Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2021  

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 1 november 2021:

  1. De heren Jansen (CDA) Smit (PvdA) toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad. Zij vervangen respectievelijk de heer Kamphuis die tijdelijk wethouder is geworden en de heer Jumelet die tijdelijk ontslag heeft genomen vanwege ziekte. 
  2. De notitie Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020 vast te stellen. De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem – met 16 stemmen voor – aangenomen. 
  3. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2022-2028 vast te stellen. De PvdA diende een motie in met de oproep aan het college om deel te nemen aan/lid te worden van Stichting Steenbreek, om zo inwoners beter te kunnen inspireren en begeleiden naar een groene tuin cq omgeving. De geringe financiële consequenties van deelname zijnde ca. € 2500,- per jaar te verwerken in de kadernota. De motie werd verworpen; de andere fracties stemden tegen. 
  4. De bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld vast te stellen. 
  5. Een wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe vast te stellen. De tekst van het amendement en de motie zijn te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt. 

Vragen

Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of kijk op de website van de Gemeenteraad Olst-Wijhe.

Deel dit
Mail
Bellen