Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwerp Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 1 ter inzage

De nieuwbouwwijk Noorder Koeslag in Wijhe bestaat uit verschillen de deelgebieden. In het geldende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007 is het noordelijke deel aangewezen als ‘Wonen uit te werken’. Het westelijke deel van dit gebied (west van de centraal in de wijk liggende watergang) is uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Noorder Koeslag welke in 2013 is vastgesteld. Het oostelijke deel wordt nu uitgewerkt middels dit Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 1. Het oostelijke deel wordt in twee fasen ontwikkeld. Met dit uitwerkingsplan wordt voor fase 1, globaal gelegen tussen de wijken Krijtenberg, de Zandhuisweg en de ontsluitingsweg De Omloop te Wijhe toepassing gegeven aan de uit bestemming voortvloeiende uitwerkingsplicht. Daartoe legt het college van B en W een ontwerpuitwerkingsplan ter inzage. Met het uitwerkingsplan voor fase 1 wordt de bouw van 72 woningen met bijbehorende voorzieningen (o.a. wegen en groen) mogelijk gemaakt.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1 773.BP2018004021-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. U vindt het plan op de site Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

Tevens ligt voor dit plan de bijbehorende vormvrije M.E.R.-beoordeling ter inzage. Het besluit hierover wordt genomen gelijktijdig met de vaststelling van het uitwerkingsplan.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen