Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2022

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 21 november 2022:

  1. De heer J.G. Lagcher tijdelijk te benoemen als burgerlid van D66.
  2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Jeugd 2022.
  3. Het definitieve plan van aanpak omgevingsvisie vast te stellen.
  4. Het bestemmingsplan ‘reparatieplan bestemming Wonen’ vast te stellen.
  5. Het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad 4 vast te stellen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de griffie

Deel dit
Mail
Bellen