B&W besluiten 27-06-2022

Aanwezig

 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H. Kamphuis, wethouder 

Afwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 juni 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Vakantieplanning college-directie - voor kennisgeving aan te nemen.
 • Agenda en stukken ALV 29 juni 2022 | VNG –
 • Jaarverslag Regio Zwolle 2021 + Infographic – voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit 

Wethouder Blind te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen. 

3. Vaststelling herinrichting Raalterweg Wesepe 

Besluit 

 1. Ontwerpplan definitief vast te stellen;
 2. Reacties conform reactienota zienswijzen te verzenden;
 3. Extra middelen ad € 32.800,- vrij te maken uit de Reserve nader te bestemmen middelen (voorheen Reserve privatisering groen);
 4. REKO Raalte opdracht te geven voor de uitvoering;
 5. Bij tweede Berap 2022 het aanvullend benodigd bedrag te verantwoorden.

Samenvatting

De oude provinciale traverse door Wesepe is door de provincie, na aanleg van de provinciale rondweg N348 aan de gemeente overgedragen. Een gelijktijdige herinrichting van de Raalterweg in de kern heeft toen niet plaatsgevonden. Op 19 november 2021 is besloten beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele voorzieningen aan de Raalterweg uit te laten voeren om tegemoet te komen aan lang gekoesterde wensen de Raalterweg een betere landschappelijke inpassing te geven en snelheid te kunnen beperken. Een verdere uitwerking hiervan heeft in samenspraak met een werkgroep met leden van plaatselijk belang Wesepe plaatsgevonden. Dit plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en een volgende stap richting uitvoering is het vaststellen van het ontwerp en het aanbesteden van de werkzaamheden. 

4. Voortgangsbrief programma invoering Omgevingswet 

Besluit

 1. De “Voortgangsbrief Invoering Omgevingswet” en de “SvZ 28 minimale acties juni 2022 college” vast te stellen en aan de raad te sturen ter kennisname;
 2. Over de komst van de Omgevingswet actief te communiceren met inwoners, bedrijfsleven en andere stakeholders vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding

Samenvatting

Sinds 2017 wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De datum van inwerkingtreding van de wet is gesteld op 1 januari 2023. Met nog een half jaar te gaan zijn er op een aantal onderdelen nog besluiten te nemen. 
De gemeente Olst-Wijhe is al een tijd op weg om te zorgen voor een goede invoering van de Omgevingswet, waarmee op hoofdlijnen de gemeente ook echt klaar is voor de inwerkingtreding. Tegelijkertijd zijn er in de uitvoering nog heel wat puntjes die in het komende halfjaar nog op de i moeten worden gezet voor een vlotte en soepele overgang.

Ook brengt de komst van de Omgevingswet een aantal risico’s met zich mee. Een deel van die risico’s kan door de gemeente niet worden verkleind of gemitigeerd. Deels omdat deze zich voordoen buiten de invloed van de gemeente Olst-Wijhe, deels omdat deze risico’s zich pas voordoen op het moment van inwerkingtreding van de wet. Het resultaat kan zijn dat er verminderde kwaliteit van dienstverlening optreedt, of dat procedures langer duren dan de wet voorschrijft. Over de komst van de Omgevingswet en mogelijke gevolgen moet door de gemeente gecommuniceerd worden. Hiermee zal actief worden begonnen vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding. 

5. ALV Dimpact 30 juni 2022   

Besluit

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Dimpact van 30 juni 2022

De burgemeester:

 1. Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 30 juni 2022. 

Samenvatting

Op 30 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. In dat kader wordt het college gevraagd in te stemmen met het voorstel om de notulen van de vorige ALV en de financiële uitwerking voor Beyond23 vast te stellen alsmede in te stemmen met collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management dat samenhangt met Beyond 23, de tarieven voor de Burgerzakenmodules vanaf 1 juli 2023 vast te stellen en in te stemmen met het jaarverslag van 2021. De gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, de heer Marcel Kossen, neemt deel aan de ALV namens de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe (DOWR). 

6. Jaarrapportages 2021 CISO en FG en Jaarplan privacy 2022 

Besluit

 1. De jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad op de hoogte stellen van de jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021.
 3. Het Jaarplan Privacy en Informatieveiligheid 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 

Samenvatting

Gemeenten verwerken op grote schaal informatie en persoonsgegevens van inwoners. Zonder deze gegevens kunnen zij hun taken niet uitvoeren. Het gaat in de praktijk niet alleen om het verwerken van persoonlijke informatie van inwoners, maar ook om de gegevens van medewerkers en relaties van de gemeente.  
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Olst-Wijhe zien erop toe dat de gemeente bij het verwerken van informatie en persoonsgegevens voldoet aan de verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De organisatie is belast met de uitvoering van deze regelgeving en hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk. De FG en CISO rapporteren hun bevindingen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders. 

7. Bestuursopdracht toekomst bibliotheekvoorziening Olst-Wijhe   

Besluit 

 1. Een onderzoek te starten naar de toekomst van het servicepunt van Bibliotheek Salland in Wijhe en daarbij de inhoudelijke en financiële consequenties meenemen van behoud van het servicepunt op de volgende twee locaties:
  a. Huidige pand aan Kerkstraat/Langstraat in Wijhe
  b. Ander maatschappelijk vastgoed van de gemeente in het dorp Wijhe.
 2. Een bedrag van € 22.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2023-2026 voor de huisvesting van het servicepunt in 2023.
 3. De raad te informeren over dit besluit via de nieuwsbrief. 

Samenvatting

Tot en met 2022 is de bekostiging van het servicepunt in Wijhe van de Bibliotheek Salland in onze meerjarenbegroting meegenomen. Vanaf 2023 is dit niet meer het geval. In onze beleidsbegroting 2022-2025 is opgenomen dat er in 2022 een besluit genomen moet worden over de toekomst van dit servicepunt. Om die reden wordt een onderzoek gestart naar de inhoudelijke en financiële consequenties van behoud van dit servicepunt in het huidige pand en in het huidige gemeentehuis. Op basis daarvan kan een besluit genomen worden over de toekomst van dit servicepunt en worden eventuele financiële consequenties als nieuw beleid opgenomen in de Kadernota 2024-2027. Lopende dit onderzoek wordt in ieder geval de huisvesting in het huidige pand tot 31 december 2023 voortgezet. De kosten hiervan ad € 22.000 worden als autonome ontwikkeling meegenomen in de Kadernota 2023-2026.

8. Vrijstelling aansluitplicht riolering en lozing in de bodem Dijkmanszoet 5 te Olst  

Besluit 

Een vrijstelling te verlenen van de aansluitplicht op de riolering en voor lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater in de bodem voor het perceel Dijksmanszoet 5 te Olst.

Samenvatting

De bewoner(s) van Dijkmanszoet 5 te Olst beogen het minimaliseren van de footprint door ecologisch (natuur inclusief), duurzaam en circulair te wonen. Op het gebied van het afvalwater gaan zij dit bewerkstelligen door gebruik te maken van een composttoilet, de fecaliën te composteren en het grijze afvalwater via een helofytenfilter te zuiveren en terug te brengen in de bodem. Hemelwater wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt. De hiervoor benodigde vrijstelling van de aansluitplicht op de riolering en lozing in de bodem worden door het college van Burgemeester en wethouders verleend. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Vaststelling herinrichting Raalterweg Wesepe  pdf 97,7 KB Download
Voortgangsbrief programma invoering Omgevingswet  pdf 85,7 KB Download
Voortgangsbrief programma invoering Omgevingswet  pdf 85,7 KB Download
ALV Dimpact 30 juni 2022  pdf 104,6 KB Download
Jaarrapportages 2021 CISO en FG en Jaarplan privacy 2022  pdf 144,5 KB Download
Bestuursopdracht toekomst bibliotheekvoorziening Olst-Wijhe  pdf 110,3 KB Download
Vrijstelling aansluitplicht riolering en lozing in de bodem Dijkmanszoet 5 te Olst  pdf 90,0 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen