Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerpbestemmingsplan Waterstraat 32

Voor de locatie Waterstraat 32 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1361 en 1517) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het bouwen van een woning mogelijk met de daarbij behorende bijgebouwen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Een hogere grenswaarde op basis van de Wet Geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure Buitengebied, Waterstraat 32. Hiermee wordt het bouwen van een woning met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk gemaakt.

De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer van de Wesenberg, die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001030-0201), ontwerpbesluit voor de hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 december 2017 tot en met 21 januari 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website RO.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen