Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 16 juli 2018 het bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter gewijzigd vast. Het plan geldt globaal voor het gebied tussen de Raalterweg en de Scholtensweg te Wesepe. Het plan betreft de volgende ontwikkelingen:

  • het planologisch fixeren van het maximaal aantal woningen voor de Tollenaar op 12 woningen;
  • het planologisch toevoeging van vier extra woningen aan de Veldwachter, waardoor het maximale aantal woningen 24 wordt.

De wijzigingen betreffen een kleine aanpassing van het bestemmingsvlak in het westen van het plangebied en het toevoegen van een Quickscan Flora en Fauna aan de toelichting van het plan.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773. BP2018005009-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen