B&W besluiten 08-11-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 november 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 1. Brief minister De Jonge aangaande inzet op betaalbare woningbouw en proces regionale woondeal West Overijssel – voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Memo collegereces – voor kennisgeving aan te nemen.
 3. Intentieverklaring Regio Zwolle

BESLUIT:

De burgemeester aan wethouder H. Olthof volmacht te laten verlenen om namens het college van Olst-Wijhe op 10 november de intentieverklaring te ondertekenen.

3. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van het uitbreiden van het spirituele centrum en het vergroten van twee bijbehorende woningen op het perceel aan de Hendrik Droststraat 30, 32 en 34 te Olst

BESLUIT:

 1. De bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 21 maart 2022 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.
 3. De verzoeken om een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

SAMENVATTING

Op 21 maart 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van het spirituele centrum en het vergroten van twee bijbehorende woningen op het perceel aan de Hendrik Droststraat 30, 32 en 34 te Olst. Tegen dit besluit zijn drie bezwaarschriften ingediend.  De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 5 juli 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft geadviseerd te onderzoeken of het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand kan blijven.

4. Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem

BESLUIT:

 1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem.
 2. Een eenmalige vergoeding ter hoogte van € 1.000,- te voldoen aan Meld Misdaad Anoniem.
 3. Een jaarlijkse vergoeding ter hoogte van € 300,- te voldoen aan Meld Misdaad Anoniem.

SAMENVATTING

Bij ondermijnende criminaliteit raken boven- en onderwereld met elkaar verweven, omdat criminelen gebruikmaken van de diensten van de bovenwereld. Voorbeelden hiervan zijn hennepplantages, drugslabs, handel in drugs, dumpen van drugsafval in de natuur, witwassen van misdaadgelden, corruptie, intimidatie, bedreiging van politie en bestuurders. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar men anoniem melding kan doen over criminaliteit. Het is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Alleen als de organisatie de anonimiteit van de melder kan waarborgen, wordt een melding doorgestuurd naar gemeente en/of politie. Bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem kan onder andere melding worden gedaan van:

 • moord of doodslag
 • mishandeling
 • overvallen
 • brandstichting
 • wapenhandel 

Met de aansluiting verbetert de informatiepositie van de gemeente Olst-Wijhe en is het mogelijk om de lokale aanpak van criminaliteit te verbeteren. Daarnaast zal ook de integrale samenwerking met de convenantpartners verbeteren. 

5. DOWR Thuiswerkfaciliteitenregeling

BESLUIT:

De DOWR Thuisfaciliteitenregeling vast te stellen per 1 januari 2023.

SAMENVATTING

Uit een representatieve enquête in de organisatie in het kader van hybride werken blijkt onder andere:

 • dat de meeste medewerkers ongeveer 50% van de werktijd thuis werken en 50% van de werktijd op kantoor werken;
 • dat de verwachting en ook de wens van veel medewerkers is om de verdeling thuis- en op kantoor werken in de toekomst zo te houden;
 • dat de thuiswerkplek en de bijbehorende ICT voorzieningen voor veel medewerkers nog niet optimaal is en verbeterd dient te worden.

Als vervolg hierop is er een thuiswerkfaciliteitenregeling opgesteld, zodat medewerkers op een goede, verantwoorde en gezonde wijze hun werk thuis kunnen doen met een basispakket aan ICT- en facilitaire middelen en voorzieningen. De Arbowetgeving verplicht ons namelijk als werkgever om de thuiswerkplek op een verantwoorde en gezonde wijze in te richten voor onze medewerkers. 

6. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de voorliggende Verstedelijkingsstrategie Zwolle.
 2. De Stuurgroep van de Regio middels bijgevoegde brief te berichten welke duiding wij aan de Verstedelijkingsstrategie geven.
 3. De Raad in kennis stellen van dit besluit en de relevante stukken door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.

SAMENVATTING

Het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Dit hangt samen met het BO MIRT (bestuurlijke overleggen in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De Verstedelijkingsstrategie is een belangrijke basis om met het Rijk tot afspraken te komen over de inzet van gelden voor de NOVI gebieden. Inmiddels wordt al gesproken over NOVEX gebieden (Nationale Omgevingsvisie Extra). De regio Zwolle valt onder dat laatste.

Na meerdere sessies (ambtelijk en bestuurlijk) is er nu een versie van de Verstedelijkingsstrategie waar de instemming van de partners voor wordt gevraagd. Dat betreft met name de 22 gemeenten en de 4 deelnemende provincies.

7. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 19 juli 2021 tot het afwijzen van een handhavingsverzoek over een aangebrachte versmalling op een toegangsweg naar de percelen Hagenvoorde 7 – 7a te Wijhe

BESLUIT:

Het advies van de commissie over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering, alsook het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

SAMENVATTING

Op 2 juni 2021 is er, namens bezwaarmaker, een verzoek om handhaving ingediend, omdat de buren de toegangsweg tot de woningen aan de Hagenvoorde 7 – 7a te Wijhe dusdanig versmald zouden hebben dat de hulpdiensten hier niet meer langs kunnen rijden, wat zou leiden tot gevaarlijke, dan wel fatale, situaties. Op 19 juli 2021 is dit verzoek om handhaving afgewezen omdat handhaving in dit concrete geval onevenredig zou zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Tegen deze afwijzing is op 25 augustus 2021 bezwaar ingediend. 
Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. De bezwarencommissie heeft het bezwaar behandeld in een hoorzitting en vervolgens advies uitgebracht. De bezwarencommissie adviseerde het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder verduidelijking van de motivering en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college heeft besloten dit advies te volgen.

8. Strategische beleidsagenda 2023 - 2026

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het Crisisplan 2023 - 2026 en de Strategische Beleidsagenda 2023 -2026 en daarop geen zienswijze in te dienen.
 2. De reactiebrief op de lijst van ingekomen stukken voor de Raad van 21 november 2022 te plaatsen.

SAMENVATTING

De wijze waarop de Veiligheidsregio IJsselland haar taken vervult en de doelen die zij de komende vier jaar wil realiseren, zijn omschreven in de Strategische beleidsagenda. Met het opstellen van de strategische beleidsagenda en een crisisplan 2023 - 2026 voldoet de Veiligheidsregio IJsselland aan haar wettelijke verplichtingen. 

De strategische beleidsagenda en het crisisplan voor de komende vier jaar is door de Veiligheidsregio voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij de gemeenteraad tot 1 december 2022 de mogelijkheid heeft om een zienwijze in te dienen.

9. Advisering Veiligheidsoverleg 9 november 2022

BESLUIT:

In te stemmen met het advies inzake de tweede bestuursrapportage 2022.

SAMENVATTING

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland is verzocht een besluit te nemen over de tweede bestuursrapportage 2022. De tweede bestuursrapportage 2022 geeft het beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat de bestuursrapportage een doorkijk naar het einde van 2022. 

Nadat het algemeen bestuur de tweede bestuursrapportage 2022 heeft vastgesteld, worden de bovengenoemde financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland.

10. Herontwikkeling locatie Tellegen - voorlopige gunning

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de vertrouwelijke memo beoordeling met financiële biedingen (bijlage 1) en het onderliggende taxatierapport van Kendes Rentmeesters Zwolle BV van september 2022 (bijlage 2) inschrijvingsdocumenten en de financiële biedingen van partijen.
 2. Besluiten op onderhavig besluit, de bijlagen 1 en 2 en alle aangeleverde documenten voor de inschrijving van partijen in zaaknummer 27397-2022 geheimhouding op te leggen tot het moment dat de definitieve koopovereenkomst is getekend (op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet).

  In te stemmen met:
 3. De voorlopige gunning voor de herontwikkeling van locatie Tellegen in Wijhe aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.
 4. Het laten uitvoeren van een Bibob-screening op combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.
 5. De concept koopovereenkomst en anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van locatie Tellegen op basis van de bieding van combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling uit te werken.
 6. De raad, omwonenden en inschrijvers over de voorlopige uitkomst te informeren. 

SAMENVATTING

Conform het collegebesluit van 25 mei 2022, vaststelling openbare biedprocedure locatie Tellegen in Wijhe heeft een uitvraagprocedure plaatsgevonden. Twaalf partijen schreven zich in. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten. Zeven plannen zijn meegenomen in de verdere beoordeling. Na kwalitatieve beoordeling van de inschrijvingen door de selectiecommissie, de stemming van omwonenden en het financiële bod, heeft combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. Aan de hand van deze eindbeoordeling heeft het college besloten dat zij voornemens is om de overeenkomst voor de herontwikkeling van locatie Tellegen te sluiten met Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van het uitbreiden van het spirituele centrum en het vergroten van twee bijbehorende woningen op het perceel aan de Hendrik Droststraat 30, 32 en 34 te Olst  pdf 134,7 KB Download
Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem  pdf 88,9 KB Download
DOWR Thuiswerkfaciliteitenregeling  pdf 75,6 KB Download
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle  pdf 108,2 KB Download
Advies bezwarenadviescommissie handhavingsverzoek versmalling Hagenvoorde 7 – 7a te Wijhe  pdf 98,0 KB Download
Strategische beleidsagenda 2023 - 2026  pdf 88,8 KB Download
Advisering Veiligheidsoverleg 9 november 2022  pdf 94,4 KB Download
Herontwikkeling locatie Tellegen - voorlopige gunning  pdf 502,3 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen