B&W besluiten 11-10-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer G.H.F Grashof, locosecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 4 oktober 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2 Ingekomen

-

3 Voorstel tot vaststelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026/raadsvoorstel - 45330-2022

Besluit

In te stemmen met het raadsvoorstel over de Beleids- en financiële begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en de daarin voorgestelde eerste wijziging van de begroting 2023 (onder meer de effecten van de septembercirculaire 2022, de afweging nieuw beleid en een aantal autonome ontwikkelingen waaronder de stijging van de energiekosten).

Samenvatting

Het college stemt in met de ontwerp Beleids- en financiële begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2023-2026. De uitgangspunten en voorstellen uit dit document zijn in de begroting verwerkt. 
De conclusie is dat de (meerjaren)begroting over alle jaren een positief resultaat laat zien. Een aantal punten worden in het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2023 nader uitgewerkt: de ophoging van de inkomsten jeugdhulp van 75% naar 100%, de consequenties van de Septembercirculaire 2022, een budget in verband met de stijging van de energielasten, de afweging van gewenst nieuw beleid uit de kadernota en het afwegen van eenmalige bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 (als vertaling van de strategische raadsagenda en het bestuursakkoord 2022-2024) (SRA/BA). Het raadsvoorstel is 11 oktober door het college vastgesteld.
Het positieve financiële meerjarenperspectief biedt een goed uitgangspunt voor de behandeling van de Kadernota 2024-2027. In het voorjaar van 2023 wordt namelijk gekeken welke structurele ruimte er is voor nieuw beleid. Deze begroting is opgesteld in een periode van grote onzekerheid voor veel inwoners, organisaties en ondernemers. Die onzekerheid wordt al langere tijd veroorzaakt door de gevolgen van corona, de verlaging van de CO2-uitstoot en een tekort op de woningmarkt. Sinds dit jaar zijn daar de zorgen over een hoge energierekening en forse inflatiecijfers bij gekomen. Al deze zaken vragen om ingrijpende veranderingen in een tijd waarin de gemeente te maken heeft met een grote vraag naar medewerkers op een (te) krappe arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie onder grote druk staat. Maar de grote lijn is dat er de komende jaren financieel meer mogelijkheden zijn dan de afgelopen jaren. En dat is goed nieuws.  

4 Vaststelling Nieuw Regionaal Verkeersmodel - 38283-2022

Besluit

 1. De afronding van het Regionaal Verkeersmodel voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Een doorlopende viewerlicentie voor het gebruik van OmniTRANS-Analytics af te sluiten.

Samenvatting

Onder de nieuwe regels van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet zijn bronbeheerders (gemeenten) verplicht gesteld geluidsgegevens aan te leveren volgens het Informatiemodel (nieuwe meet- en rekenvoorschriften geluid). De Omgevingsdienst is hiervoor de verantwoordelijke partij en heeft ons gevraagd om een nieuw (regionaal) verkeersmodel uit te werken waaruit de brongegevens voor bovengenoemd Informatiemodel Geluid gehaald kunnen worden. Onder regie van de Provincie Overijssel heeft voor de uitwerking van een nieuw regionaal verkeersmodel een aanbesteding en uitwerking plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en is een nieuw verkeersmodel opgeleverd. De Overijsselse gemeenten en de Omgevingsdienst zijn bij de uitwerking hiervan nauw betrokken geweest.

5 Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het legaliseren van een erfafscheiding met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk (schutting) op het perceel De Wandelingen 19 te Wijhe - 44080-2022

Besluit

 1. Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
 2. Het besluit van 28 april 2022 in stand te laten.

Samenvatting

Op 28 april 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een erfafscheiding met de activiteit: het bouwen van een bouwwerk (schutting) op het perceel De Wandelingen 19 te Wijhe. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften ingediend.  De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 16 augustus 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar.

6 Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een handhavingsverzoek voor het perceel de Wandelingen 19 te Wijhe - 44182-2022

Besluit

 1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. Het besluit van 11 april 2022 in stand te laten.

Samenvatting

Op 3 januari 2022 heeft reclamant een verzoek tot handhaving gedaan met betrekking tot de hoogte van een schutting aan de Wandelingen 19 te Wijhe. Bij brief van 11 april 2022 is het verzoek afgewezen. Tegen dit besluit heeft reclamant een bezwaarschrift ingediend.
De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 16 augustus 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.

7 Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek - 45359-2022

Besluit

 1. Kennis te nemen van het nadere onderzoek naar extra woningbouw, uitgevoerd door Stichting de Noordmanshoek.
 2. In te stemmen om in samenspraak met de Stichting (onder regie van de Stichting) toe te werken naar een vastgesteld ruimtelijk plan om de woningbouw en het landgoed te realiseren. Dit zoals in onderstaand advies nader is geformuleerd, waarbij de raad periodiek wordt geïnformeerd door Stichting en college gezamenlijk.
 3. In te stemmen om in afstemming met de Stichting afspraken te maken over de te zetten vervolgstappen en de daaraan te koppelen termijn. 

Samenvatting

Het college van B&W heeft, met waardering voor de inzet van de Stichting De Noordmanshoek, kennisgenomen van de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor extra woningbouw op de locatie De Noordmanshoek. Dit onderzoek, dat onder regie van de Stichting De Noordmanshoek is uitgevoerd, toont aan dat i.p.v. de oorspronkelijk geplande 30 woningen er mogelijkheden zijn voor circa 70 woningen. Dit past in de focus op wonen die door raad en college medio 2021 is gekozen. Samen met de Stichting zullen nu vervolgstappen gezet worden. Zoals acties m.b.t. mogelijke verkoop gronden, het verfijnen van het stedenbouwkundige plan en contracteren van partijen.

8 Extern mandaat en subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2023 - 45739-2022

Besluit

 1. De raad voor te stellen om de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen;
 2. Het gewijzigde Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, onder voorbehoud van de vaststelling van bijbehorende Subsidieverordening door de gemeenteraad, vast te stellen;
 3. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2023 met bijlage 1 'Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen' en deze voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.
 4. Kennis te nemen van het 'Tarievenblad 2023' (bijlage 2) 

Samenvatting

Gecertificeerde Instellingen (hierna GI’s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de jeugdhulpregio IJsselland zijn drie GI’s actief: Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep en het Leger des Heils jeugdbescherming en -reclassering. Zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. De onderliggende subsidieverordening bevat de eisen die in het kader van de subsidiëring worden gesteld. De uitvoering van de subsidieverordening is belegd bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie RSJ IJsselland. Dit is geregeld middels het Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening Jeugdhulp. De huidige subsidieverordening en mandaatbesluit kennen een looptijd tot en met 2022. Op 28
september 2022 heeft het Bestuurlijk Overleg van het RSJ IJsselland ingestemd met een nieuwe subsidieverordening en mandaatbesluit en verzocht dit ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges (mandaatbesluit) en gemeenteraden (subsidieverordening). Het college heeft besloten om de subsidieverordening voor vaststellen aan te bieden aan de gemeenteraad en heeft het gewijzigd extern mandaatbesluit vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieverordening door de gemeenteraad.

9 Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek - 46064-2022

Besluit

 1. Aan te sluiten bij de Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022;
 2. VNG te machtigen om: 
  a. een selectielijst als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet, voor bewaring van e-mail te ontwerpen; het ontwerp voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
  b.op de daartoe geëigende termijn de vastgestelde selectielijst geheel of gedeeltelijk te actualiseren, het ontwerp daarvan voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW door ondertekening van het machtigingsformulier;
 3. De ontwerpselectielijst goed te keuren door middel van ondertekening van het goedkeuringsformulier;
 4. De machtiging en goedkeuring kenbaar te maken aan de VNG door toezending van het machtigingsformulier en goedkeuringsformulier.

Samenvatting

Informatie van gemeente moet degelijk bewaard worden en beschikbaar zijn in het kader van bijvoorbeeld informatieverzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo). Het zaaksysteem voorziet hier grotendeels in maar informatie in e-mails is vaak nog slecht toegankelijk. Dat is reden dat de VNG een systematiek heeft ontwikkeld, gericht op e-mailarchivering onder de noemer ‘Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022’. Het college wordt gevraagd om aan te sluiten bij deze selectielijst en dit kenbaar te maken naar de VNG. Bij de totstandkoming van dit voorstel is afstemming gevonden met de DOWR-partners Deventer en Raalte. Naar verwachting vindt implementatie in de gemeentelijke organisatie pas plaats in de tweede helft van 2023. Nadere communicatie naar aanleiding van dit besluit is nu niet noodzakelijk. Te zijner tijd is communicatie en bewustwording wel een belangrijk onderdeel van het implementatieproces.

10 Convenant Regionaal Expertteam Overijssel vaststellen en ondertekenen - 46412-2022

Besluit

 1. Het Convenant Regionaal Expertteam Jeugdhulp Overijssel vast te stellen;
 2. De burgemeester aan wethouder J. Compagner volmacht te verlenen om het onder 1 genoemde Convenant te ondertekenen (op basis van artikel 171, lid 2 Gemeentewet).

Samenvatting

In maart 2021 is er gestart in Overijssel met twee Regionale Expertteams Jeugdhulp, in IJsselland en in Twente. Dit is naar aanleiding van de opdracht van het ministerie van VWS om regionale expertteams in te richten. Het Regionaal Expertteam (RET) biedt de regionale oplossing voor elke jeugdigen met meervoudige en complexe problemen. Na een pilotperiode wordt het RET nu onderdeel van het Expertisenetwerk Overijssel. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen in IJsselland vastgelegd in een convenant. Het college stelt dit convenant vast en machtigt wethouder Judith Compagner om het convenant te ondertekenen op 12 oktober 2022.

11 Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Mengerweg 11 in Wesepe in het kader van de KGO-regeling - 46822-2022

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Mengerweg 11 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:
  a. Initiatiefnemer stelt een erfinrichtingsplan op dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;
  b.Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.
  c.Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
 2. Een bestemmingsplan of omgevingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Mengerweg 11 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling op verschillende plekken ca. 860 m2 aan landschapontsierende bebouwing slopen en ter compensatie een woning realiseren. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

12 Bestuursrapportage najaar 2022 en begrotingswijziging najaar 2022 GGD IJsselland - 47152-2022

Besluit

 1. In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland;
 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022/1 en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging;
 3. De bestuursrapportage, het collegeadvies en de conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 31 oktober 2022 te plaatsen;
 4. GGD IJselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 8 december 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen.

Samenvatting

Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022, die in juni 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. DezebBestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2022 zijn met name de financiële gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland uitvoert in het kader van Covid-19, de bestrijding van het apenpokkenvirus (Monkeypox) en de opvang van en zorg voor ontheemden uit Oekraïne. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken.

13 Reactie op brief Chint Solar - 42558-2022

Besluit

 1. De brief van Chint Solar beantwoorden met bijgevoegde brief;
 2. Het verzoek van Chint Solar en de beantwoording van het college voor kennisgeving doorsturen aan de raad. 

Samenvatting

Het bedrijf Chint Solar is initiatiefnemer voor een zonneveld aan de Holstweg bij Den Nul. In mei 2021 is gestart met het participatieproces om met de be- en omwonenden het project vorm te geven. 
Het beleid dat van toepassing is biedt alle betrokkenen een proces en ondersteuning om binnen de kaders met elkaar tot een invulling te komen die -in meer of mindere mate- aan ieders belangen tegemoetkomt.
Als gemeente nemen wij deel aan dit proces via de Omgevings Advies Raad (OAR) waarin e.e.a. besproken wordt. Onze rol in de OAR is die van adviseur. 
Chint Solar verzoekt het college nu om regie te nemen in het proces van de OAR en met een definitie te komen voor lokaal eigenaarschap. Chint Solar verwijst daarbij naar het beleid dat de raad in 2020 heeft vastgesteld in de Ruimtelijke visie Duurzame Energie en het toetsingskader. Juist op basis van datzelfde beleid hebben wij bij de start van het proces duidelijk de kaders gesteld en afgesproken. Binnen deze kaders konden en kunnen de deelnemers tot een eindresultaat komen. Het resultaat van de werkgroep financiële participatie ligt er nu; weliswaar geen eensluidend resultaat, maar vier scenario’s waarin de diverse belangen zijn vertegenwoordigd.
Het college is van mening dat dit resultaat voldoende aanknopingspunten biedt voor het vervolg en dat er daarom -zeker in deze vergevorderde fase van het proces- geen sprake kan zijn van aanpassing van het beleid. Om die reden heeft het college besloten om niet op het verzoek van Chint Solar (zonneveld Holstweg) in te gaan.

14 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand - 47306-2022

Besluit

Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand:
Ritske Venema, Joyce Lindeboom – Kluin en Hanja Dijkstra

Samenvatting

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.
Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.

15 Nieuwe beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor kapschuur aan de Steunenbergerweg 7 en 7a in Olst - 39299-2022

Besluit

 1. Het bezwaarschrift van eisers alsnog gegrond te verklaren;
 2. Het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen;
 3. Vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is wegens het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar.

Samenvatting

Het college van B en W heeft op 7 september 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kapschuur aan de Steunenbergerweg 7a te Olst. Tegen dit besluit hebben eisers een bezwaarschrift ingediend. Op 9 februari 2021 heeft het college op advies van de Bezwarenadviescommissie algemene zaken het bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen zijn eisers in beroep gegaan. De rechtbank Overijssel heeft op 21 februari 2022 het beroep gegrond verklaard en het college opgedragen om een nieuw besluit op bezwaar van eisers te nemen met inachtneming van zijn uitspraak. Op 4 oktober 2022 heeft de gevolmachtigde namens eisers het college in gebreke gesteld wegens het uitblijven van een beslissing op bezwaar.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Vaststelling begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026  pdf 147,0 KB Download
Vaststelling nieuws regionaal verkeersmodel  pdf 87,5 KB Download
Bezwaar omgevingsvergunning erfafscheiding De Wandelingen  pdf 114,6 KB Download
Afwijzing handhavingsverzoek De Wandelingen 19 Wijhe  pdf 107,2 KB Download
Onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek  pdf 197,7 KB Download
Extern mandaat subsidieverordening  pdf 92,1 KB Download
Selectielijst mailbewaring capstone methodiek  pdf 113,5 KB Download
Convenant regionaal expertteam Overijssel  pdf 78,2 KB Download
Besluit herontwikkelen Mengerweg Wesepe KGO-regeling  pdf 379,5 KB Download
Bestuursrapportage najaar 2022 GGD IJsselland  pdf 94,3 KB Download
Reactie op brief Chint Solar  pdf 95,3 KB Download
Aanwijzing ambtenaar burgerlijke stand  pdf 71,9 KB Download
Beslissing op bezwaar kapschuur Steunenbergerweg Olst  pdf 169,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen