Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vastgesteld wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe

Het college van B en W stelde op 11 september 2018 het wijzigingsplan Wechterholt 4 ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Wechterholt 4 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie B, nummers 2595 en 2592).

Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar twee wooneenheden en de verbouwing van het karakteristieke bijgebouw tot woning, planologisch mogelijk.

Het plan (NL.IMRO.1773.WP20180001040-0301) met het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 20 september tot en met 31 oktober 2018. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de RO site.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • Tijdig een zienswijze heeft ingediend, of
  • Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Besluit hogere grenswaarde Wechterholt 4 te Wijhe

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder in het kader van de wijzigingsplanprocedure “Wechterholt 4, Wijhe”, waarmee het realiseren van in totaal 3 woningen met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk worden gemaakt.

De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Wechterholt, die voor 2 woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • Tijdig een zienswijze heeft ingediend, of
  • Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen