B&W besluiten 10-01-2023

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 december 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

-

3. Spoorboek PenC cyclus 2023 Bestuurlijke en ambtelijke planning

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de overall-planning van de P&C instrumenten 2023 (bestuurlijke proces).
 2. De planning voor te leggen aan het presidium van de raad op 16 januari 2023.  

SAMENVATTING

Voor de totstandkoming van de planning en control-documenten is een bestuurlijke en ambtelijke planning opgesteld om stukken tijdig en volledig op te leveren. Het college heeft ingestemd met deze planning. Voorgesteld wordt aan het presidium om de behandeling van de jaarstukken en kadernota te plannen op 10 juli 2023.

4. Advies van de bezwarencommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 11 juli 2022, verzonden 12 juli 2022, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 20 bomen aan de Jan Hooglandstraat 33 te Olst

BESLUIT:

De overwegingen en het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.

SAMENVATTING

Bij brief (e-mail) van 30 augustus 2022, ontvangen op 30 augustus 2022, hebben reclamanten een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 11 juli 2022, verzonden op 12 juli 2022, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 20 bomen aan de Jan Hooglandstraat 33 te Olst. De Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden gemeente Olst-Wijhe heeft op 1 november 2022 advies uitgebracht over het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het bezwaarschrift, waarbij het advies van de Bezwarencommissie is overgenomen.

5. Strategie en uitvoeringsprogramma water RIVUS

BESLUIT:

 1. De RIVUS-strategie water vast te stellen als kompas voor de wateropgaven in de regio met leidende principes voor de aanpak.
 2. Het RIVUS-uitvoeringsprogramma water met uit te voeren activiteiten en projecten vast te stellen.
 3. Het resultaat van de besluitvorming voor 1 februari 2023 terug te koppelen aan RIVUS.

SAMENVATTING

In maart 2022 tekenden de partners, ondersteund door Vitens het Bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022 -2027. Hierin zetten zij de RIVUS-samenwerking voort op het gebied van water en klimaat, waarmee de agenda van RIVUS verder is verbreed. Het bestuursakkoord is uitgewerkt in twee sporen, namelijk klimaatadaptatie en water. Elk spoor heeft een eigen strategie en uitvoeringsprogramma. Het voorliggende voorstel betreft het uitvoeringsprogramma water. Vaststelling in alle colleges van alle afzonderlijke bestuursorganen van de deelnemende partijen is nodig om de bestuurlijke en juridische legitimatie voor de regionale uitvoering te borgen en inhoudelijke continuïteit van deelname om tot de gewenste resultaten te komen, veilig te stellen.

6. Handboek vervanging documenten DOWR-gemeenten 2022

BESLUIT:

 1. Het Handboek vervanging documenten DOWR-gemeenten 2022 vast te stellen.
 2. Het vervangingsbesluit gemeente Olst-Wijhe 2022 vast te stellen.
 3. Het Handboek Vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe uit 2016, zoals gewijzigd in 2019, in te trekken.
 4. Het Vervangingsbesluit van 15 november 2016 nr. 16.021165, gewijzigd in 2019, in te trekken.

SAMENVATTING

Het Handboek Vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe vastgesteld in 2016 en gewijzigd in 2019 wordt aangepast. Naast het scannen van de inkomende en uitgaande post via de centrale scanstraat is nu ook zogenaamde retrospectieve vervanging mogelijk. Dit wil zeggen het scannen van analoog gevormde archiefbestanden met als doel deze analoge bestanden te vervangen door een digitale reproductie.

7. Verantwoordingsverslag informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2022

BESLUIT:

Het Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2022 inclusief de bijbehorende activiteitenlijst informatiehuishouding vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel.

SAMENVATTING

Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&W bestuurlijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer (beheren van alle informatie met een formele status) van de gemeentelijke organen. 
Op basis van artikel 9 van de Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 doet het college jaarlijks verslag (van verantwoording) aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit verslag wordt het, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

8. Kennisnemen van de voortgangsrapportage, instemmen met de definitieve gebiedsagenda Boskamp en met voorbereidingen herontwikkeling Klimboomlocatie 

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage over het programma gebiedsgericht werken met Boskamp als pilot.
 2. De concept gebiedsagenda om te zetten naar een definitieve gebiedsagenda en deze vast te stellen, ter voorbereiding op het gezamenlijk met andere stakeholders ondertekenen van de gebiedsagenda.
 3. Voor vervolg en afronding van de pilot gebiedsgericht werken als pilot €50.000 te dekken uit reserve nader te bestemmen middelen en de financiële consequenties te verwerken in de 1e Berap 2023, vooruitlopend op mogelijke cofinanciering provincie en andere stakeholders.
 4. In te stemmen met het uitvoeren van de eerste deelopgave van de gebiedsagenda, namelijk de herontwikkeling van de Klimboom inclusief nabijgelegen trapveld.
 5. Voor het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken voor de herontwikkeling van de Klimboom, een voorbereidend budget beschikbaar te stellen van €70.000 en dit te dekken uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en de financiële consequenties te verwerken in de 1e Berap 2023.
 6. De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken en een artikel in de raadsnieuwsbrief.

SAMENVATTING

De pilot gebiedsgericht werken met de gebiedsaanpak is anderhalf jaar geleden gestart. Gebiedsgericht werken is de manier van werken waarbij vraagstukken in een gebied in samenhang en in samenwerking met diverse partijen worden aangepakt. De pilot bestaat uit drie onderdelen: de integrale gebiedsaanpak op de Boskamp, een training gebiedsgericht werken voor medewerkers en een advies over of en hoe ‘gebiedsgericht werken’ structureel in gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Er is een voortgangsrapportage gemaakt die op de stand van zaken van elk onderdeel ingaat. Voor de gebiedsaanpak op de Boskamp is de gebiedsagenda een belangrijke mijlpaal. De gemeente wil, samen met de andere stakeholders en het dorp, verder met de definitieve agenda en de uitvoering ervan. De gemeente faciliteert de gebiedsaanpak nog tot september 2023, daarna blijft de gemeente in beeld als trekker en grondeigenaar van een aantal deelopgaven en als plantoetser van ruimtelijke plannen. 
Eén van de eerste opgaven is de herontwikkeling van de Klimboom, waar een groep jongeren graag met een CPO (CollectiefParticulierOpdrachtgeverschap) aan de slag wil. De training gebiedsgericht (samen)werken is afgerond en in het voorjaar van 2023 staat een terugkomdag gepland. Het advies over hoe gebiedsgericht werken structureel in gemeentelijke organisatie kan worden toegepast, volgt in het voorjaar van 2023. 

9. Jaarprogramma verbonden partijen 2023

BESLUIT:

In te stemmen met het jaarprogramma verbonden partijen 2023 en deze ter vaststelling aan het presidium voor te leggen.

SAMENVATTING

Jaarlijks wordt bekeken of er per verbonden partij maatwerk nodig is ten opzichte van de gekozen sturingsarrangementen. In 2022 was dit voor de Omgevingsdienst, het Regionaal Serviceteam Jeugd en de Veiligheidsregio het geval. Het voorstel aan het presidium is om dit in 2023 alleen voort te zetten voor de Omgevingsdienst en het Regionaal Serviceteam Jeugd, met een signaal dat mogelijk voor Konnected in 2024 maatwerk aan de orde zal zijn.

10. Vaststelling aanvullende prestatieafspraken met SallandWonen 2023-2024

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van het bod van SallandWonen en in te stemmen met de prestatieafspraken 2023-2024.
 2. Wethouder Blind door de Burgemeester te laten machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen.
 3. De prestatieafspraken ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.

SAMENVATTING

Eén keer per twee jaar maakt de gemeente Olst-Wijhe afspraken met woningcorporatie SallandWonen en de lokale huurdersorganisaties over de prestaties en inspanningen van de corporatie en de gemeente voor de sociale huisvestingsopgave. Het gaat daarbij om een brede reeks aan afspraken voor de huisvesting van de primaire doelgroep van een woningcorporatie (huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens), zoals de manier van toewijzen, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, maar ook bijvoorbeeld de zorg voor bijzondere doelgroepen en afspraken over leefbaarheid en duurzaamheid van de woningen en de woonomgeving.  

In december 2021 zijn nieuwe afspraken met SallandWonen en de huurdersorganisaties gemaakt met een looptijd van twee jaar voor de periode 1-1-2022 tot 1-1-2024. Maar de actualiteit vraagt om eerdere aanvullingen en aanpassingen. Concreet gaat het om de afschaffing van de verhuurdersheffing en de komst van nationale prestatieafspraken (NPA), waardoor SallandWonen nu vervroegd met een aanvullend bod komt. Met het oog op de NPA heeft de provincie aan alle gemeenten in Overijssel gevraagd om te laten weten welke woningbouw er tot 2030 komt. Het totale aanbod van alle gemeenten leidt tot een zogenaamde regionale woondeal. In de aanvullende prestatieafspraken staat dat er mogelijk nog aanpassingen nodig zijn, als onze lokale afspraken conflicteren met deze regionale woondeal. 

De aanvullende prestatieafspraken zorgen voor meer investeringen in woningen voor onze huurders en we zetten extra in op duurzaamheid en betaalbaarheid.

Een gezamenlijk persbericht met SallandWonen, gemeente Raalte en onze gemeente is voorzien na de ondertekening door alle partijen en wordt verstuurd door SallandWonen. Onze gemeente tekent als laatste op 19 december waarna het persbericht uit zal gaan. 

11. Voorstel tot Verkenning ontwikkeling taalschool in Salland

BESLUIT:

 1. Bestuurlijk draagvlak uit te spreken voor het aanstellen van een kwartiermaker ten einde een taalschool in Salland te ontwikkelen.
 2. Het onderwijs hierover te informeren middels een brief die gezamenlijk is opgesteld met de gemeente Raalte én ze onze gezamenlijke aandachtspunten en randvoorwaarden mee te geven. 

SAMENVATTING

De manier waarop het onderwijs aan nieuwkomers op dit moment is georganiseerd loopt tegen haar grenzen aan vanwege de grote stijging van het aantal nieuwkomers de afgelopen periode. De onderwijsbesturen willen daarom verkennen of de ontwikkeling van een taalschool in Salland hiervoor een oplossing biedt. Zij hebben de gemeenten gevraagd of er bestuurlijk draagvlak is voor deze verkenning.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Spoorboek P&C cyclus 2023 Bestuurlijke en ambtelijke planning  pdf 89,3 KB Download
Advies bezwarencommissie bezwaar besluit omgevingsvergunning kappen 20 bomen Jan Hooglandstraat 33 Olst  pdf 94,3 KB Download
Strategie en uitvoeringsprogramma water RIVUS  pdf 133,4 KB Download
Handboek vervanging documenten DOWR-gemeenten 2022  pdf 108,2 KB Download
Verantwoordingsverslag informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2022  pdf 82,6 KB Download
Voortgang gebiedsagenda Boskamp en herontwikkeling Klimboomlocatie  pdf 169,1 KB Download
Jaarprogramma verbonden partijen 2023  pdf 74,9 KB Download
Vaststelling aanvullende prestatieafspraken met SallandWonen 2023-2024  pdf 125,0 KB Download
Voorstel tot Verkenning ontwikkeling taalschool in Salland  pdf 84,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen