B&W besluiten 01-11-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 oktober 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Memo agenda kernenbezoek Middel/ verslag PB Middel – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad 4

BESLUIT:

De raad voor te stellen:

 1. 'Buitengebied, Stapelhaarspad 4' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001082-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 augustus 2022, vast te stellen.
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.

4. Inzet gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het Plan Nationaal Programma Onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.
 2. De geoormerkte rijksmiddelen ad € 191.314 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) conform de begroting in dit plan in te zetten voor het opstellen en uitvoeren hiervan.
 3. Het Plan NPO Olst-Wijhe en Raalte ter kennisname naar de raad sturen via de lijst ingekomen stukken.

SAMENVATTING

In juni 2021 heeft het Rijk in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) extra middelen verstrekt aan gemeenten om interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van coronagerelateerde vertragingen die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. 
Samen met de gemeente Raalte hebben we, vanwege de grote overlap in samenwerkingspartners (w.o. de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties), de handen ineengeslagen en de budgetten samengevoegd om met die partners dit plan te ontwikkelen. Met dit plan beogen we het opgroeien, opvoeden en ontwikkelen van kinderen en jongeren in Olst-Wijhe en Raalte een positieve impuls te geven. 
We zetten in op het tijdig in beeld hebben van kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben, het sociaal emotioneel welbevinden van deze kinderen en jongeren en het stimuleren van sociale activiteiten.

5. Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie

BESLUIT:

Met ingang van 1 januari 2023 de heer Marcus Aalders te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.

SAMENVATTING

Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Door het vertrek van een van de leden van de bezwarenadviescommissie heeft het college besloten om de heer Marcus Aalders als nieuw lid van de commissie te benoemen.

6. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemming Wonen’

BESLUIT:

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemming Wonen’ bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022012005-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 3 mei 2022, ongewijzigd vast te stellen.
 2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen voor het bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemming Wonen’ dd. 13 oktober 2022 en deze vast te stellen.

SAMENVATTING

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wijhe’ in 2009 is op een aantal percelen de woonbestemming niet juist overgenomen ten opzichte van het daarvoor geldende bestemmingsplan. De eigenaren van deze percelen hebben de gemeente verzocht dit te herstellen. Hetzelfde is van toepassing op een perceel in het buitengebied waar bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in 2012 per abuis de agrarische bestemming is toegekend aan een perceel. In het bestemmingsplan daarvoor had dit deel van het perceel een woonbestemming. De eigenaar heeft de gemeente verzocht dit te herstellen. In totaal gaat het om vijf locaties die gerepareerd moeten worden. Op 5 april 2022 heeft het college besloten om hiervoor een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan met de titel ‘reparatieplan bestemming Wonen’ heeft ter inzage gelegen. In deze periode is er één zienswijze naar voren gebracht. Het college besluit om het bestemmingsplan en bijbehorende Nota van beantwoording voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

7. Flexwonen en Crisis Herstel Wet (Chw)

BESLUIT:

In te stemmen met:

 1. Het aanmelden van de projecten voor flexwonen voor de Crisis Herstel Wet (Chw).
 2. Verzenden van de B&W brief naar het ministerie van BZK.
 3. De raad informeren via de nieuwsbrief.

SAMENVATTING

Bij de besluitvorming over de realisatie van flexwoningen binnen de gemeente is er steeds van uitgegaan dat dit met de kruimelregeling kan. Dit werd ook bevestigd door de rijksdienst RVO. Met de kruimelregeling kan een bouwplan afwijken van een bestemmingsplan, zonder dat daar lange procedures voor nodig zijn.

Nader overleg met de 'Taskforce 100 miljoen' leerde echter dat dit niet houdbaar is, omdat flexwonen als een stedelijke ontwikkeling wordt gezien en dan mag de kruimelregeling niet worden toegepast. 
Het advies is nu om de Crisis herstel wet (Chw) toe te passen. Met toepassing van de Chw worden de procedures ook versneld. Daartoe moet het project flexwonen worden toegevoegd aan de lijst met projecten waarvoor de Chw geldt. Het college stemt in met deze aanvraag.
De bezwaar- en beroepsrechten van bewoners en ondernemers worden niet aangetast. De procedures worden wel sneller doorlopen, met name bij de Raad van State.

8. Analyse Energietoeslag

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de analyse van de uitvoering van de energietoeslag.
 2. In te stemmen met het voorstel om de huishoudens met meer inkomen dan 120% van de geldende bijstandsnorm niet in aanmerking te laten komen voor de tweede gedeeltelijke energietoeslag omdat het budget niet toereikend is.
 3. De aanvraagtermijn voor de Energietoeslag 2022 te verlengen tot en met 31 december 2022.
 4. In te stemmen met de Beleidsregels Energietoeslag versie 3. 

SAMENVATTING

In april 2022 heeft het college besloten tot het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 900,- aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. In juni 2022 stelde het college vast dat ook huishoudens die op grond van hun inkomen net niet in aanmerking komen voor de toeslag moeite hebben met het betalen van de energierekening. Het wel of niet ontvangen van een toeslag van € 900,- maakt dan een groot verschil. Het college heeft daarop besloten om de eenmalige energietoeslag deels beschikbaar te stellen voor deze huishoudens. De hoogte van de toeslag hangt dan af van de hoogte van het inkomen.

In juli 2022 heeft minister Schouten besloten de energietoeslag met € 500 te verhogen. Begin september 2022 is in een ambtelijke memo aan het college voorgesteld om de aanvullende toeslag direct ambtshalve uit te keren. Ook is in deze memo toegezegd dat zodra het beschikbare budget in de septembercirculaire (eind september) definitief bekend is gemaakt er een collegevoorstel zal volgen waarin een advies wordt gegeven hoe er met de huishoudens moet worden omgegaan die een gedeeltelijke eerste energietoeslag hebben ontvangen. De vraag was of het budget toereikend is om hen nu ook een tweede gedeeltelijke aanvullende toeslag te verstrekken.

Na een analyse van de huidige stand van zaken kan geconcludeerd worden dat er een tekort gaat ontstaan doordat we meer huishoudens een energietoeslag toekennen dan dat wij aan budget vanuit het Rijk ontvangen. Het is daarmee helaas niet mogelijk om de huishoudens die een eerste gedeeltelijke energietoeslag hebben ontvangen ook een gedeeltelijke tweede toeslag te verstrekken. Het Rijk heeft toegezegd dat er ook in 2023 de mogelijkheid bestaat om een nieuwe energietoeslag aan te vragen. Dit is de reden dat de aanvraagtermijn voor de energietoeslag 2022 is verlengd tot en met 31 december 2022. Vanaf begin januari 2023 kan de energietoeslag 2023 worden aangevraagd.

9. Voortgangsrapportage jeugd 2022 (Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025, Integraal Jeugdplan 2021)

BESLUIT:

 1. De voortgangsrapportage Jeugd 2022 vast te stellen.
 2. Ter uitvoering van de motie Regionale Visie Jeugdhulp 2021-2025 in te stemmen met het procesvoorstel om de terugkoppeling aan de raad over de voortgang op de regioagenda jeugdhulp IJsselland 2021-2025 via de aanbieding van de jaarstukken van het RSJ IJsselland te laten verlopen.
 3. De voortgangsrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

SAMENVATTING

Het college heeft de voortgangsrapportage Jeugd 2022 vastgesteld en legt deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad. Het college heeft ingestemd met het procesvoorstel om de gemeenteraad jaarlijks middels een begeleidend schrijven bij de jaarstukken van het RSJ IJsselland te informeren over de voortgang op de Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025.

10. Instemmen met definitief plan van aanpak Omgevingsvisie

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Omgevingsvisie en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het plan van aanpak vast te stellen.
 3. In te stemmen met de beantwoording van twee moties vreemd aan de orde van de dag, die (mede) over de Omgevingsvisie gaan. 

SAMENVATTING

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie voor Olst-Wijhe. De visie beschrijft de opgaven van de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. We geven weer wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving, welke ambities we voor die leefomgeving hebben, hoe we die prioriteren en waar en hoe we die realiseren. De Omgevingsvisie is een samenhangend geheel van de verschillende thema’s en beleidsterreinen die de fysieke leefomgeving raken, zoals woningen, spelen, natuur, duurzame energie, bedrijventerreinen en de openbare ruimte. De opgaven moeten een plek krijgen in de leefomgeving, terwijl de ruimte maar één keer te gebruiken is. Daar maken we in de visie keuzes in. De Omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie die in 2017 vastgesteld is. 
We hebben een plan van aanpak gemaakt met een stappenplan en de uitgangspunten die van belang zijn voor het maken van de visie. Eén daarvan -en wat ons betreft een belangrijke- is het betrekken van de samenleving, want we maken de visie bij voorkeur samen met onze Olst-Wijhese samenleving en onze samenwerkingspartners. Tot slot: de Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet die volgens de huidige planning 1 juli 2023 ingaat. De wet brengt veel wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen. We hechten eraan om, ook los van de wet, een Omgevingsvisie voor onze fysieke leefomgeving te maken. Want zoals genoemd, de huidige tijd met diverse complexe vraagstukken vraagt om een langetermijnvisie zodat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad 4  pdf 96,6 KB Download
Inzet gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs  pdf 81,2 KB Download
Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie  pdf 72,4 KB Download
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemming Wonen’  pdf 277,2 KB Download
Flexwonen en Crisis Herstel Wet (Chw)  pdf 77,7 KB Download
Analyse Energietoeslag  pdf 130,1 KB Download
Voortgangsrapportage jeugd 2022 (Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025, Integraal Jeugdplan 2021)  pdf 108,7 KB Download
Instemmen met definitief plan van aanpak Omgevingsvisie  pdf 186,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen