B&W besluiten 04-10-2022

Aanwezig

  • mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester
  • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
  • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
  • de heer drs. H. Olthof, wethouder
  • de heer M. Blind, wethouder 

Agenda

1 Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27 september 2022

Besluit

Conform vast te stellen.

2 Ingekomen

  • Openstelling nieuwe vacatures VNG bestuur en commissies – voor kennisgeving aan te nemen.
  • Memo training crisisbeheersing – voor kennisgeving aan te nemen.
  • Afhandeling ingekomen uitnodigingen – voor kennisgeving aan te nemen.

3 Principebesluit tot integrale herziening bestemmingsplan Steunenbergerweg 6, Olst

Besluit

1. In principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan voor het initiatief aan de Steunenbergerweg 6 te Olst, waarbij de (te behouden) karakteristieke woonboerderij op het voorerf wordt gesplitst in twee wooneenheden, de (gesloopte) schuur wordt herbouwd en waarbij de begrenzing van het bouwvlak op het achtererf wordt verschoven en verkleind, onder de volgende voorwaarden:

a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.

b. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuw te splitsen woning in de karakteristieke woonboerderij voldoet aan de grenswaarden van de Wet geluidshinder.

c. Initiatiefnemer toont (al dan niet met onderzoeken) aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

2. Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan een ontwerpbestemmingsplan voor de Steunenbergerweg 6 in Olst in procedure brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

Het erf aan de Steunenbergerweg 6 in Olst bestaat uit een voor- en achtererf. Op het voorerf bevindt zich een karakteristieke boerderij met schuur en voor het achtererf is in 2019 al een bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt er 4 woningen te realiseren. Sindsdien hebben de initiatiefnemers het plan verder uitgewerkt. Met het oog op ruimtelijke kwaliteit wordt het bouwvolume op het achtererf verkleind en dient het bouwvlak te worden aangepast. Daarnaast bleek de schuur bij de karakteristieke boerderij bouwkundig niet te behouden. De initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente om de (te behouden) karakteristieke woonboerderij op het voorerf op te splitsen in twee wooneenheden, de (gesloopte) schuur te herbouwen en de begrenzing van het bouwvlak op het achtererf aan te passen. Omdat het nieuwe plan voor het achtererf meer ruimtelijke kwaliteit met zich meebrengt en de karakteristieke woonboerderij gesplitst kan worden op basis van de wijzigingsbevoegdheid van het college, wordt het college voorgesteld om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan.

4 Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 6 oktober 2022

Besluit

In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 6 oktober 2022.

Samenvatting

Op 6 oktober is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. In het college is besloten dat de burgemeester de portefeuille OD IJsselland overneemt van wethouder Blind. De inhoudelijke adviezen zijn verwoord in de geannoteerde agenda

5 Aanvulling op structuurvisie voor Wijhe Zuid/Wengelerhoek

Besluit

  1. In te stemmen met de ontwerp aanvulling op de structuurvisie Olst-Wijhe voor Wengelerhoek.
  2. Het ontwerp voor een periode van vier weken ter inzage te leggen.

Samenvatting

Op 4 december 2017 stelde de gemeenteraad de structuurvisie Olst-Wijhe ‘Ruimte voor initiatief en innovatie' vast. In deze structuurvisie staat het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Over wonen namen we in 2017 in de structuurvisie op dat er de komende 10 jaar circa 500 woningen bij komen. Op dat moment was er nog geen wooncrisis zoals deze er nu wel is. Begin dit jaar stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2022-2025 vast met als eerste zin: “Ons land beleeft een wooncrisis en die is niet aan onze gemeente voorbijgegaan.” De ambitie die in de Woonvisie 2022-2025 staat opgenomen is de komende jaren te groeien met 1000 tot 1200 woningen. 

Één van de gebieden die ontwikkeld kan worden om te helpen deze ambitie te halen, is Wengelerhoek aan de zuidrand van Wijhe. Op 24 februari 2020 besloot de gemeenteraad om een voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. Dit op basis van een quickscan/haalbaarheidsstudie. De eerste gesprekken met de grondeigenaren vonden dit jaar plaats. De volgende stap is een aanvulling op de structuurvisie Olst-Wijhe voor Wengelerhoek ter voorbereiding op een bestemmingsplan of omgevingsplan Wengelerhoek. De ontwikkeling van Wengelerhoek past niet in de structuurvisie 2017 omdat op dat moment de woonambitie lager lag. In de aanvulling op de structuurvisie voor Wengelerhoek onderbouwen we dat deze ontwikkeling een logische aanvulling op het dorp Wijhe is.  

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Principebesluit tot integrale herziening bestemmingsplan Steunenbergerweg 6 Olst  pdf 429,7 KB Download
Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 6 oktober 2022  pdf 76,2 KB Download
Aanvulling op structuurvisie voor Wijhe Zuid/Wengelerhoek  pdf 86,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen