Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 12 maart 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 gewijzigd vast.

Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Waterstraat 32 te Wijhe, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1361 en 1517. Dit plan maakt het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.

De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande ambtshalve wijzingen aan in het plan:

Regels:

  • Artikel 3.2 e zo aan te passen zodat bijgebouwen niet mee tellen voor de maximale inhoud van de woning (inclusief aan- en uitbouwen).

Toelichting:

  • Het vervangen van de figuur waarop de geluidscontouren zijn weergegeven door de figuur uit de Motivatie hogere grenswaarde Wet geluidhinder plan Waterstraat 32 te Wijhe;
  • Het vervangen van de Watertoets in de bijlage van de toelichting door de Watertoets Waterstraat 32 van 13 oktober 2017.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001030-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018. U vindt het plan op ruimtelijke plannen en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de site van RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • Tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen