B&W besluiten 09-11-2021

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 2 november 2021

Besluit:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Vergaderschema raad en vakanties 2022 – voor kennisgeving aan te nemen.


3. Principebesluit tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid - 46743-2021

Besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid onder voorwaarde dat initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat;
 2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

Drie initiatiefnemers hebben samen een principeverzoek ingediend voor het realiseren van drie nieuwe woningen aan (voorlopig) Elshof 6c, 6d en 6e te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

4. Besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-één kapwoning en een vijf-onder-één kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe - 46920-2021

Besluit:

 1. Planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van dertien woningen;
 2. De omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van dertien woningen;
 3. De zienswijze ongegrond te verklaren.
 4. De raad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

Op 28 december 2020 ontvingen wij van initiatiefnemer een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee onder één kapwoningen en een vijf onder één kapwoning aan de Weidebeek 1 tot en met 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe. Wij hebben besloten planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van de dertien woningen en de zienswijze ongegrond te verklaren.

5. Veiligheidsoverleg 10 november 2021 - 49011-2021

Besluit:

In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.

Samenvatting

Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 10 november 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn.  

6. Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 - 45314-2021

Besluit:

 1. Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025;
 2. De concept Woonvisie ter inzage te leggen tot 1 januari 2022 met de mogelijkheid van inspraak.

Samenvatting

Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Aansluitend is gestart met een uitgebreide participatieronde, waarbij een uiteenlopende groep mensen en organisaties digitaal  betrokken is geweest het afgelopen voorjaar. Er is daarnaast een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en er is een online enquête uitgezet waaraan in totaal 249 mensen hebben meegedaan. Met al deze input is de concept woonvisie opgesteld. In de woonvisie wordt ingegaan op de nieuw gekozen bestuurlijke focus, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige eigenzinnige  woongemeente met een groei van 1000-1200 woningen in 10 jaar. Naast extra woningbouw wordt ingezet op een goede mix van woningtypes en doelgroepen en is er ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast willen we dat mensen zo kunnen wonen en leven dat dit de inclusie versterkt, bijvoorbeeld door het bevorderen van ontmoeting in de eigen woonomgeving.
De  concept woonvisie wordt ter inzage gelegd voor inspraak. Na verwerking van de inspraak gaat de definitieve versie begin 2022 richting de raad voor vaststelling.

7. Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging najaar 2021 GGD IJsselland - 48016-2021

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel tot vaststellen van de Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen om naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende eerste begrotingswijziging 2021;
 2. De conceptbrief met daarin onze reactie op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 november 2021 te plaatsen;
 3. De GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 9 december 2021 van dit besluit op de hoogte te brengen. 

Samenvatting

Jaarlijks brengt de GGD IJsselland in het najaar een Bestuursrapportage uit. De Bestuursrapportage najaar 2021 van de GGD IJsselland beschrijft de stand van zaken en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021, die in juni 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. Deze Bestuursrapportage heeft een begrotingswijziging tot gevolg. In deze eerste begrotingswijziging 2021 zijn met name de financiële gevolgen verwerkt van de extra taken die de GGD IJsselland in het kader van de Coronacrisis uitvoert. De kosten van deze extra inzet worden overigens volledig gecompenseerd door het Rijk. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van gemeenten. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. We hebben besloten de raad voor te stellen om hier geen gebruik van te maken. 

8. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed kindcentrum Olst - 43876-2021

Besluit:

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het ontwikkelingsplan (met bijbehorende bijlagen) tussen gemeente Olst-Wijhe, De Mare, Mijnplein, KOOS en Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om daarmee een volgende stap te zetten het kindcentrum Olst te realiseren via het concept huren als eigenaar van SMV;
 2. Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met:
  1. DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente, dit ter bevestiging van het collegebesluit over de intentieovereenkomst d.d. 23 februari 2021;
  2. Het onderhands gunnen van een aantal opdrachten binnen het zogenoemde vrije perceel van de Europese aanbesteding van de realisatie van het kindcentrum Olst.
 3. In de fase van het programma van eisen te onderzoeken onder welke condities het mogelijk en haalbaar is om het kindcentrum uit te breiden met aanvullende kindzorgfuncties;
 4. Bijlagen 3 t/m 5 niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wob.
 5. De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Samenvatting

De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en KOOS willen een samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Olst op de locatie Averbergen Noord te realiseren. In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gymzaal; mogelijk aangevuld met kindzorgfuncties zoals logopedie en CJG. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over ieders rol en de vervolgstappen. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen voor de functies in het kindcentrum. Dit programma van eisen is de basis voor het maken van een ontwerp. Het doel is dat het ontwerp in 2022 wordt gemaakt en dat de bouw in 2023 kan beginnen, zodat in 2024 het nieuwe kindcentrum in gebruik kan worden genomen. Hiervoor is wel een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. De procedure voor deze herziening begint naar verwachting eind dit jaar. Omwonenden zijn hierbij betrokken.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Principebesluit 3 nieuwe woningen Elshof 6c 6d 6e Wijhe  pdf 200,0 KB Download
Besluit omgevingsvergunning bouwen woningen te Wesepe  pdf 91,9 KB Download
Veiligheidsoverleg 10 november 2021  pdf 120,3 KB Download
Vaststelling Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025  pdf 144,9 KB Download
Bestuursrapportage najaar begrotingswijziging GGD IJsselland  pdf 101,7 KB Download
Samenwerkingsovereenkomst SMV Kindcentrum Olst  pdf 150,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen