Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1 gewijzigd vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 28 augustus 2018 het uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1 gewijzigd vast. Het plan is een uitwerking van het geldende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007. Het college van burgemeester en wethouders bracht bij de vaststelling ambtshalve onderstaande wijzigingen aan in het plan:

  • de regels zijn aangevuld met de bouw- en gebruiksregels voor parkeren zoals in het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren;
  • aan de toelichting is een paragraaf toegevoegd waarin een toelichting wordt gegeven op de beleidsregels met betrekking tot parkeren; en
  • paragraaf 2.4 met daarin de aanvulling op het beeldkwaliteitsplan is vervallen.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018004021-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 5 september 2018 t/m 16 oktober 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en bezwaar hebt tegen de door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte wijzigingen.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen