B&W besluiten 13-09-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 september 2022 

Besluit

Conform vast te stellen. 

2. Ingekomen

Toezeggingenlijst – voor kennisgeving aan te nemen

3. Communicatie- en participatieplan Masterplan Fiets Olst 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te Welsum, onder voorwaarde dat:
  a. Wordt voldaan aan de voorwaarden aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 15.1 van het bestemmingsplan Welsum, zuidelijke ontwikkeling (19 februari 2013);
  b. Er wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat, (eventueel) aangetoond met onderzoeken;
  2. Een wijzigingsplan in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, totdat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te splitsen van twee naar drie woningen. De initiatiefnemer wil hiervoor gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘Welsum, zuidelijke ontwikkeling’ uit 2013 om karakteristieke hoofdgebouwen te splitsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een wijzigingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. 

4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11 

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan “Wijhe, Herxen 11” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022011002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 18 mei 2022, ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

Samenvatting

In januari 2022 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend met het plan voor de bouw van twee woningen naast de bestaande boerderij op het perceel Herxen 11 (Wijhe). Dit in het kader van het buurtschappenbeleid. Op 8 februari 2022 heeft het college van B&W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling planologisch te maken en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

5. Verrekening eventuele neveninkomsten collegeleden over 2021 

Besluit

Vast te stellen dat op basis van de opgave van de neveninkomsten van de collegeleden, respectievelijk de verklaringen van de collegeleden in 2021 bij geen van hen verrekening met de bezoldigingsbedragen hoeft plaats te vinden en dat daarmee de verrekeningsplicht niet van toepassing is. 

Samenvatting

Het college dient jaarlijks een besluit te nemen of de opgegeven neveninkomsten van de collegeleden worden verrekend met de bezoldigingsbedragen. Het ministerie van BZK faciliteert het college door middel van een rekentool, waardoor het college op basis van de opgaves van de individuele collegeleden een advies ontvangt of tot verrekening zou moeten worden overgegaan of niet. Als tot een eventuele verrekening wordt besloten betekent dit, dat een gedeelte van de ontvangen bezoldigingsbedragen in 2021 terug betaald moet worden door het betreffende collegelid. Over het kalenderjaar 2021 hebben allen hun opgave van neveninkomsten gedaan. Op basis van de opgaven dan wel de ingediende verklaringen is vastgesteld dat in geen van de gevallen tot verrekening hoeft te worden overgegaan. 

6. Plan van aanpak Datagedreven werken 

Besluit

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Datagedreven werken Olst-Wijhe als onderdeel van de Digitale transformatie;
 2. De financiële consequenties voor 2022 van afgerond € 11.000 mee te nemen in de 2e BERAP 2022 en de aanvraag voor benodigde middelen vanaf 2023 mee te nemen in de integrale afweging bij de meerjarenbegroting 2023-2026. Voor 2023 gaat het om €188.000, voor 2024 om € 213.000 en vanaf 2025 structureel om € 117.000.

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak Datagedreven werken in Olst-Wijhe. In maart 2021 stelde het college de visie en ambitie voor Datagedreven werken al vast. Datagedreven werken is een middel voor een betere informatievoorziening voor inwoners en medewerkers en wordt gebruikt om (toekomstige) ontwikkelingen te monitoren en voorspellen om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Met behulp van data is het mogelijk om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten, waardoor beslissingen sneller, beter én accurater genomen kunnen worden.

In het plan van aanpak staat beschreven wat we willen doen en welke middelen benodigd zijn om in Olst-Wijhe aan de slag te gaan met Datagedreven werken. 

 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Principeverzoek splitsing karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk  pdf 264,7 KB Download
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11  pdf 300,7 KB Download
Verrekening eventuele neveninkomsten collegeleden  pdf 71,6 KB Download
Plan van aanpak Datagedreven werken  pdf 184,7 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen