B&W besluiten 20-12-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 december 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek Raadsvoorstel,

BESLUIT:

In te stemmen met het naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsbehandeling op 21 november 2022 aangevulde raadsvoorstel.

 • Memo uitgifte bedrijfskavels Meente Noord – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Uitnodiging tot opstellen gebiedsvisie landgoed 't Rozendael - 't Nijenhuis e.o – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Verklaring coördinatie onderwijs AMA’s Olst-Wijhe.

BESLUIT:

In te stemmen met ondertekening van de verklaring.

3. Woondeal West Overijssel

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de Woondeal West Overijssel.
 2. Wethouder Blind te machtigen om de Woondeal namens de gemeente te ondertekenen op 21 december 2022.
 3. De gemeenteraad te informeren via een brief aan de raad als bijlage bij de raadsnieuwsbrief en plaatsing van de woondeal op de lijst van ingekomen stukken voor de raad.

SAMENVATTING

De huidige minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft prestatieafspraken gemaakt met de provincies over de woningbouwopgave. Van de landelijke opgave van 900.000 woningen tot en met 2030, zet Overijssel zich in voor een basisinspanning van 42.300 woningen. Voor West Overijssel geldt een basisinspanning van 28.200 woningen. Dat laat onverlet dat in de Regionale Woonagenda een hogere ambitie voor West Overijssel is opgenomen (40.000 woningen).

De prestatieafspraken van Rijk en provincie zijn doorvertaald in een Woondeal West Overijssel, waarbij ook de gemeenten, corporaties en marktpartijen betrokken zijn geweest. Belangrijke onderdelen zijn de betaalbaarheid, versnelling van de woningbouwopgave en duurzame en toekomstbestendige woningbouw. Met de ondertekening van de Woondeal West Overijssel wordt de basis gelegd om gezamenlijk, en met woningcorporaties en de markt, invulling te geven aan de woningbouwopgave - zowel kwantitatief als kwalitatief - om daarmee het huidige woningtekort aan te pakken en betaalbare woningen aan de woningmarkt toe te voegen.

4. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand

BESLUIT:

Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand:
Iris de Haan

SAMENVATTING

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.
Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten, maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.

5. Cofinanciering LEADER aanvragen 2022

BESLUIT:

 1. In te stemmen met een bijdrage van € 5.643,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verslingerd aan Smaakvol Salland en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.
 2. In te stemmen met een bijdrage van € 16.875,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.
 3. Aanvragers via een beschikking te informeren over het besluit.
 4. De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve De Kracht van Salland voor de cofinanciering van de LEADER-projecten Verslingerd aan Smaakvol Salland en Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio via de 1e berap 2023 ad € 22.518,-. 

SAMENVATTING

Onze gemeente heeft in november 2022 twee aanvragen in het kader van het LEADER-programma De Kracht van Salland ontvangen. Aan de gemeente wordt een cofinanciering voor deze projecten gevraagd. Het gaat om het project Verslingerd aan Smaakvol Salland en Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio. Na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER zijn deze aanvragen voor gemeentelijke cofinanciering aangevraagd.

In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.

Projecten krijgen een maximale bijdrage van de gezamenlijke overheden van 50% in hun project. Deze overheidsbijdrage bestaat uit 50% EU-middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van gemeenten en eventueel waterschap. 

6. Kadernota Verbonden Partijen 2023-2026

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de Kadernota Verbonden Partijen 2022-2026.
 2. Akkoord te gaan met het concept raadsvoorstel en deze voor te leggen ter besluitvorming aan de raad.

SAMENVATTING

In de nieuwe kadernota 2023-2026 is ten opzichte van de kadernota 2017-2021 een aantal wijzigingen verwerkt. Het vaststellen van arrangementen is versimpeld, wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen zijn onder de aandacht gebracht, de rol en invloed van het college en de raad is in beeld gebracht en overbodige tekst is geschrapt.

7. Leidraad Invordering 2022

BESLUIT:

 1. De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2022 vast te stellen.
 2. Dit besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

SAMENVATTING

Het betreft de vaststelling van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen om de invordering van belastingaanslagen volgens actuele wetgeving te laten verlopen. De invordering wordt gedaan door de DOWR voor Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De leidraad is in de gemeente Deventer al vastgesteld, waarbij de DOWR de voorzet heeft gegeven.

8. Hoogte persoonlijk budget vanaf 2023

BESLUIT:

Het persoonlijk budget voor een medewerker met een arbeidsomvang van 1,0 fte vanaf 1-1-2023 vast te stellen op € 550,- per kalenderjaar.

SAMENVATTING

Vanaf 2015 zijn de meeste arbeidsvoorwaarden in de DOWR-gemeenten geharmoniseerd. Eén van de arbeidsvoorwaarden die nog niet gelijk in de drie gemeenten is, betreft de hoogte van het persoonlijk budget. Het persoonlijk budget per medewerker was in Olst-Wijhe de afgelopen jaren € 500,- per jaar. De medewerker kan zelf bepalen wanneer en hoe hij/zij dit budget inzet voor bepaalde bestedingsdoelen zoals bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer of extra verlof. 
Er doet zich nu een mogelijkheid voor om de hoogte van het persoonlijk budget op één lijn te brengen, zodat het budget in alle drie DOWR-gemeenten voor de medewerkers hetzelfde is per 2023.

9. Omgevingsvergunning Flexwonen Wengelerhoek Wijhe

BESLUIT:

 1. De omgevingsvergunning voor het realiseren van 50 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Omloop te Wijhe te verlenen onder voorwaarde dat berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.
 2. Te starten met grondwerkzaamheden tijdens de bezwaarperiode.

SAMENVATTING

Op 15 december 2022 heeft Salland Wonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 50 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Omloop te Wijhe. Het realiseren van de flexwoningen levert een bijdrage aan het verlagen van de druk op sociale huurwoningen op korte termijn. Om snelheid te houden in het proces wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.

10. Omgevingsvergunning Flexwonen Vink Olst

BESLUIT:

 1. De omgevingsvergunning voor het realiseren van 26 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Vink te Olst te verlenen onder voorwaarde dat berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.
 2. Te starten met grondwerkzaamheden tijdens de bezwaarperiode.

SAMENVATTING

Op 15 december 2022 heeft Salland Wonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 26 flexwoningen voor de duur van 10 jaar en het aanleggen van het openbaar gebied aan de Vink te Olst. Het realiseren van de flexwoningen levert een bijdrage aan het verlagen van de druk op sociale huurwoningen op korte termijn. Om snelheid te houden in het proces wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde dat een planschadeovereenkomst is ondertekend en berekeningen brandwerendheid akkoord zijn bevonden door de brandweer alvorens wordt gestart met de realisatie van de woningen.

11. Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA, Gemeentebelangen en Partij van de Sport over sportcafé de Hooiberg te Olst

BESLUIT:

In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA, Gemeentebelangen en Partij van de Sport over het sportcafé de Hooiberg te Olst.

SAMENVATTING

De fractie van de PvdA heeft vragen aan het college gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de juridische procedure rondom het sportcafé (net voor de uitspraak dat het beroep tegen de omgevingsvergunning met betrekking tot het sportcafé de Hooiberg gegrond is verklaard).

De fractie van Gemeentebelangen en de Partij van de Sport hebben ieder afzonderlijk vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het bericht dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het sportcafé de Hooiberg te Olst gegrond is verklaard. Dit betekent dat het sportcafé, op basis van het huidige bestemmingsplan, niet (meer) in gebruik genomen mag worden als sportcafé maar alleen nog maar als sportkantine. Dit besluit heeft gevolgen voor de exploitatie van het sportcafé.

Het college geeft in brieven antwoorden op de gestelde vragen van de desbetreffende fracties.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Woondeal West Overijssel  pdf 113,0 KB Download
Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand  pdf 70,3 KB Download
Cofinanciering LEADER aanvragen 2022  pdf 114,9 KB Download
Kadernota Verbonden Partijen 2023-2026  pdf 80,8 KB Download
Leidraad Invordering 2022  pdf 71,9 KB Download
Hoogte persoonlijk budget vanaf 2023  pdf 81,9 KB Download
Omgevingsvergunning Flexwonen Wengelerhoek Wijhe  pdf 266,5 KB Download
Omgevingsvergunning Flexwonen Vink Olst  pdf 218,7 KB Download
Vragen raadsfracties Sportcafé De Hooiberg  pdf 89,0 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen