B&W besluiten 29-11-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Afwezig

 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder (afwezig bij agendapunt 10 en 11)

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 november 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

-

3. Kerkenvisie Olst-Wijhe

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde plan en de uitvoeringsagenda Kerkenvisie.
 2. De ontvangen subsidie van €25.000 te besteden binnen de kaders van de uitvoeringsagenda.
 3. De raad hiervan in kennis te stellen door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.
 4. In het 1e kwartaal 2023 starten met een eerste themabijeenkomst. 

SAMENVATTING

Het afgelopen voorjaar is in samenspraak met vertegenwoordigers van de kerkbesturen gewerkt aan een Kerkenvisie. Gekozen is voor een praktische insteek die aansluit bij de wensen van de kerkbesturen. Dit betekent dat het een visie is op hoofdlijnen met een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda. 

De Kerkenvisie Olst-Wijhe geeft informatie over de verschillende kerkgebouwen in de gemeente Olst-Wijhe. In januari 2021 heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe een motie aangenomen voor het aanvragen van een subsidie bij het ministerie van OCW om een visie te maken voor een duurzaam gerichte toekomst van de kerken in onze gemeente. Met het plan van aanpak uit de Kerkenvisie werkt de gemeente samen met de kerkelijke besturen aan een duurzame toekomst van de kerkgebouwen.  De Kerkenvisie gaat onder andere in op de huidige situatie, alternatieve gebruiksmogelijkheden en het vervolg van het proces. De kerkbesturen hebben een primaire rol bij de kerken, ook wat betreft de instandhouding van het kerkgebouw. De rol van de gemeente is met name verbindend en faciliterend. Het college heeft ingestemd met deze Kerkenvisie.

4. Plan van aanpak/routekaart vrijvallende schoollocaties

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak/routekaart vrijvallende schoollocaties Olst-Wijhe.
 2. In te stemmen met voorstel tot dekking van kosten tot aan de herontwikkeling van de voormalige schoollocaties zoals onder financiële consequenties beschreven.
 3. Jaarlijks bij de jaarrekening de stand van zaken van de reserve Onderwijshuisvesting beoordelen en indien nodig aanvullende dekking regelen via de Kadernota.

SAMENVATTING

Het toekomstig kindcentrum in zowel Olst-Boskamp-Den Nul als het kindcentrum Wijhe-Boerhaar brengt met zich mee dat we in de nabije toekomst te maken krijgen met vrijvallende schoollocaties. Dit zijn locaties die nog een onderwijsfunctie hebben maar ten tijde van het overgaan naar het kindcentra deze functie verliezen. Deze locaties worden dan van het schoolbestuur weer ‘teruggegeven’ aan de gemeente.

Vooruitlopend op het overgaan naar de kindcentra zijn er vanaf september 2020 tot nu toe al vijf schoolgebouwen vrijgekomen door onder andere het samenvoegen van scholen/leerlingen in één schoolgebouw. Om te komen tot een goede procesmatige afstemming van de vrijgekomen schoollocaties van overdracht tot de herbestemming van het gebouw is er een plan van aanpak/routekaart opgesteld die per locatie laat zien welke processtappen al genomen zijn en welke stappen er nog gezet moeten worden en wanneer. Deze processtappen laten de komende jaren kosten zien die (nog) niet zijn opgenomen in de begroting. De financiële paragraaf geeft een voorstel tot dekking voor de kosten die gemaakt worden voor onder andere de tijdelijke invulling, beheer en onderhoud van de voormalige schoollocatie tot de herontwikkeling.

5. Proces vertaling Bestuursakkoord in collegeagenda 2022-2026

BESLUIT:

In te stemmen met de planning van de uitwerking van het bestuursakkoord in een collegeagenda.

SAMENVATTING

De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 zijn in juli gepresenteerd. Deze stukken hebben op 5 juli op de agenda van de raad gestaan.
Bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026 heeft de raad ingestemd met een integrale afweging van structureel nieuw beleid en de financiële vertaling van de bestuursakkoord bij de besluitvorming over de Kadernota 2024-2027. Voor de uitwerking hiervan in een Collegeagenda heeft het college een planning vastgesteld.

6. Annotatie ALV VNG 2 december 2022

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de per agendapunt gegeven adviezen.
 2. Burgemeester Van Mastrigt te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.
 3. De vergaderstukken aan te bieden als ingekomen stukken aan de raad.

SAMENVATTING

Op 2 december 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten plaats. Burgemeester Van Mastrigt vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe.

7. Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA, 1 december 2022

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de annotatie van de agenda voor de aandeelhoudersvergadering ROVA.
 2. In te stemmen met het begrotingsvoorstel 2023.

SAMENVATTING

Op 1 december 2022 vindt de Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA plaats. Op basis van een memo zijn de agendapunten toegelicht en voorzien van een advies.

8. Aanpassing bijlage tarieven verordening Sociaal Domein 2023

BESLUIT:

 1. De nieuwe bijlage van de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe ‘Tarieven Wmo (per 1 januari 2023)’ vast te stellen.
 2. Financiële consequenties voor 2023 te verwerken in de eerste of tweede Bestuursrapportage 2023 en voor 2024 en volgende jaren in de Kadernota 2024-2027.
 3. De raad te informeren via de nieuwsbrief. 

SAMENVATTING

De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat dat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom één Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld die is aangepast in 2022. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. 
De tarieven in de bijlage van de Verordening Sociaal Domein moeten met ingang van 2023 op basis van de indexatie en de nieuwe aanbesteding worden aangepast.

9. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand

BESLUIT:

Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand: Riëtte Buis – Lozeman.

SAMENVATTING

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.
Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten, maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand.

10. Grondexploitatie Wengelerhoek openen

BESLUIT:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de grondexploitatie Wengelerhoek te openen en hiertoe een begrotingswijziging voor 2023 vast te stellen.
 2. Besluiten op bijlage 1 en bijlage 2 geheimhouding op te leggen (op grond van artikel 55, lid 1, en artikel, 25, lid 2, van de Gemeentewet, en op basis van artikel 5.1, lid 2, sub b, van de Wet open overheid).

SAMENVATTING

We hebben een forse ambitie op het gebied van wonen met een groei in de komende jaren van 1.000-1.200 woningen (Woonvisie 2022-2025). Eén van de gebieden om onze woonambitie te realiseren is Wengelerhoek, aan de zuidrand van Wijhe. Met het oog op de woningbehoefte, besloot de raad op 24 februari 2020 om een voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. Daarmee heeft de gemeente het eerste recht van koop. De eerste gesprekken met de grondeigenaren vonden eerder dit jaar plaats. 

In de grondexploitatie zijn de kosten (van onder meer aankoop grond, bouwrijp maken en inrichting  gebied) en de opbrengsten in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van een verkennende stedenbouwkundige schets waarin wordt uitgegaan van in totaal 200 woningen. Het resultaat is een grondexploitatie voor Wengelerhoek van € 53.000 netto contante waarde (peildatum 1 juli 2022). Met het oog op de begrootte exploitatie is een begrotingswijziging nodig. 

Het besluit over de grondexploitatie voor Wengelerhoek legt het college ter goedkeuring voor aan de raad. De raad zal ook een besluit moeten nemen over de begrotingswijziging. Het besluit over de grondexploitatie gebeurt tegelijk met de vaststelling van de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek. Grondexploitatie en Aanvulling op structuurvisie vormen zo samen het vertrekpunt voor de nieuwbouwplannen voor Wengelerhoek.

NB: Een deel van de grond in Wengelerhoek is al van de gemeente. Hier komen tijdelijk 50 flexwoningen. De grond voor deze 50 flexwoningen verkopen we aan SallandWonen met een prijs zoals beschreven in onze grondprijzenbrief voor sociale woningbouw. Mochten de flexwoningen na 10 jaar verplaatst worden, dan onderzoeken we op dat moment samen met SallandWonen wat op de grond komt. Wordt er op dat moment voor andere doelgroepen gebouwd, dan verrekenen we de grondprijs en betaalt SallandWonen bij. 

11. Vaststellen Aanvulling op structuurvisie voor Wengelerhoek, Wijhe

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek en deze voorleggen voor besluitvorming aan de gemeenteraad.
 2. In te stemmen met de ambtelijke wijziging van de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek.

SAMENVATTING

Op 20 september 2022 besloot het college om de ontwerp Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek vier weken ter inzage te leggen. Tijdens deze periode ontving de gemeente drie zienswijzen. Deze zienswijzen en onze reactie hierop zijn verwerkt in een nota van beantwoording zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de Aanvulling op de structuurvisie. Dit omdat de Aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek de hoofdlijnen van de nieuwe ontwikkeling beschrijft. De ingediende zienswijzen gaan voornamelijk over de vervolgstappen: het opstellen van een stedenbouwkundig plan en daarna een bestemmingsplan, waar een participatietraject bij hoort.  Het college heeft ingestemd met de nota van beantwoording en de definitieve Aanvulling op de structuurvisie Wengelerhoek. De stukken worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

12. Programmatische aanpassing Olstergaard

BESLUIT:

In te stemmen met:

 1. Programma woningbouw Olstergaard uitbreiden met 26 goedkope huurwoningen (flexwoningen).
 2. De ontwikkeling flexwoningen Vink in Olst toevoegen aan de grondexploitatie Olstergaard.
 3. Met bijgaand raadsvoorstel.

SAMENVATTING

Op 2 december 2019 is het ontwikkelplan en de grondexploitatiebegroting (GREX) Olstergaard door de raad vastgesteld.
Deze GREX is gebaseerd op de stedenbouwkundige invulling van de Olstergaard. In totaal is er nu ruimte voor 78 woningen op Olstergaard. 
Op basis van het collegebesluit om in Olst en Wijhe 76 flexwoningen te realiseren wordt het programma van de GREX Olstergaard uitgebreid met 26 goedkope huurwoningen. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Kerkenvisie Olst-Wijhe  pdf 78,7 KB Download
Plan van aanpak/routekaart vrijvallende schoollocaties  pdf 92,0 KB Download
Proces vertaling Bestuursakkoord in Collegeagenda 2022-2026  pdf 74,7 KB Download
Annotatie ALV VNG 2 december 2022  pdf 89,1 KB Download
Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA  pdf 70,8 KB Download
Aanpassing bijlage tarieven verordening Sociaal Domein 2023  pdf 101,0 KB Download
Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand  pdf 71,2 KB Download
Grondexploitatie Wengelerhoek openen  pdf 99,6 KB Download
Vaststellen Aanvulling op structuurvisie voor Wengelerhoek, Wijhe  pdf 85,3 KB Download
Programmatische aanpassing Olstergaard  pdf 82,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen