Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Boerhaar 2 gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 10 september 2018 het bestemmingsplan Boerhaar 2 gewijzigd vast. Het plan geldt voor de percelen gelegen aan de locatie Boerhaar 2 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3349, 3351, 3823 en 3824). Het plan maakt het verleggen van het agrarische bouwvlak planologisch mogelijk.

De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande wijzingen aan in het plan:

  • De regels worden aangevuld met de bouw- en gebruiksregels voor parkeren zoals in het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren;
  • In de toelichting wordt een paragraaf toegevoegd waarin een toelichting wordt gegeven op de beleidsregels met betrekking tot parkeren.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP20180001039-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • zich niet kunt vinden in de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen