B&W besluiten 06-12-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 november 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

-

3. Dienstverleningsopdracht Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 2023

BESLUIT:

De dienstverleningsovereenkomst 2023-2024 met de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland vast te stellen en te ondertekenen.

SAMENVATTING

Sinds 1 januari 2018 bestaat de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland). Het RSJ IJsselland voert taken uit voor de elf deelnemende gemeenten. Dit zijn taken zoals bijvoorbeeld het inkopen van jeugdhulp. In een dienstverleningsovereenkomst worden alle afspraken tussen de gemeente en het RSJ vastgelegd. De gemeente Olst-Wijhe en het RSJ gaan afspraken met elkaar aan voor het jaar 2023 met het tekenen van deze dienstverleningsovereenkomst.

4. Principebesluit om medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming

BESLUIT:

1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming, onder voorwaarde dat;

a. initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;

b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het splitsen van het perceel Veldweg 4 te Welsum en het omzetten van een bestaand karakteristieke boerderij die als schuur in gebruik is, naar een woonbestemming.  De voormalige boerderij is in het bestemmingsplan niet aangeduid als karakteristiek. Er is nader advies verzocht van het Oversticht. Uit het advies blijkt dat de voormalige boerderij wel als karakteristiek beschouwd moet worden. Het college van B&W besluit om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Daarbij worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als bij het omzetten van karakteristieke bebouwing.

5. Verklaring van instemming met het maatregelenpakket RIVUS t.b.v. Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 – 2027

BESLUIT:

In te stemmen met het maatregelenpakket RIVUS ten behoeve van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 en wethouder Marcel Blind de verklaring te laten ondertekenen. 

SAMENVATTING

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen gemeenten een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Samen met de werkregio RIVUS dragen we projecten aan. Vorig jaar heeft Gemeente Olst-Wijhe drie projecten aangedragen via deze regeling. Ook dit jaar dragen we een project aan om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren. 

6. Toezegging 5 (was 424)

BESLUIT:

 1. Vragen van de fractie van CDA over hoe om te gaan met de mogelijk tot het opkopen van aandelen van zonnevelden door investeerders na vergunningverlening, te beantwoorden met een raadsinformatiebrief.
 2. De brief op de lijst van ingekomen stukken van de raad plaatsen en hiermee toezegging nr.5 (424) af te doen.

SAMENVATTING

In september 2021 is tijdens de vragenronde voor raadsleden door de fractie van het CDA gevraagd hoe de gemeente omgaat met mogelijk het opkopen van aandelen van zonnevelden door investeerders na vergunningverlening. Met de voorwaarde in het beleid van 51% lokaal eigendom wordt dit voor dat deel voorkomen. Over het andere deel, 49%, hebben we geen zeggenschap. Het college informeert de raad hierover middels een raadsinformatiebrief.

7. Algemene Ledenvergadering Dimpact 7 december 2022

BESLUIT:

1. In te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan:

 • Aanpassing van de tarieven voor 2023 en transitiegelden in verband met een hogere indexatie;
 • Vaststellen van het verslag van de ALV van 30 juni 2022;
 • Een statutenwijziging.

2. Te besluiten de financiële consequenties van € 8.500 als autonome mutatie mee te nemen via de 2e BERAP 2023 onder ontwikkelingen bedrijfsvoering en via de kadernota 2024-2027.

3. Kennis te nemen van de volgende punten die op de agenda staan:

 • Voortgang van de ontwikkelingen in Dimpact-verband uit de kwartaalrapportage.
 • Ontwikkelingen rondom Common Ground.

ADVIES AAN burgemeester

Volmacht te verlenen aan mevrouw M. van Esterik-Beelen, gemeentesecretaris van de gemeente Raalte, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de stemming tijdens de ALV van 7 december 2022.

SAMENVATTING

Op 7 december 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dimpact plaats. Het college wordt verzocht in te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan. De burgemeester wordt gevraagd om volmacht te verlenen aan de gemeentesecretaris van de gemeente Raalte, mevrouw Monique van Esterik-Beelen, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 7 december 2022.

8. Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2023

BESLUIT:

 1. Een overeenkomst van opdracht aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor de functie van havenmeester te Wijhe voor 2023.
 2. Een huurovereenkomst aan te gaan met dhr. J. H. Doorgeest van VOF Sallands Eethuis voor het aanmeren van een drijvende horecavoorziening in de passantenhaven van Wijhe voor 2023.

SAMENVATTING

In 2023 wordt opnieuw een overeenkomst van opdracht aangegaan met de havenmeester evenals een huurovereenkomst voor de drijvende horecavoorziening aan de Loswal te Wijhe. De uitgangspunten van de overeenkomsten voor het jaar 2023 zijn doorgesproken met dhr. J. H. Doorgeest en akkoord bevonden.

9. Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD 8 december 2022

BESLUIT:

In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.

SAMENVATTING

Op 8 december 2022 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Op de agenda staan de volgende punten waar een besluit over genomen dient te worden:

 • Begrotingswijziging GGD IJsselland 2022
 • Rechtmatigheidskader 2022
 • Rechtmatigheidsverantwoording 2023
 • Productenboek GGD IJsselland 2022/2023
 • Financiering zorg ontheemden Oekraïne

In het voorstel wordt per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.

10. Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen inzake Stikstofaanpak na uitspraak Raad van State

BESLUIT:

In te stemmen met ontwerp antwoordbrief aan de fractie van Gemeentebelangen.

SAMENVATTING

Door een recente uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de wettelijke verankerde regeling, waardoor in de bouw- en sloopfase van projecten geen rekening behoefde te worden gehouden met de uitstoot van stikstof, vernietigd en daarmee komen te vervallen. Dit heeft grote gevolgen voor de voortgang van bouw- en sloop projecten waarvoor wij als gemeente het bevoegd gezag zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de fractie van Gemeentebelangen enkele schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen ervan voor het bouwproces in de gemeente Olst-Wijhe. Deze vragen willen wij hier beantwoorden.

11. Verhoging vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2023

BESLUIT:

De maximale verhoging van de vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2023 vast te stellen.

De gemeenteraad via de nieuwsbrief te informeren.

SAMENVATTING

Gemeenten en andere overheden hebben de mogelijkheid gekregen om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verhogen. Dit betekent dat je dus meer vermogen mag hebben en toch in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen de vermogensnorm met een zelf te bepalen bedrag ophogen tot een maximum van 
€ 2.000. Er wordt voor gekozen om de maximale verhoging van de vermogensnorm vast te stellen en deze op 1 januari 2023 in te laten gaan. De inschatting is dat hierdoor vanaf 2023 15 huishoudens extra in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Dienstverleningsopdracht Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 2023  pdf 85,5 KB Download
Principebesluit splitsen perceel Veldweg 4 Welsum en omzetten van een schuur naar woonbestemming  pdf 86,7 KB Download
Verklaring van instemming met het maatregelenpakket RIVUS t.b.v. Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021  pdf 81,7 KB Download
Toezegging 5 (was 424)  pdf 82,7 KB Download
Algemene Ledenvergadering Dimpact  pdf 87,9 KB Download
Overeenkomsten havenmeester en ligplaats drijvende horecavoorziening Loswal 2023  pdf 82,3 KB Download
Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD  pdf 86,2 KB Download
Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen inzake Stikstofaanpak na uitspraak Raad van State  pdf 69,4 KB Download
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2023  pdf 118,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen