B&W besluiten 22-11-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 november 2022

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

- Nota taalschool Salland – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Ervaringen energiescans en adviezen van inwoners Olst-Wijhe

BESLUIT:

 1. Het evaluatierapport: Energiescans Olst-Wijhe ter kennisgeving aan te nemen.
 2. 200 gratis energiescans opnieuw aan te bieden aan woningeigenaren in de gemeente Olst-Wijhe die in de afgelopen vijf jaar geen gratis energiescan van de gemeente hebben gehad.
 3. Het benodigde budget van € 40.000 te bekostigen uit het beschikbaar gestelde budget (€ 175.000,-) voor uitvoering Klimaatakkoord.  

SAMENVATTING

In 2020 en 2021 boden we als gemeente Olst-Wijhe gratis energiescans voor woningeigenaren. De energiescan heeft als doel om te kijken welke isolatie- en energiebespaarmogelijkheden er voor een particuliere woning zijn. Op basis van de scan kan de eigenaar van de woning bepalen of en zo ja welke energiemaatregelen het beste passen bij de eigen woning. Om te beoordelen of het opnieuw aanbieden van een gratis energiescan een effectief middel is om bij te dragen aan de energietransitie enquêteerden we de inwoners die in de afgelopen jaren een energiescan bij ons aanvroegen. Hen is gevraagd naar hun ervaringen en de maatregelen die zij namen naar aanleiding van de scan. De uitkomst is positief: 85% van de geënquêteerden is (zeer) positief over de scan, meer dan de helft van de aanvragers heeft op basis van de scan al maatregelen laten uitvoeren en ruim een kwart is dit nog van plan. Op basis van deze positieve ervaringen hebben we besloten opnieuw 200 gratis energiescans aan te bieden aan inwoners met een eigen woning.

4. Nota Grondbeleid 2023-2026

BESLUIT:

De raad voor te stellen:

 1. de Nota Grondbeleid 2023 - 2026 vast te stellen;
 2. de Nota Grondbeleid 2018 - 2021 in te trekken.

SAMENVATTING

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen om de Nota Grondbeleid 2023-2026 vast te stellen. Deze nota is de basis voor een transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid door de gemeente Olst-Wijhe. Via deze nota stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders haar grondbeleid uitvoert. In de voorliggende Nota Grondbeleid 2023-2026 is zowel het grondbeleid als het grondprijsbeleid geactualiseerd.

Deze nota kan gezien worden als een basisdocument voor het te voeren grond- en grondprijsbeleid. Als uitvloeisel van deze nota stelt de gemeenteraad nadere specifieke kaders voor het uitgiftebeleid. Het college voert het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid uit, legt verantwoording af in de planning en control cyclus, stelt een Grondprijzenbrief (jaarlijks) en de gronduitgiftevoorwaarden vast en is op basis van de Gemeentewet bevoegd tot het kopen en uitgeven van gronden.

5. Het toekennen van een naam aan de nieuwe fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de ter Stegestraat naar Averbergen en het toekennen van een straatnaam aan een nieuwbouwlocatie (voormalig Van Essen terrein)

BESLUIT:

 1. Toe te kennen van de naam 'ter Stegetunnel' aan de fietstunnel onder het spoor door, ter hoogte van de ter Stegestraat naar Averbergen.
 2. Toe te kennen van de straatnaam 'Op den Hof' op de nieuwbouwlocatie ter hoogte van hoek Rijksstraatweg en Holstweg te Olst (Den Nul). Bekend als het 'Van Essen' terrein (vleesverwerker).

SAMENVATTING

De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed heeft gevraagd of het mogelijk is een naam toe te kennen aan de fietstunnel onder het spoor door, ter hoogte van de ter Stegestraat en Averbergen in Olst. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kan voor een fietstunnel als deze een naam toegekend worden die als ‘Openbare ruimte’, met als type ‘Kunstwerk’ in deze BAG wordt opgenomen. De Historische Vereniging 't Olster Erfgoed heeft enkele namen aangereikt waaruit een keus gemaakt kon worden. In overleg is besloten dat 'ter Stegetunnel' de meest geschikte naam is.
De fietstunnel in Wesepe heeft ook een naam. In verband met vindbaarheid (veiligheidsdiensten) is het verstandig een naam toe te kennen aan bovengenoemde fietstunnel.
Er dient daarnaast een straatnaam toegekend te worden aan de nieuwbouwlocatie op het voormalige 'Van Essen' terrein. De projectontwikkelaar heeft een voorstel gedaan waarna dit voorstel is voorgelegd aan Historische Vereniging. Zij gaan akkoord met het voorstel om als straatnaam 'Op den Hof' te gebruiken omdat goede alternatieven ontbreken.

6. Verkenning N337

BESLUIT:

 1. In 2024, als de provincie het traject tussen Zwolle en Wijhe oppakt, het overleg met de provincie opnieuw op te starten.
 2. De investeringen van minimaal € 350.000 meenemen bij de Kadernota 2024-2027 en deze verwerken in het MJIP van 2024.
 3. De raad te infomeren via de nieuwsbrief.

SAMENVATTING

Op basis van de bespreking van het advies van 24 september 2019 over de Verkenning N337, tussen Zwolle en Deventer, heeft het college het voorstel aangehouden. Daarbij is aangegeven dat de rotonde Meente in Olst en de aanpassing van de N337 in Den Nul de hoogste prioriteit heeft. De aanpak van de kruising bij Herxen een tweede prioriteit heeft en de aanpak van de kruising Brabantse wagen in Wijhe de laagste prioriteit heeft. De opdracht was dit gegeven met de provincie en de Plaatselijk Belangen van Herxen en Wijhe te bespreken.
Vervolgens is samen met de provincie de uitwerking gestart. De insteek daarbij is dat de uitkomsten onderdeel worden van het MJIP van de gemeente Olst-Wijhe. 
De provincie heeft besloten dat de ontwikkeling van het noordelijk deel van de N337 tussen Zwolle en Wijhe in 2024 zal starten. In dit kader heeft het college besloten, nu op de pauzeknop te drukken en het overleg met de provincie, over de ontwikkeling van de noordelijke helft van de N337, weer in 2024 op te starten.

7. Vaststellen i-Visie

BESLUIT:

 1. De geactualiseerde i-Visie DOWR vast te stellen.
 2. De geactualiseerde i-Visie DOWR ter kennisname aan de raad te brengen via de lijst van ingekomen stukken. 

SAMENVATTING

Onze gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven. Data en digitalisering spelen hierin een essentiële rol. De i-Visie geeft de handvatten om gezamenlijk met de gemeenten Deventer en Raalte (DOWR) de koers te kunnen bepalen voor de toekomstige inrichting van de informatievoorziening en ICT. In het DOWR-brede CIO-overleg geconcludeerd dat de i-Visie nog steeds een bruikbare visie is en dat deze niet hoeft te worden aangescherpt, op twee onderdelen na, namelijk ethiek en inclusie. Deze twee onderdelen worden opgenomen in de herziene i-Visie.

8. Cao Gemeenten eenmalige uitkering 2022 voor medewerkers

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de eenmalige uitkering 2022 voor het gemeentelijk personeel.
 2. De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college de stem uit te brengen.

SAMENVATTING

De onderhandelingen over de gemeentelijke Cao 2023 verlopen langzamer dan verwacht. Daarom heeft de onderhandelingsdelegatie VNG het voorstel gedaan om de Cao 2021-2022 open te breken en in 2022 een eenmalige uitkering toe te kennen aan alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn bij de gemeenten. Op deze manier worden medewerkers financieel tegemoet gekomen in deze voor velen lastige financiële periode.

9. Principebesluit voor de realisatie van een kapschuur

BESLUIT:

1. In principe medewerking te verlenen aan het plan voor de bouw van een kapschuur aan de Rijksstraatweg 109 te Olst onder de volgende voorwaarden:

a. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.

b. Initiatiefnemer toont met onderzoeken (waaronder in ieder geval een archeologisch onderzoek) dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2. Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer Staatsbosbeheer heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van een kapschuur op het perceel aan de Rijksstraatweg 109 in Olst (Den Nul). Het gaat om de locatie die bekend staat als het Informatiecentrum Den Nul. Staatsbosbeheer wil vanuit de kapschuur natuuronderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

10. Revisievergunning van een inrichting op het perceel aan Industrieweg 23 in Olst

BESLUIT:

Revisievergunning van een inrichting op het perceel Industrieweg 23 in Olst te verlenen.

SAMENVATTING

Op grond van de Wabo dient het bevoegd gezag vergunningen van IPPC-installaties actueel te houden. De vergunning voor de activiteit milieu is aan Grolleman Vrieshuis B.V., gelegen aan de Industrieweg 23 in Olst, op 30 juli 2002 verleend en diende te worden geactualiseerd. Naar aanleiding van het verzoek van het college, is op 19 april 2021 een aanvraag om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo, ingediend. Het college heeft besloten de vergunning te verlenen. Met deze vergunning worden meerdere oude omgevingsvergunningen vervangen (geactualiseerd) door één omgevingsvergunning (revisie).

11. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023

BESLUIT:

De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:

1. de verordening onroerende zaakbelastingen 2023 met de volgende tarieven:

 • voor de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2392%;
 • voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1285%;
 • voor de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3047%.

2. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023.

3. de verordening op de heffing en invordering van leges 2023.

SAMENVATTING

Door de vaststelling van de financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven/opbrengst. Jaarlijks wordt de  grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen opnieuw bepaald.

De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening onroerende zaakbelastingen 2023, de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 en de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Ervaringen energiescans en adviezen van inwoners  pdf 83,3 KB Download
Nota grondbeleid 2023-2026  pdf 111,5 KB Download
Toekenning naam fietstunnel Olst en nieuwbouw Den Nul  pdf 74,8 KB Download
Verkenning N337  pdf 94,7 KB Download
Vaststellen i-Visie  pdf 86,3 KB Download
Cao gemeenten eenmalige uitkering 2022 voor medewerkers  pdf 73,2 KB Download
Principebesluit voor de realisatie van een kapschuur  pdf 249,5 KB Download
Revisievergunning Industrieweg 23 Olst  pdf 120,6 KB Download
Vaststellen OZB, lijkbezorgingsrechten en leges 2023  pdf 396,3 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen