B&W besluiten 13-12-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 december 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • VNG Overijssel: Verzoek om instemming samenstelling bestuur VNG Overijssel.

BESLUIT:

In te stemmen.

 • Vertegenwoordiging gemeente Olst-Wijhe binnen de K80.

BESLUIT:

Burgemeester Van Mastrigt als vertegenwoordiger aan te wijzen. 

3. Principebesluit tot het wijzigen van de verblijfsrecreatieve bestemming naar een woonbestemming en de agrarische bestemming naar een natuurbestemming van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst

BESLUIT:

1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het wijzigen van de verblijfsrecreatieve bestemming naar een woonbestemming en de agrarische bestemming naar een natuurbestemming van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst onder de volgende voorwaarden:

a. Initiatiefnemer werkt het landschapsplan en beheerplan nader uit dat door de gemeente en provincie moet worden goedgekeurd.

b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.

c. Initiatiefnemer toont aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst. De initiatiefnemer wil de verblijfsrecreatieve bestemming van het erf wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ en de agrarische bestemming naar de bestemming ‘Natuur’. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

4. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van actualisaties grondexploitatiebegroting per 1-1-2023 in het kader van de jaarrekening 2022 

BESLUIT:

 1. De nota rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisaties grondexploitatiebegrotingen (GREXen) in het kader van de jaarrekening 2022 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende vanaf 2022 te hanteren parameters:
 • 5,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch);
 • 3,00 % plankostenstijging;
 • 1,59 % rente overeenkomstig voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening door Commissie BBV (voorlopig vastgestelde rente 2023 is 1,59%);
 • 11,50 % opbrengststijging woningbouwprojecten in 2023 (verwerkt in de grondprijs per 1-1-2023)*; 2,00 % opbrengststijging woningbouwprojecten vanaf 2024;
 • 0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;
 • 2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde);
 • Intern uurtarief, in overeenstemming met het directiebesluit geïndexeerd per 1-1-2023:  ondersteuner € 98, beleidsmedewerker € 122, projectleider € 140.

* Conform waardeadvies Van Ameyde Waarderingen

2. Bij de eerstvolgende tussentijdse actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties per 1-7-2023, gezien de huidige fluctuaties in de markt, opnieuw te beoordelen of de nu opgenomen parameters al dan niet behoeven te worden bijgesteld. 

SAMENVATTING

Met dit collegebesluit wordt de nota Rekentechnische uitgangspunten en daarmee de te hanteren parameters vastgesteld, zodat bij de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties per 1-1-2023, een reëel en betrouwbaar beeld van de financiële stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitatieprojecten wordt weergegeven. 

In januari 2023 worden ten behoeve van de jaarrekening 2022 de gemeentelijke grondexploitaties geactualiseerd. Dit betekent dat de grondexploitaties op het prijspeil 1-1-2023 moeten worden opgesteld. Voor deze actualisatie per 1-1-2023 moeten de parameters kosten- en opbrengststijging, het rentepercentage, de discontovoet en de te hanteren uurtarieven worden vastgesteld. Hiertoe is de nota Rekentechnische Uitgangspunten (RTU) opgesteld. Deze nota geeft een toelichting op de te hanteren parameters die verwerkt worden in de per 1-1-2023 te actualiseren gemeentelijke grondexploitaties.  

5. Grondprijzenbrief 2023

BESLUIT:

 1. De Grondprijzenbrief 2022 in te trekken.
 2. De Grondprijzenbrief 2023 - inclusief het anti-speculatiebeding van 10 jaar voor sociale huur en sociale koopwoningen en woonwagenstandplaatsen (zowel koop als huur), - vast te stellen en deze te publiceren op de gemeentelijke website.
 3. De Grondprijzenbrief 2023 ter kennisname aan de raad voor te leggen.

SAMENVATTING

De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2023 dient, conform de Nota Grondbeleid, te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

6. Uitvoeringsprogramma VTH 2023

BESLUIT:

 1. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 vast te stellen.
 2. De geactualiseerde risicoanalyse voor de 'thuistaken' vast te stellen.
 3. Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken.
 4. Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.

SAMENVATTING

Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de activiteiten in 2023 op het gebied van de fysieke leefomgeving.

7. Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe

BESLUIT:

 1. Vast te stellen ‘Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023 gemeente Olst-Wijhe’.
 2. Het verzoek om extra subsidie van Stichting Slachtofferhulp af te wijzen.
 3. De subsidie aan de bibliotheek voor het project gezinsaanpak (betrokkenheid van de ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen) voor 2023 te continueren voor een bedrag van € 26.600,- en dit bedrag te financieren uit de rijksmiddelen voor voor- en vroegschoolse educatie.
 4. Het extra benodigd bedrag van € 12.000,-  als gevolg van de stijging van de personele kosten voor 2023 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2023 en voor 2024 en verder bij de kadernota 2024.

SAMENVATTING

Jaarlijks stelt het college het document ‘Beleidsregels Subsidieverstrekking’ vast. In dit document wordt per beleidsveld inzichtelijk gemaakt wat de doelstellingen en grondslagen van de subsidieverstrekking zijn. Daarnaast wordt per beleidsveld het subsidiebudget vastgesteld.

8. Collegevoorstel vergaderstukken BO en PfO Jeugd 14 december 2022

BESLUIT:

In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.

SAMENVATTING

Op 14 december 2022 vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan meerdere punten waar een besluit over genomen dient te worden:

 • Transformatieconvenant
 • Governance
 • Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Beschikbaarheid Karakter
 • Verlenging meerkostenregeling 2022
 • JbOV

In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering. Advies over het besluit van agendapunt (9) JbOV is niet toegevoegd aangezien de definitieve stukken voor dit agendapunt nog niet zijn aangeleverd door het RSJ IJsselland. Ook zijn de stukken voor agendapunt 12 nog niet aangeleverd.

9. Verlenging geldigheidsduur informatie- beveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2023

BESLUIT:

Het ‘Strategische Informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022’ met een jaar te verlengen tot en met 2023. 

SAMENVATTING

Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022 loopt af eind 2022 en dient formeel in 2022 vernieuwd te worden vastgesteld.  In 2023 wordt echter de nieuwe wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO 2.0) van kracht. Deze nieuwe baseline vormt een belangrijke basis voor herziening van het informatiebeveiligingsbeleid voor de DOWR-gemeenten. Het college heeft daarom besloten de geldigheidsduur van het informatiebeveiligingsbeleid met een jaar te verlengen. 

10. Vergadering Algemeen Bestuur OD IJsselland 15 december 2022

BESLUIT:

In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 15 december 2022

SAMENVATTING

Op 15 december 2022 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Op basis van een annotatie zijn de verschillende agendapunten van een advies voorzien. Het college heeft ingestemd met de adviespunten.

11. Energiebesparingsmaatregelen gemeentelijke organisatie

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het verder verkennen van de voorgestelde maatregelen.
 2. De maatregelen nader uit te werken in afzonderlijke collegevoorstellen.
 3. De raad informeren via een raadsinformatiebrief en hiermee toezegging 16 (7-11-2022) af te doen.

SAMENVATTING

Het college heeft op dinsdag 6 september 2022 naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen grote zorgen uitgesproken over de impact op de samenleving en de eigen organisatie. De vraag is uitgezet om te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kosten voor energie omlaag te brengen zowel voor de gemeentelijke organisatie als de samenleving. Een eerste inventarisatie heeft een overzicht opgeleverd van uit te voeren maatregelen op de volgende thema’s: openbare verlichting, gebouwmanagement, maatschappelijke partners en versnelling verduurzaming vastgoed in de samenleving.
De maatregelen worden in afzonderlijke collegevoorstellen nader uitgewerkt en voorzien van een financieel kader.

12. Vaststellen stedenbouwkundige visie SPOC park

BESLUIT:

 1. Definitieve versie Stedenbouwkundige visie SPOC vast te stellen.
 2. In te stemmen met de reactienota.
 3. In te stemmen met de communicatiestrategie voor omwonenden, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.
 4. De projectleider decharge voor het project opstellen stedenbouwkundige visie SPOC te verlenen.
 5. De projectleider te machtigen voor de coördinatie van het werk met werk maken van de uitvoering van de verschillende lopende initiatieven en het beperkt aantal uren te boeken op kindcentrum Wijhe.
 6. De raad te informeren via de raadsnieuwbrief.

SAMENVATTING

In maart 2022 heeft het college aangegeven behoefte te hebben aan een integraal overzicht van alle lopende initiatieven op het SPOC-terrein in Wijhe. Ook bestond er behoefte om bestuurlijk en ambtelijk initiatieven op het SPOC integraal te bezien en waar mogelijk onderling te coördineren en af te stemmen. Om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen en bewaken is besloten een stedenbouwkundige visie voor het SPOC-park op te laten stellen. Deze visie is daarmee ook een toetsingskader voor eventuele toekomstige initiatieven. De stedenbouwkundige visie ondersteunt twee eerder vastgestelde kaders, te weten: A) Het SPOC is de locatie in Wijhe waar inwoners elkaar ontmoeten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur, en B) bij de inrichting van het SPOC-terrein en de toegangswegen ernaar toe geldt het ‘spreiden-en-scheiden’-principe wat inhoudt dat gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk gescheiden wordt van ongemotoriseerd verkeer. In mei 2022 is een stedenbouwkundig bureau aangetrokken dat samen met de klankbordgroep van SPOC-gebruikers de visie heeft opgesteld. Deze visie wordt nu vastgesteld. 

 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Principebesluit wijzigen verblijfsrecreatieve bestemming naar woonbestemming en agrarische bestemming naar natuurbestemming Diepenveenseweg 28a Olst  pdf 96,6 KB Download
Vaststelling rekentechnische uitgangspunten voor actualisaties grondexploitatiebegroting per 1-1-2023 voor de jaarrekening 2022  pdf 107,6 KB Download
Grondprijzenbrief 2023  pdf 137,6 KB Download
Uitvoeringsprogramma VTH 2023  pdf 148,6 KB Download
Beleidsregels Subsidieverstrekking 2023  pdf 178,7 KB Download
Vergaderstukken BO en PfO Jeugd 14 december 2022  pdf 97,6 KB Download
Verlenging geldigheidsduur informatie- beveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2023  pdf 70,6 KB Download
Vergadering Algemeen Bestuur OD IJsselland  pdf 68,1 KB Download
Energiebesparingsmaatregelen gemeentelijke organisatie  pdf 114,1 KB Download
Vaststellen stedenbouwkundige visie SPOC park  pdf 103,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen