Voorstel bezuinigingen Voorliggend Veld naar gemeenteraad

Tijdens de heroverwegingen in 2021 is besloten om ook 15% te bezuinigen op het zogenoemde voorliggend veld. Dat zijn algemene voorzieningen die zonder indicatie beschikbaar zijn voor inwoners in Olst-Wijhe voor (ondersteunings)vragen en ontmoeting. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen. De bedoeling was om niet alleen 15% te bezuinigen maar ook om tot een vernieuwende en doelgerichte samenwerking te komen. Samen met de organisaties die het aangaat zijn kompaslijnen voor de toekomst opgesteld en zijn de consequenties van de bezuinigingen inzichtelijk gemaakt. De gemeenteraad vergadert op 19 september over de Eindrapportage bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld.

Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor om definitief in te stemmen met de bezuiniging van 15% en de geschetste mogelijke maatschappelijke effecten hiervan te accepteren. Het college vindt het belangrijk dat de inwoners wel goede en passende ondersteuning blijven ontvangen en zal de komende tijd daarom de vinger aan de pols houden en samen met de organisaties zowel de maatschappelijke als de financiële effecten monitoren. 
 
Met het oog op de gewenste toekomst van het voorliggend veld wordt ook voorgesteld om een nieuwe vorm van ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid te starten. In deze inloop-ggz (geestelijke gezondheidszorg) voorziening is iedereen welkom voor inloop en activiteiten en zijn mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk. Ook stelt het college voor om aan te sluiten bij Salland United, een regionale netwerkorganisatie waarin zorgaanbieders, gemeenten, welzijn en zorgverzekeraar samenwerken. 

Gemeenteraad maakt nog afweging tussen financiële consequenties en maatschappelijke impact 

De organisaties die het aangaan hebben grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen voor de inwoners. Zij spreken in de week voor de raadsvergadering door over de voorstellen met de raadsleden. De gemeenteraad maakt bij de besluitvorming nog een weging tussen financiële taakststelling en maatschappelijke impact van de bezuinigingen op het voorliggend veld. 

De Eindrapportage bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld is na vaststelling door de gemeenteraad te lezen op de gemeentelijke website. 

 

 

Deel dit
Mail
Bellen