Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 10 september 2018 het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren gewijzigd vast.

Het plan geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. Het plan maakt het regelen van de gemeentelijke parkeernomen in het bestemmingsplan mogelijk. Deze parkeernormen lagen vast in de gemeentelijke bouwverordening. Door aanpassing van de Woningwet kwamen de parkeernormen uit de bouwverordening te vervallen.

De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande wijzingen aan in het plan:

  • De lijst van bestemmingsplan en wijzigingsplannen in Artikel 2 Toepassingsregels wordt aangevuld met plannen die in het ontwerp nog niet werden genoemd omdat die nog in procedure waren;
  • Het artikel Algemene gebruiksregels wordt toegevoegd aan de regels zodat aanvragen, om ander gebruik dan bij recht toe te staan, ook getoetst kunnen worden aan het vigerende parkeerbeleid van de gemeente.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018012004-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • zich niet kunt vinden in de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen