  a.het bouwen van meer dan 12 woningen binnen de bebouwde kom en meer dan 5 woningen buiten de bebouwde kom;
  b.het bouwen/aanleggen van zonnevelden groter dan 3 hectare;
  c.het plaatsen van windmolens hoger dan 25 meter;
  d.oprichten en/of uitbreiding van agrarische bedrijfswoningen en agrarische bedrijfsgebouwen indien sprake is van een intensieve veehouderij;
 2. te bepalen dat deze regeling in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in werking treedt;
 3. te bepalen dat de regeling een jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd;
 4. het “Besluit tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning” van 25 mei 2020 in te trekken per datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling.

Samenvatting

Onder de Omgevingswet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om te besluiten op omgevingsvergunningsaanvragen, ook als daarbij wordt afgeweken van het (door de raad vastgestelde) omgevingsplan. Op grond van artikel 16.15a, lid b onder 10 en artikel 16.15, eerste lid van de Omgevingswet kan de gemeenteraad vooraf gevallen aanwijzen, waarin een bindend advies van de raad nodig is voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Voorliggend voorstel voorziet hierin. 

5. Afhandeling bestemmingsplanwijzigingen in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet - 52244-2021

Besluit

 1. Bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze vóór 1 februari 2022 zijn aangevraagd;
 2. De raad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder de bestemmingsplanwijzigingen. Vanaf 1 juli 2022 wordt voor plannen een omgevingsvergunning verleend of wordt het omgevingsplan gewijzigd. Een bestemmingsplanwijziging is dan niet meer aan de orde. Gelet op de voorbereidingstijd die nodig is om een nieuw bestemmingsplan te maken, is besloten om bestemmingsplanwijzigingen alleen nog in procedure te brengen als deze vóór 1 februari 2022 zijn aangevraagd. Aanvragen en plannen die later worden ingediend, worden gewoon behandeld (de winkel blijft open). Voor deze plannen wordt een omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging voorbereid. 

6. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2022 - 52477-2021

Besluit

 1. Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2022;
 2. Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2022.

Samenvatting

In 2022 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2022 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.

7. Verhogen structurele subsidie Vizier - 54678-2021

Besluit

 1. De subsidiesystematiek voor Vizier met terugwerkende kracht voor 2021 en verdere jaren vast te leggen op een bedrag van € 0,454 per inwoner (+Consumentenprijsindex (CPI) vanaf 2023)
 2. Ook in 2022 en verder de Anne Frank Krant te blijven aanbieden aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Olst-Wijhe;
 3. Het restant preventiebedrag van 2021 en 2022 in te zetten voor pro inclusie activiteiten in 2022 en in 2022 besluiten hoe dit verder vorm te geven vanaf 2023;
 4. Het restant bedrag 2021 van € 3.764,- via de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022.

Samenvatting

Discriminatie is een diepgeworteld en structureel probleem van de samenleving. De gemeente Olst-Wijhe heeft vanaf 2021 extra structurele middelen ontvangen voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorziening (ADV). Voorgesteld wordt een deel van deze extra middelen ten goede te laten komen aan onze ADV Vizier en daarnaast aan het organiseren van enkele preventieactiviteiten. 

8. Wijziging mandaat en volmachtstatuut - 54898-2021

Besluit

De bevoegdheden als genoemd in het Mandaatbesluit APV en bijzondere wetten te mandateren aan de functiecodes Medewerker beleidsuitvoering III en IV.

Samenvatting

Het mandaat- en volmachtstatuut is niet actueel als het gaat over de bevoegdheden op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordeningen Olst-Wijhe en diverse samenhangende wetten en regelingen. Het college en de burgemeester besloten om enkele mandaten te verlenen, zodat aanvragen efficiënt door medewerkers kunnen worden behandeld.

9. Continuïteitsbijdrage maatwerkvervoerder Munckhof i.v.m. Coronavirus - 55932-2021

Besluit

In te stemmen met het (bevoorschotten) compenseren van de opdrachtnemer gemeentelijk maatwerkvervoer, Munckhof, op de volgende wijze:

 • Leerlingenvervoer: januari en februari 2021 compenseren tot 70%;
 • Wmo: geen compensatie verlenen over 2020;
 • Wmo: geen compensatie verlenen over 2021.

Samenvatting

Voor het gemeentelijk maatwerkvervoer hebben de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Olst-Wijhe (perceel 2) een contract afgesloten met Munckhof. Door het coronavirus is uitval van vervoer geweest. In 2020 heeft elke gemeente uit perceel 2 Munckhof gecompenseerd voor de periode maart tot juni. De vervoerder wil opnieuw een beroep doen op de gemeente voor compensatie. We onderscheiden compensatie voor Leerlingenvervoer (structureel vervoer) en Wmo-vervoer (incidenteel vervoer), omdat deze al dan niet volledig weg zijn gevallen gedurende de lockdown. Het Jeugdwetvervoer is in veel gevallen gecombineerd met leerlingenvervoer, en wordt daarin gecompenseerd, of is wel verreden in die periode. Voor de onderbouwing voor het incidentele vervoer baseert perceel 2 zich op de jaarcijfers 2021 en halfjaarcijfers 2022 van de vervoerder. 

10. Principebesluit tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe - 56251-2021

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe onder de volgende voorwaarden:
  a.Initiatiefnemer werkt een stedenbouwkundig plan en landschapsplan nader uit dat door gemeente moet worden goedgekeurd.
  b.Er moet toestemming worden verkregen van ketenpartners, omdat er belangen spelen.
  c.Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
  d.Afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemer en gemeente over het beheer van de openbare ruimte.
  e.Woningbouw ontwikkeld wordt voor de lokale behoefte, waarbij de samenwerking wordt gezocht met SallandWonen.
 2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe. Om dit mogelijk te maken wordt een grote landschapsontsierende schuur gesloopt en daarmee de intensieve bedrijfstak beëindigd aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 te Wesepe, waardoor een milieuknelpunt voor de kern van Wesepe wordt opgelost en een kleine stedenbouwkundige uitbreiding van Wesepe mogelijk is. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken

11. Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022 - 56349-2021

Besluit

In te stemmen met de Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022

Samenvatting

Deze beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning zijn een uitwerking van het besluit van de gemeenteraad om met actueel normenkader op het gebied van huishoudelijke ondersteuning te werken. De beleidsregels zullen vanaf 2022 worden gebruikt bij het indiceren van zowel nieuwe indicaties als verlengingen van bestaande huishoudelijke hulp indicaties.

12. Voorzieningenhart Wesepe - 56784-2021

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het voorzieningenhart Wesepe op de raadsagenda 2022-2026 te zetten waarbij besluitvorming is voorzien in 2025;
 2. Dit bij de financiële afweging aan te merken als “gewenst beleid met hoge prioriteit”;
 3. De nieuw gekozen raad in 2025 een budget beschikbaar te laten stellen om het voorzieningenhart daadwerkelijk te realiseren;
 4. De investering voor het VHW op te nemen in de kadernota/begroting 2026-2029 (2029 eerste jaar kapitaallasten).

Samenvatting

Op 10 augustus 2021 heeft het college een raadsvoorstel uitgebracht. Naar aanleiding hiervan bracht de raad op 23 augustus 2021 een werkbezoek aan Wesepe. Tijdens deze beeldvormende raadsbijeenkomst sprak de stuurgroep haar grote teleurstelling uit dat het college van burgemeester en wethouders de raad had voorgesteld om de realisatie van het Voorzieningenhart Wesepe met tien jaar vooruit te schuiven. 
Op 17 november 2021 hebben de woordvoerders opnieuw gesproken met de stuurgroep VHW en daarna hebben de woordvoerder met de portefeuillehouders gesproken. De conclusie van deze gesprekken is dat de raad in 2025 een besluit neemt over de realisatie van het VHW en dat de benodigde gelden worden ingebracht bij de kadernota 2026-2029, waardoor het VHW in 2028-2029 gerealiseerd kan zijn (onder voorbehoud van eventuele beroep- en bezwaarprocedures).
Op basis van de gesprekken doet het college de gemeenteraad een nieuw voorstel.

13. Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad van 22 november 2021 van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen - 55163-2021

Besluit

 1. In te stemmen met de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.
 2. De gemeenteraad via de nieuwsbrief te informeren over de vastgestelde Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid.

Samenvatting

In de raadsvergadering van 22 november 2021 is door de fracties van: CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om in de beleidsregels van 2022 met betrekking tot de Participatiewet (algemene en bijzondere bijstand) een vrijstelling van giften in persoonlijke sfeer tot € 1.200,- per jaar vast te leggen.

Besluit van het college is dat uitkeringsgerechtigden binnen de Participatiewet giften tot een drempelbedrag van € 1.200,- per kalenderjaar niet hoeven te melden aan de gemeente. Ditzelfde voor inwoners die aanspraak maken op een regeling binnen het gemeentelijk minimabeleid. Om uitvoering te geven aan de motie zijn nu Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid opgesteld.

14. Wijziging Wet basisregistratie personen (BRP) door verplichte aanwijzing gemeentelijk briefadres - 56750-2021

Besluit

Op grond van artikel 2.23, lid 2 van de Wet basisregistratie personen (Wbrp), Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe als briefadres aanwijzen.

Samenvatting

Onder andere uit het rapport ' Een mens leeft, een systeem niet' van de Nationale ombudsman blijkt dat gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid van gemeenten om een gemeentelijk briefadres te bieden nu gewijzigd in een verplichting, die gaat gelden vanaf 1 januari 2022. Zodoende wordt voorkomen dat mensen (nog verder) in problemen komen door het ontbreken van een adres. Voor de gemeente Olst-Wijhe wordt Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe aangewezen als briefadres.

15. Begroting 2022 Sallcon GR 1e wijziging en begroting 2022 KonnecteD BV - 57221-2021

Besluit

 1. Kennis te nemen van de brief van 9 december 2021 van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Sallcon (Sallcon GR) over de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR waarbij ter informatie de begroting 2022 van KonnecteD BV is gevoegd;
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR;
 3. De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen, met het advies geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de te verzenden brief na behandeling in de gemeenteraad.

Samenvatting

Er is ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR en de begroting 2022 van KonnecteD BV. De stukken worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht, met het advies geen zienswijze in te dienen.

16. Besluit op bezwaar tegen niet plaatsen op monumentenlijst 4 montagewoningen Olsterkampweg - 51492-2021

Besluit

 1. In lijn met het advies van de Bezwarenadviescommissie het bezwaarschrift van Heemschut, opnieuw te beoordelen met het aanvullende advies van de Monumentencommissie Het Oversticht en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
 2. Het besluit van 7 juni 2021 onder aanvulling van de motivering, in stand te laten. 

Samenvatting

Op 7 juni 2021 heeft het college, op het verzoek van erfgoedvereniging Heemschut, om aanwijzing van 4 montagewoningen aan de Olsterkampweg, besloten om deze niet op de monumentlijst te plaatsen. Tegen dit besluit heeft Heemschut een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 september 2021 een hoorzitting gehouden. Het advies van de commissie luidt: het bezwaarschrift gegrond te verklaren gelet op het onvoldoende advies van HetOversticht, een deugdelijk advies te vragen van HetOversticht en het advies van HetOversticht te betrekken bij de beslissing op het bezwaarschrift. Op grond van het aanvullend advies van de HetOversticht is het bezwaarschrift ongegrond verklaard.

17. Financiën SKOW 2020 t/m 2022 - 57229-2021

Besluit

 1. Aan SKOW eenmalig een extra subsidie te verlenen van € 48.000 in verband met een, grotendeels door corona-maatregelen ontstaan, exploitatietekort over 2020;
 2. Voor kennisgeving aan te nemen dat de gezocht wordt naar structurele oplossingen om te komen tot een toekomstbestendige exploitatie. Resultaten daarvan zullen worden meegenomen in de bestuursopdrachten ‘Maatschappelijk Vastgoed’ en ‘Heroriëntatie voorliggend veld’ en ingebracht worden bij de kadernota;
 3. De raad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW), onderdeel van Uthuus is een belangrijke partner van de gemeente in het laagdrempelig organiseren van activiteiten met en voor inwoners en het beheer van o.a. het Holstohus en sporthal ‘De Lange Slag’.  Voor de lange termijn wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een toekomstbestendige financiering van de exploitatie te komen, want er was sprake van exploitatietekorten. Daarbij wordt aangesloten bij de bestuursopdrachten ‘Maatschappelijk Vastgoed’ en ‘Heroriëntatie voorliggend veld’. De afronding daarvan zal in het voorjaar 2022 zijn.
Die financiële problemen zijn versterkt door de gevolgen van de corona-pandemie. Het voortbestaan van SKOW werd daardoor bedreigd. SallandWonen, SKOW en gemeente hebben gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor de ernstige financiële problemen die zijn ontstaan bij SKOW. SKOW heeft zelf ook bijgedragen aan de oplossing door inzet/vermindering van reserves en sanering van de horeca. Ook de eigenaar en verhuurder van de panden, SallandWonen, werkt door huurmatiging als gevolg van corona mee aan een oplossing. Vanuit de gemeente wordt eenmalig een extra subsidie verleend om de huidige financiële problemen op te lossen.

18. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor: a. Het kappen van een houtopstand op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst; b. Het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst - 57304-2021

Besluit

 1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. De reclamanten schriftelijk te informeren over dit besluit.

Samenvatting

Er zijn twee bezwaarschriften ingediend door vijf bewoners uit Olst verder te noemen reclamanten:

 • een brief van 29 september 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 19 augustus 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een houtopstand (17 bomen) op het perceel ter hoogte van Ter Stegestraat 34 te Olst (hierna te noemen besluit a.).
 • een brief van 12 oktober 2021, ontvangen op dezelfde dag. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 2 september 2021, verzonden op dezelfde datum, tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel op het perceel Ter Stegestraat (verlengde) te Olst (hierna te noemen besluit b.).
  De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 7 december 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over beide bezwaarschriften.

19. Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022 - 57548-2021

Besluit

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 13 januari 2022;
 2. De burgemeester te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen;
 3. De vergaderstukken op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 24 januari te plaatsen.

Samenvatting

Op 13 januari vindt een extra algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Directe aanleiding is de herijking van het gemeentefonds. Een ontwikkeling die van grote invloed is op de gemeentefinanciën vanuit het Rijk. Op de agenda staat ook het recent gesloten coalitieakkoord waarin naast gemeentefinanciën tal van thema’s zijn opgenomen die de gemeenten raken zoals woningbouw, klimaat en (jeugd)zorg.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Voorstel wijziging van delegatiebesluit gemeente ow  pdf 95,5 KB Download
Buitenplanse omgevingsplanactiviteit  pdf 102,7 KB Download
Afhandeling bestemmingsplanwijzigingen omgevingswet  pdf 130,3 KB Download
Overeenkomsten havenmeester horecavoorziening loswal  pdf 88,3 KB Download
Verhogen structurele subsidie vizier  pdf 98,0 KB Download
Wijziging mandaat volmachtstatuut  pdf 81,0 KB Download
Continuiteitsbijdrage maatwerkvervoerder munckhof  pdf 93,4 KB Download
Besluit kleinschalige woningbouw scholtensweg wesepe  pdf 108,8 KB Download
Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning 2022  pdf 81,7 KB Download
Voorzieningenhart Wesepe  pdf 88,3 KB Download
Regels vrijlating giften participatiewet minimabeleid  pdf 100,0 KB Download
Wijziging wet brp  pdf 92,9 KB Download
Begroting sallcon wijziging begroting 2022 konnected  pdf 88,8 KB Download
Besluit niet plaatsen monumentenlijst 4 montagewoningen  pdf 149,8 KB Download
Financien skow 2020-2022  pdf 105,8 KB Download
Beslissing omgevingsvergunning  pdf 130,0 KB Download
Extra algemene ledenvergadering vng 13 jan 2022  pdf 80,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen