Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 5 juli 2021 de volgende punten.

  1. De jaarrekening en het jaarverslag 2020 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021.
  3. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen. Hierbij zijn één amendement en twee moties ingediend. Het amendement en een van de moties werden aangenomen. Met het amendement dat door Gemeentebelangen, CDA, VVD, GL en D66 werd ingediend, wordt de bezuiniging op het minimabeleid en de verhoging van de OZB-belasting in 2022 niet doorgevoerd. 2022 wordt als overbruggingsjaar gezien in afwachting van (landelijke) ontwikkelingen. De fractie van de PvdA stemde tegen. Een motie die raadsbreed werd ingediend en aangenomen verzoekt het college de Kadernota met vermelding van de belangrijkste negatieven gevolgen van de bezuinigingen, onder de aandacht te brengen bij de Rijkoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de provincie Overijssel.

Een motie van de fracties van PvdA en GL waarin het college wordt verzocht een financiële scan door de provincie te laten uitvoeren, werd verworpen; de andere fracties stemden tegen. De moties en het amendement zijn te vinden bij de vergadering op onze website.


Deel dit
Mail
Bellen