Besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2021   

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 8 november 2021:

1. De ‘Opbrengst bestuursopdracht Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe’ gewijzigd vast te stellen. Een amendement van Gemeentebelangen en VVD om het structureel benodigde budget al in 2022 ter beschikking te stellen en dit te realiseren door gebruik te maken van het begrotingssaldo, werd aangenomen met 9 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD en PvdA) en 7 tegen.  

Daarnaast werden nog drie amendementen ingediend die alle drie werden verworpen en 
een motie die werd aangenomen:  

  • Een amendement van D66 en GroenLinks om het structureel benodigde budget al in 2022 ter beschikking te stellen en dit te realiseren door verhoging van de OZB, werd verworpen met 7 stemmen voor (D66, GroenLinks en CDA) en 9 tegen.  
  • Een amendement van D66 om een gebiedsgerichte aanpak als uitgangspunt te nemen, werd verworpen met 2 stemmen voor (D66) en 15 tegen.  
  • Een amendement van D66 voor het gebruiken van focuspunten, werd verworpen met  4 stemmen voor (D66, GL) en 13 tegen.  
  • Een motie van de PvdA om de raadswerkgroep Regio Zwolle te vervangen door een (bredere) raadscommissie Economie werd aangenomen met 9 stemmen voor (PvdA, VVD, GB) en 8 stemmen tegen.  

De volledige teksten van de amendementen en moties zijn te vinden op de gemeentelijke undefined undefined undefined undefined undefinedwebsite bij het betreffende agendapunt. De amendementen die betrekking hebben op de undefined undefined undefined undefined undefineddekking van het structurele budget, zijn te vinden onder agendapunt 3 Begroting 2022. 

2. Kennis te nemen van de tweede bestuursopdracht 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021. 

3. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen, de PvdA stemde tegen. Gemeentebelangen en VVD dienden een motie in waarin ze het college opriepen om bij de Kadernota 2023-2026 met een voorstel te komen waarin de OZB niet stijgt als dat niet nodig is. Deze werd verworpen met 7 stemmen voor (GB, VVD) en 9 tegen.  

4. De belastingverordeningen 2022 en het tarief toeristenbelasting 2023 vast te stellen. 

5. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 oktober 2021 vast te stellen. 

Deel dit
Mail
Bellen