Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestemmingsplan Uiterwaarden vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 18 december 2017 het bestemmingsplan Uiterwaarden gewijzigd vast. Het plan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan Uiterwaarden uit 2005. Het plan is conserverend van aard en bevat geen nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die in de afgelopen tien jaar legaal hebben plaatsgevonden zijn wel meegenomen. In het nieuwe plan zijn zo veel mogelijk de bouw- en gebruiksregels gehanteerd die ook voor het buitengebied van de gemeente gelden. Daarnaast is het actuele beleid in de bestemmingsregels vastgelegd.

De gebieden van de bestemmingsplannen: Partiele herziening IJsseluiterwaarden uit 2013, Partieel bestemmingsplan Welsum - Verlegging gasleiding uit 2015, IJsselzone / Loswal Wijhe uit 2011 en het wijzigingsplan Welsumerwaarden uit 2015 zijn nu niet meegenomen in deze actualisatie. Deze plannen zijn nog actueel.

De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande wijzigingen aan in het plan:

In de toelichting

  • paragraaf 3.1 is aangevuld met een paragraaf over militaire oefenterreinen;
  • paragraaf 3.1.3 is aangevuld op het gebied van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en meer specifiek het project IJsseldijk Zwolle - Olst;
  • in paragraaf 3.3.1 is de tekst over de gemeentelijke structuurvisie aangepast;
  • in paragraaf 5.4 de tekst over de vrijwaringszone van de dijk is aangepast.

Op de verbeelding

  • Het militair oefenterrein is volledig bestemd als Maatschappelijk – Militair terrein; De begrenzing van de bestemming Maatschappelijk - Militair terrein is dusdanig aangepast dat deze aansluit op de begrenzing zoals aangegeven op kaart 1.34 in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro);
  • De begrenzing van de “wetgevingszone – Natura 2000” is aangepast conform de begrenzing volgens het aanwijzingsbesluit Rijntakken;
  • Ter hoogte van de Veerweg is de plangrens aangepast, zodat deze aansluit op de plangrens van het ontwerp bestemmingsplan Olst-West.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2016002009-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018. U vindt het plan op de website Ruimtelijke Plannen en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site RO.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt ingediend, of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze hebt ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen