B&W besluiten 30-11-2021

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 november 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Ingekomen

 • Presentatie meerjarenplan bestuur Wijhe '92 – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Aanbiedingsbrief bij aanvraag subsidie Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen - voor kennisgeving aan te nemen
 • Programma ontmoeting Olst-Wijhe en VNG dd 2-12-2021 - voor kennisgeving aan te nemen

3. Vaststellen verordening Sociaal Domein 2022 - 47161-2021

Besluit

De raad voor te stellen de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 per 1 januari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting

De gemeente biedt inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Bij hulpvragen van inwoners kijken we samen met die inwoner naar het totale resultaat wat we willen bereiken. Dat doen we integraal vanuit verschillende wetten. Eind 2019 heeft de gemeenteraad daarom één Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, maar is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. De Verordening Sociaal Domein moet met ingang van 2022 op enkele punten worden aangepast.

4. Schriftelijke vragen GroenLinks betreffende afwijzing verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst - 48924-2021

Besluit

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen GroenLinks m.b.t. de afwijzing van het verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe betreffende percelen nabij de Aardehuizen te Olst.

Samenvatting

Door GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over een afwijzing van de gemeente op een verzoek tot grondruil door de stichting Eetbaar Olst-Wijhe m.b.t. percelen nabij de Aardehuizen in Olst. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk. De essentie van de beantwoording van de vragen aan de fractie van GroenLinks is dat het college mogelijkheden heeft om, op basis van de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid, strategische aankopen te doen als middel om beleidsdoelen te kunnen realiseren. Echter momenteel hebben wij geen beleidsdoelen die een dergelijke grondaankoop legitimeren.

5. Vragen fractie Gemeentebelangen aangaande Doelgroepenverordening - 52178-2021

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen aangaande de Doelgroepenverordening;
 2. De beantwoording toe te sturen aan de fractie van Gemeentebelangen en de andere fracties in de gemeenteraad.

Samenvatting

De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het instrument ‘Doelgroepenverordening’. De fractie ziet hierin een kans om eigen inwoners te beschermen tegen exorbitante prijzen en hen een kans te bieden zich te vestigen in hun eigen omgeving.

Met een Doelgroepenverordening regelt de gemeente dat in de nieuwbouw bepaalde woningcategorieën voor een specifieke periode worden ‘vastgehouden’. Binnen de gestelde periode mogen die woningen dus niet voor een andere doelgroep worden ingezet dan in de doelgroepenverordening is vastgelegd. Het gaat daarbij vooral om de betaalbare woningen in de huur- en het koopsegment. Om de verordening toe te passen bij woningbouw moet dit uiteindelijk in het betreffende bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan worden vastgelegd. De Doelgroepenverordening biedt niet de mogelijkheid om eigen inwoners voorrang te verlenen (in strijd met recht op vrije vestiging).

6. Motie abonnementstarief huishoudelijke hulp WMO - 51685-2021

Besluit

 1. In te stemmen met de brieven aan het kabinet en de Tweede Kamer en VNG omtrent het abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning Wmo;
 2. De brieven voor kennisgeving aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken.

Samenvatting

De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden in de openbare raadsvergadering van 1 november 2021 een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem – met 16 stemmen voor – aangenomen. De huishoudelijke hulp is ondergebracht binnen de Wmo en de gemeente is verplicht een inkomensonafhankelijk abonnementstarief te hanteren. Dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp en een toestroom van aanvragen. De veroorzaakte stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp heeft ongewenste extra bezuinigingen binnen onze gemeente tot gevolg. Om aan de motie gehoor te geven zijn drie brieven opgesteld, één voor de Tweede Kamer, één voor het kabinet en één voor de VNG. 

7. Ontwikkeling van 16 woningen in Den Nul op het terrein Van Essen - 53392-2021

Besluit

 1. Een anterieure overeenkomst  aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt met de exploitant over onder andere het kostenverhaal en planschade voor de realisatie van 16 woningen in Den Nul op het voormalige terrein van het bedrijf Van Essen.
 2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek van twee buren van de ontwikkeling om de bestemming te wijzigen van “Bedrijf” naar “Wonen.” Het gaat hier om de percelen Houtweg 8 en Rijsstraatweg 72.

Samenvatting

We besloten op 21 september 2021 om in principe medewerking te verlenen aan herontwikkeling van het terrein van Van Essen in Den Nul (Holstweg 1a) tot een woonwijk met 16 woningen. Met de ontwikkelaar van dit terrein maken we nu afspraken over onder andere het kostenverhaal, planschade en de uitwerking van het te wijzigen bestemmingsplan. De volgende stap is het opstarten van een bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling mogelijk te maken. In de wijziging van het bestemmingsplan nemen we een aantal verzoeken van buren van de ontwikkeling op om hun bestemming te wijzigen van “Bedrijf” naar “Wonen.”

8. Aandeelhoudersvergadering ROVA, 2 december 2021 - 53714-2021

Besluit

In te stemmen met de annotatie van de agenda voor de AVA ROVA op 2 december 2021.

Samenvatting

Op 2 december 2021 vindt de Aandeelhoudersvergadering (AVA) ROVA plaats. Op basis van een memo zijn de agendapunten toegelicht en waar nodig voorzien van een advies.

9. Actualisatie reglement burgerlijke stand - 53677-2021

Besluit

Het geactualiseerde reglement burgerlijke stand vast te stellen.

Samenvatting

Het reglement Burgerlijke Stand moet geactualiseerd worden. Allereerst omdat deze moet aansluiten bij de huidige wetgeving, maar ook omdat we een nieuwe vorm van huwelijkssluiting c.q geregistreerd partnerschap gaan introduceren. Vanaf januari 2022 biedt de gemeente Olst-Wijhe, naast de gratis huwelijkssluiting en een huwelijkssluiting met uitgebreide ceremonie, een huwelijkssluiting met verkorte ceremonie van 20 minuten, welke wordt voltrokken op het gemeentehuis. Het paar kan dinsdag en donderdag, tussen 10.00 en 16.00 uur getrouwd worden door een ambtenaar van de Burgerlijke stand in het bijzijn van maximaal 15 familieleden en/of vrienden. De leges zijn laag waardoor deze huwelijkssluiting een goede optie is voor mensen die geen gebruik willen maken van de kosteloze huwelijkssluiting op maandagochtend. 

10. ALV Dimpact 6 december 2021 - 51537-2021

Besluit

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken;
 2. In te stemmen met de per agenda genoemde voorstellen.

Besluit burgemeester: 

 1. Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Deventer, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.

Samenvatting

Op 6 december 2021 is een Algemene Ledenvergadering van Dimpact. De leden worden geïnformeerd over de voortgang van het implementatieplan ‘Doorpakken nu’ en de interventies die worden gedaan naar aanleiding van een onafhankelijke toets op dit implementatieplan. Het college nam kennis van de vergaderstukken en stemde in met de verschillende voorstellen.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Vaststellen verordening Sociaal Domein 2022  pdf 284,7 KB Download
Vragen GroenLinks afwijzing grondruil aardehuizen Olst  pdf 103,4 KB Download
Vragen fractie Gemeentebelangen doelgroepenverordening  pdf 80,4 KB Download
Motie abonnementstarief huishoudelijke hulp Wmo  pdf 82,9 KB Download
Ontwikkeling 16 woningen Den Nul op terrein van Essen  pdf 112,5 KB Download
Aandeelhoudersvergadering ROVA 2 december 2021  pdf 77,5 KB Download
Actualisatie reglement burgerlijke stand  pdf 86,7 KB Download
ALV Dimpact 6 december 2021  pdf 109,4 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen