B&W besluiten 25-10-2022

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 oktober 2022

Besluit

Conform vast te stellen. 

2. Ingekomen

 • Verzoek Sociaal & Groen aan college OW – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Brief Staatssecretaris IenW betreffende aanpak overlast houtstook – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Instellen piketroosters bestuurders.

  Besluit

  Een piketrooster in te stellen en gebruik te maken van Crisissuite van de Veiligheidsregio.

3. Voorstel naar aanleiding van motie over stimuleren bijverdienen in de bijstand

Besluit

 1. Op korte termijn geen gemeentelijk beleid te ontwikkelen om meer bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken, maar de ontwikkelingen vanuit het ministerie af te wachten en met aandacht volgen.
 2. De raad te informeren over dit besluit middels de wekelijkse nieuwsbrief aan de gemeenteraad.

Samenvatting

In de bijeenkomst van de gemeenteraad van Olst-Wijhe op 7 februari 2022 is een motie ingediend door de PvdA en het CDA over de mogelijkheid tot bijverdienen in de bijstand.

De initiatiefnemers vragen het college om uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 in een raadsinformatiebrief de voor- en nadelen uiteen te zetten van het gebruik van Artikel 31, lid 2, subj van de Participatiewet en dit integraal af te wegen t.o.v. de bestaande regelingen en de bestaande afspraken.

In juni 2022 heeft minister Schouten plannen gepresenteerd tot verbetering van de Participatiewet. Een van de plannen gaat over het verruimen van de bijverdiengrenzen. Deze maatregel was al opgenomen in het coalitieakkoord. Een voorstel hiervoor wordt in samenspraak met gemeenten uitgewerkt. De minister heeft toegezegd de kamer hier op korte termijn verder over te informeren. 

Het is wenselijk de plannen van de minister af te wachten en de mogelijkheden tot bijverdienen nu niet op eigen initiatief te verruimen binnen de beperkte mogelijkheden die de Participatiewet daar nu voor biedt. De beoogde wijzigingen in de Participatiewet kunnen dan in een keer in samenhang worden geïmplementeerd.

Gezien dit beleidsvoornemen is het nu niet wenselijk om tijd en capaciteit te investeren in het verruimen van de mogelijkheden tot bijverdienen binnen de Participatiewet.

4. Verzoek om akkoord op definitief concept RPO Zwolle e.o.

Besluit

 1. Kennis te nemen van het concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) van het samenwerkingsverband van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zwolle e.o.
 2. Daaruit de conclusie van het samenwerkingsverband te delen dat dit concept RPO geen huisvestingsconsequenties heeft voor onze gemeente.
 3. Wethouder J. Compagner te mandateren voor de ondertekening van de verklaring waarin wij aangeven dat er op overeenstemming gericht overleg over dit plan heeft plaatsgevonden en dat dit tot overeenstemming heeft geleid over de conclusies uit dit concept RPO.

Samenvatting

We hebben kennisgenomen van het definitief concept van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen van schoolbesturen van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zwolle e.o. Daarin worden voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt tussen de betreffende schoolbesturen over de afstemming tussen vraag en aanbod van het voortgezet onderwijs in deze regio. Gemeenten wordt gevraagd om hierover een standpunt in te nemen omdat een wijziging in het aanbod consequenties kan hebben voor de huisvesting van dit onderwijs waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Dit plan ligt ook aan ons voor omdat De Capellenborg in Wijhe één van de onderwijsvoorzieningen in deze regio. Uit het plan blijkt dat er geen ontwikkelingen in Wijhe of omgeving spelen die gevolgen hebben voor de huisvesting van deze school. We stemmen daarom in met de conclusie dat het definitieve concept RPO van de regio Zwolle e.o. vooralsnog geen consequenties heeft voor de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente.

5. Van crisisbed naar echte woning

Besluit

 1. Akkoord gaan met het instellen van een Bestuurlijke Kopgroep WIJS in IJsselland voor een gezamenlijke aanpak van de hindernissen en belemmeringen bij het realiseren van woonruimte voor statushouders en andere woningzoekenden.
 2. Akkoord gaan met de opdracht voor en samenstelling van de Bestuurlijke Kopgroep WIJS.

Samenvatting

Alle gemeenten in de regio IJsselland streven er naar om zo snel mogelijk alle (crisis)noodopvangplekken voor asielzoekers te kunnen beëindigen. Om dit te kunnen bereiken is in onze regio vooral een snellere uitstroom van statushouders uit bestaande AZC’s nodig. En daarvoor is op korte termijn, structureel meer beschikbare woonruimte noodzakelijk, net zoals dat voor vele andere woningzoekenden geldt. Gelukkig zijn er op het gebied van versneld bouwen van (flex)woningen (en tussenvoorzieningen) al vele plannen en ambities. Maar bij het realiseren van deze plannen lopen gemeenten vaak tegen dezelfde belemmeringen en hindernissen aan. Dat is voor alle woningzoekenden enorm frustrerend, maar in de asielketen heeft dit óók tot gevolg dat de dreigende overloop in Ter Apel niet wordt opgelost en daarmee gemeenten belast blijven met de organisatie van crisisnoodopvang. In het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 12 oktober is de wens uitgesproken om de hindernissen en belemmeringen bij het realiseren van extra woonruimte zo krachtig mogelijk gezamenlijk aan te pakken. Het voorstel is om alle noodzakelijke partijen aan één tafel te zetten in één kopgroep 'Woonversneller IJsselland' (WIJS). De 11 colleges in IJsselland wordt gevraagd om in te stemmen met het instellen van deze kopgroep en de bijbehorende opdrachtformulering en samenstelling.

6. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 28 april 2022, tot verlenging van de begunstigingstermijn voor de V.OF. Boerkamp

Besluit

 1. Conform het advies van de bezwarenadviescommissie het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 28 april 2022 in stand te laten.

Samenvatting

Op 4 januari 2022 heeft het college de eigenaar van het bedrijf gelegen aan de Steunenbergerweg 7 en 7a twee lasten onder dwangsom opgelegd. Op 2 maart 2022 heeft het college van de eigenaren van het bedrijf het verzoek ontvangen de begunstigingstermijn te verlengen. Het college heeft vervolgens op 28 april 2022 de begunstigingstermijn voor last 2 verlengd en voor last 1 is besloten dat aan de last is voldaan. Tegen dit besluit heeft bezwaarde bewaar aangetekend.
De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 13 september 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de beschikking van 28 april 2022 in stand te laten.

7. Vaststellen bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe

Besluit

 1. Het ‘Bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe’ vast te stellen.
 2. Na vaststelling van het ‘Bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe’ het vorige bewegwijzeringsbeleid uit 2017 in te trekken.
 3. De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken. 

Samenvatting

Bewegwijzering vervult een essentiële functie voor de weggebruiker en de wegbeheerder. Het oude beleid stamt uit 2017 en diende op enkele punten te worden uitgebreid en verhelderd. Omdat wij de komende jaren weinig wijzingen of ontwikkelingen verwachten is ervoor gekozen het nieuwe beleid tot nader orde vast te stellen.

8. Ontlasten Ter Apel in verband met opvang vluchtelingen

Besluit

 1. De gemeenteraad van Oldambt mee te delen dat er begrip is voor het verzoek om vluchtelingen op te vangen en dat de gemeente Olst-Wijhe deze verantwoordelijkheid waarmaakt door versneld in te zetten om flexwonen en door te voldoen aan de taakstelling statushouders. En dat de gemeente Olst-Wijhe daarnaast uit een oogpunt van humaniteit en solidariteit bereid is om 150 alleengaande minderjarige vluchtelingen op te vangen.
 2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen door de brief aan de gemeenteraad van Oldambt op te nemen onder de ingekomen stukken van de raadsvergadering.

Samenvatting

De gemeente Oldambt heeft namens alle Groninger gemeenten, alle gemeenteraden in Nederland opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen door zo snel mogelijk vluchtelingen op te vangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dit ter uitvoering van een motie aangenomen door de gemeenteraad Oldambt getiteld: “Wij kunnen dit niet alleen!”
De gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe heeft de afhandeling van deze motie in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders laat de gemeenteraad van Oldambt weten dat zij haar verantwoordelijkheid neemt door versneld in te zetten op flexwonen en door (als één van de weinige gemeenten in Nederland) te voldoen aan de taakstelling statushouders. Daarnaast laat het college weten dat zij bereid is om uit een oogpunt van humaniteit en solidariteit 150 alleengaande vluchtelingen op te vangen voor de periode van ongeveer vijf maanden.

9. Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Besluit

 1. De tijdelijke middelen voortkomend uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) inzetten om een extra parttime Consulent Wmo aan te stellen en de dienstverlening van Financiën de Baas in de jaren 2026 tot en met 2029 te bekostigen.
 2. De gemeenteraad hierover te informeren in de nieuwsbrief voor de gemeenteraad.

Samenvatting

De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. 

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet stelt onder andere voor om de uitvoeringscapaciteit bij de overheid te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Dit is een gezamenlijke opdracht voor het Rijk, de uitvoeringsorganisaties en de medeoverheden. Hiervoor heeft het Rijk structureel aanvullende middelen vrijgemaakt. Voor gemeenten is per direct tot en met 2027 per jaar € 150 miljoen beschikbaar. 

De tijdelijke middelen die Olst-Wijhe ontvangt, worden besteed aan het aanstellen van een extra parttime Consulent Wmo om onder andere de wachttijd voor het afhandelen van meldingen terug te dringen en daarnaast om nog meer met partijen uit onder andere het voorliggend veld integraal samen te werken. Daarnaast kan met de tijdelijke middelen de dienstverlening van Financiën de Baas in de jaren 2026 tot en met 2029 worden gefinancierd.

10. Project Warm voor elkaar, besteding van de Rijksgelden voor energiearmoede

Besluit

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Warm voor elkaar.
 2. Bij het verstrekken van energiebesparende maatregelen voor eigenaren van een koopwoning het eigen vermogen niet mee te nemen in de beoordeling en daarbij de richtlijnen te hanteren van de uitvoering regeling energietoeslag.
 3. De kosten van het plan van aanpak te dekken uit het budget dat beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid, (€349.883) om mensen met energiearmoede te helpen.
 4. Het bedrag te besteden voor 31 december 2024.

Samenvatting

Als gevolg van de gestegen energieprijzen sinds eind 2021, kunnen steeds meer mensen hun energierekening niet meer betalen. Als gemeente Olst-Wijhe willen wij huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening ondersteunen. Niet alleen middels financiële compensatie, maar ook met structurele verbeteringen zoals de verduurzaming van de woning. De gemeente heeft een bijdrage ontvangen van het Rijk om dit te bereiken. In samenwerking met verschillende partijen in de samenleving zijn het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Het voorgestelde maatregelenpakket is de eerste stap om op korte termijn verlichting te brengen en de energierekening - structureel - te verlagen.

11. Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan de verbouw van een bestaand recreatiegebouw met een horecafunctie en daaraan een recreatieappartement toe te voegen op het perceel Holstweg 44a, Olst

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan de verbouw van een bestaand recreatiegebouw met een horecafunctie en een recreatieappartement toe te voegen, onder voorwaarde dat initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
 2. Het ontwerp van de uitgebreide omgevingsvergunning in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

De initiatiefnemer heeft het voornemen om binnen de bestaande contouren van een pand op de camping Het Klaverblad aan de Holstweg 44a in Olst een recreatieappartement te realiseren. In de huidige situatie is het pand onderdeel van de camping en in gebruik als sanitaire ruimte evenals recreatie­ en horecaruimte. De realisatie en ingebruikname van een recreatieappartement is op dit moment niet toegestaan. Om aan het initiatief mee te kunnen werken is daarom een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan aangevraagd.

12. Belastingverordeningen 2023

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om vast te stellen:

 1. de verordening rioolheffing 2023
 2. de verordening eenmalig riool aansluitrecht 2023
 3. de verordening afvalstoffenheffing 2023
 4. de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2023 Olst-Wijhe
 5. de verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2023
 6. de verordening reclamebelasting centrum Olst 2023
 7. de verordening toeristenbelasting 2023
 8. het tarief van de toeristenbelasting 2024 vaststellen op € 1,50 per overnachting

Samenvatting

Door de vaststelling van de financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn afspraken vastgelegd over de te heffen gemeentelijke belastingen en retributies en de hoogte van de daarbij behorende tarieven. Om tot heffing over te gaan, stelt de gemeenteraad vooraf een verordening met tarieven vast. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen; de verordening rioolheffing, de verordening eenmalig riool aansluitrecht, de verordening afvalstoffenheffing, de verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2023, verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2023, de verordening reclamebelasting centrum Olst 2023, de verordening toeristenbelasting 2023 en het tarief toeristenbelasting 2024.

13. Aanwijzing toezichthouder Wmo, jeugd en participatiewet

Besluit

Met ingang van 01-11-2022 de sociaal rechercheur in het sociaal domein van de gemeente Deventer, voor zover van toepassing voor de uitoefening van de taken van Sociaal Rechercheur, aan te wijzen als toezichthouder voor het houden van (rechtmatigheids)toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (maatwerk) en de Jeugdwet en alle daarop gebaseerde regelgeving voor de gemeente Olst-Wijhe.

Samenvatting

De sociaal rechercheur in het sociaal domein van de gemeente Deventer wordt aangewezen als toezichthouder rechtmatigheid voor de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en de Participatiewet in de gemeente Olst-Wijhe. Door hem als toezichthouder aan te wijzen, krijgt hij de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Uitbreiding van zijn bevoegdheden stelt hem meer in staat zijn handhavingstaken uit te kunnen voeren. Op deze manier kan onrechtmatig gebruik van voorzieningen beter bestreden worden en daar waar nodig tegen worden opgetreden.

14. Afwijken van het 'Lotingsreglement bouwkavels 2011' voor wat betreft de laatste bouwkavel op Noorder Koeslag (NKS)

Besluit

 1. Af te wijken van artikel 3 sub K en J Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe; en artikel 8 en 10 van het Lotingsreglement bouwkavels 2011.
 2. In te stemmen met een inschrijfperiode van één week voor de laatste kavel in het plangebied Noorder Koeslag in de Kavelwinkel.
 3. In te stemmen met de niet-openbare loting bij de notaris voor de laatste kavel in de kavelwinkel in het plangebied Noorder Koeslag.

Samenvatting

Vanwege de (naar verwachting) grote belangstelling voor de laatste bouwkavel in het plangebied Noorder Koeslag en om alle belangstellenden een gelijke kans te bieden zich in te schrijven voor de betreffende kavel, heeft het college besloten om, bij wijze van uitzondering, een inschrijfperiode van één week te hanteren. Dit in afwijking van het gemeentelijke lotingsreglement uit 2011 en het reglement uitgifte bouwkavels uit 2014.

15. Tweede bestuursrapportage 2022

Besluit

 1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad.
 2. De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen.
 3. Het voordelige resultaat ad € 71.173 ten gunste te brengen van de reserve Nader te bestemmen middelen.

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de 2e bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de 2e bestuursrapportage is het bestuurlijk dashboard en de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van afgerond € 71.000 dat ten laste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Voorstel naar aanleiding van motie over stimuleren bijverdienen in de bijstand  pdf 88,9 KB Download
Verzoek om akkoord op definitief concept RPO Zwolle e.o.  pdf 73,1 KB Download
Van crisisbed naar echte woning  pdf 93,1 KB Download
Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 28 april 2022, tot verlenging van de begunstigingstermijn voor de V.OF. Boerkamp  pdf 77,5 KB Download
Vaststellen bewegwijzeringsbeleid Olst-Wijhe  pdf 79,5 KB Download
Ontlasten Ter Apel i.v.m. opvang vluchtelingen  pdf 75,8 KB Download
Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)  pdf 106,2 KB Download
Project Warm voor elkaar. Besteding van de Rijksgelden voor energiearmoede  pdf 235,1 KB Download
Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan de verbouw van een bestaand recreatiegebouw met een horecafunctie en daaraan een recreatieappartement toe te voegen op het perceel Holstweg 44a, Olst  pdf 82,1 KB Download
Belastingverordeningen 2023  pdf 75,2 KB Download
Aanwijzing toezichthouder Wmo, jeugd en participatiewet  pdf 80,8 KB Download
Afwijken van het 'Lotingsreglement bouwkavels 2011' voor wat betreft de laatste bouwkavel op Noorder Koeslag  pdf 85,3 KB Download
Tweede bestuursrapportage 2022  pdf 75,0 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen