Besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2022   

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 7 november 2022:

  1. De heer T. Mulder tijdelijk te benoemen als raadslid van D66.
  2. De tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
  3. De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.
    Een amendement ‘OZB niet verder omhoog’ van GB, CDA en VVD werd aangenomen met 11 stemmen voor (GB, CDA en VVD) en 6 tegen.
  4. De belastingverordeningen 2023 en het tarief toeristenbelasting 2023 vast te stellen.

De volledige tekst van het amendement lees je bij het agendapunt 3 in de agenda.
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de griffie.

Deel dit
Mail
Bellen