Besluiten raadsvergadering 31 mei 2021

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 31 mei 2021:

  1. Kennis te nemen van het rapport ‘Digitale dienstverlening’ van de Rekenkamercommissie en in te stemmen met de aanbevelingen die gebruikt worden voor nieuwe uitvoeringsplannen.
  2. De realisatie van het kindcentrum Wijhe, in het kader van Scholen voor Morgen, mogelijk te maken.
  3. De regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang te vernieuwen.
  4. Het bestemmingsplan Buitengebied Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe vast te stellen.
  5. Het bestemmingsplan Buitengebied Weseperenkweg 4 vast te stellen.
  6. De nota Reserves en voorzieningen 2021 vast te stellen.
  7. Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van de fracties van CDA, VVD en PvdA aan te nemen met 7 stemmen voor (CDA, VVD, PvdA en GB) en 4 tegen. De motie verzoekt het college mogelijke initiatieven voor wind, als ook de gebiedsprocessen voor wind, niet te laten starten voordat de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van windmolens en een uitspraak van de Raad van State over geluidsnormen bekend zijn, met als uiterste datum 01-01-2023.
  8. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 april 2021 vast te stellen.

Deel dit
Mail
Bellen