B&W besluiten 23-11-2021

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 november 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Ingekomen

-Voorzieningenhart Wesepe.

Besluit

De memo voor kennisgeving aan te nemen en te verwerken in het aan te vullen raadsvoorstel.

3. Belastingverordeningen 2022 (OZB, lijkbezorgingsrechten, rioolheffing, riool aansluitrecht en leges) - 47499-2021

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:

 1. de verordening onroerende zaakbelastingen 2022 met de volgende tarieven:
  •voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2359 %;
  •voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1457 %;
  •voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3002 %
 2. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022;
 3. de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022;
 4. de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022;
 5. de verordening op de heffing en invordering van leges 2022.

Samenvatting

Door de vaststelling van de financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de  grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de verordening onroerende zaakbelastingen 2022, de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022, de verordening op de heffing en invordering van leges 2022, de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2022 en de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2022 vast te stellen.

4. Klacht over de afhandeling van een aanvraag om een Wmo-voorziening - 48858-2021

Besluit -in afwezigheid van burgemeester Strien en wethouder Kamphuis-:

 1. De klacht over de afwijzing van de aanvraag niet in behandeling te nemen voor zover het gaat over de afwijzing van de aanvraag, omdat betrokkene hiervoor een beroepschrift had moeten indienen;
 2. De klacht gegrond te verklaren voor zover deze betrekking heeft op de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene en excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen;
 3. De klachtbrief niet openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob.

Samenvatting

Op 22 oktober 2021 ontving het college een klacht naar aanleiding van een afwijzing van een aanvraag Wmo. De klacht heeft betrekking op de inhoudelijke afwijzing. Om deze reden besloot het college de klacht voor dat deel niet in behandeling te nemen, hiervoor had een beroepsschrift moeten worden ingediend.
Voor wat betreft de toezegging van de burgemeester om contact op te nemen met betrokkene besloot het college om excuses aan te bieden voor het feit dat deze toezegging niet is nagekomen.

5. Krachtenveldanalyse Focus op Wonen - 51531-2021

Besluit

 1. De Krachtenveldanalyse Focus op Wonen voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De raad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

In de maanden september en oktober 2021 zijn gesprekken gevoerd met de regionale partners over de extra woningbouwambities van Olst-Wijhe. Hieruit volgt dat er weinig tegenwerpingen zijn over de extra aantallen die genoemd zijn, maar dat de partners wel een paar opmerkingen hebben gemaakt over mogelijke locaties en typen woningen.

6. Schriftelijke vragen GroenLinks over stijgende energieprijzen - 49317-2021

Besluit

De schriftelijke vragen van GroenLinks over energiebesparing en stijgende energieprijzen te beantwoorden.

Samenvatting

Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de berichten dat er een tegemoetkoming beschikbaar komt vanuit het Rijk, heeft de fractie van GroenLinks hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. Het college heeft de vragen in een brief beantwoord.

7. Besteding Corona Toegangsbewijs (CTB)-middelen - 52331-2021

Besluit

1.In te stemmen met het voorstel van het Gemeentelijk Beleidsteam om de “CTB-middelen” beschikbaar te stellen voor concrete initiatieven en projecten die passen binnen de kaders die door de Veiligheidsregio zijn opgesteld en tot het maximale bedrag dat door Rijksoverheid beschikbaar gesteld; 
2.In te stemmen met het voorstel dat toekenning van de middelen in mandaat door de coördinator integrale veiligheid wordt afgehandeld;
3.De raad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

Tijdens de persconferentie op 14 september 2021 is afgekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht werd in restaurants en cafés, op festivals en bij evenementen, bij sportwedstrijden zoals in het betaald voetbal en in bioscopen en theaters. Daarbij is bekend gemaakt dat gemeenten een bedrag zouden ontvangen om de controle op het CTB beter uit te voeren. Het college heeft besloten dat de middelen die resteren na de inkoop van extra uren toezicht en handhaving, besteed kunnen worden aan concrete initiatieven en projecten die de controle op het CTB ondersteunen in de breedste zin van het woord. 

8. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ringkade aan de Rijksstraatweg 47t in Olst - 20583-2021

Besluit

 1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 16 december 2020 onder wijziging van de motivering, in stand te laten.
 3. De raad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

Aan Combinatie Abbott is op 18 mei 2011 een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een ringdijk. Deze is nodig om het bedrijf te beschermen tegen hoog water. De ringdijk is niet op de juiste plek aangelegd.  Op 16 december 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een ringdijk. Tegen dit besluit is door omwonenden van de Benedendijk een bezwaarschrift ingediend.  De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 6 april 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Belastingverordeningen 2022  pdf 385,1 KB Download
Klacht afhandeling van een aanvraag wmo voorziening  pdf 99,9 KB Download
Krachtenveldanalyse focus op wonen  pdf 78,6 KB Download
Schriftelijke vragen van GroenLinks stijgende energieprijzen  pdf 86,1 KB Download
Besteding corona toegangsbewijs CTB middelen  pdf 93,0 KB Download
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Ringdijk Olst  pdf 283,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen