B&W besluiten 14-12-2021

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder

Afwezig

 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 december 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Ingekomen

 • Mededeling over Verkoop Fudura door Enexis Holding – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Verslag directieoverleg PB Elshof d.d. 22-11-2021 – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 - 53844-2021

Besluit

Het Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025 vast te stellen.

Samenvatting

Voor het delen van persoonsgegevens binnen de wettelijke taken op het gebied van werk en inkomen maken gemeenten gebruik van het informatiesysteem Suwinet. Dit biedt een veilige omgeving voor het delen van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie tussen organisaties. Zorgvuldig en veilig gebruik van de gegevens moet goed worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het gebruik van Suwinet op basis van het normenkader, dat is gebaseerd op de  BIO-normen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Hiertoe wordt eens in de vier jaar een Suwinet beveiligingsplan opgesteld. Dit beveiligingsplan beschrijft hoe we in Olst-Wijhe aan deze normen voldoen en hoe we een zorgvuldig en controleerbaar gebruik van Suwinet waarborgen. 

4. Vaststelling rekentechnische uitgangspunten (RTU) actualisatie grondexploitatiebegroting per 1-1-2022 in het kader van de jaarrekening 2021 - 55790-2021

Besluit

De rekentechnische uitgangspunten (RTU) ten behoeve van de actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2021 vast te stellen en hiervoor in te stemmen met de volgende parameters die gehanteerd worden vanaf 2022:

1.  3,00 % kostenstijging (verwerving/civieltechnisch);
2.  3,00 % plankostenstijging;
3.  1,72 % rente conform voorgeschreven richtlijnen voor renteberekening volgens Commissie BBV 
4.  5,50 % opbrengststijging woningbouwprojecten;
5.  0,00 % opbrengststijging bedrijventerreinen;
6.  2,00% discontovoet (ten behoeve van het netto contant maken van de eindwaarde);
7.  Intern uurtarief, conform directiebesluit geïndexeerd per 1-1-2022:  
ondersteuner € 95, beleidsmedewerker € 118, projectleider € 135.

Samenvatting

In januari 2022 worden ten behoeve van de jaarrekening 2021 de gemeentelijke grondexploitatie-begrotingen (hierna te noemen GREX) geactualiseerd. Dit betekent dat de GREX op prijspeil 1-1-2022 wordt opgemaakt. Voor de opmaak van de GREX per 1-1-2022 worden ook de benodigde parameters geactualiseerd. Deze parameters, uitgedrukt in een percentage, worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) genoemd en hebben betrekking op rente, inflatie die samenhangen met nog te realiseren kosten en opbrengsten en discontovoet. Met dit collegebesluit worden de rekentechnische uitgangspunten (RTU) vastgesteld, zodat bij de actualisatie van de GREX per 1-1-2022, een reëel en betrouwbaar beeld van de financiële stand van zaken wordt weergegeven. 


5. Grondprijzenbrief 2022 - 55797-2021

Besluit

 1. De Grondprijzenbrief 2022 vast te stellen en deze te publiceren op de website;
 2. De Grondprijzenbrief 2022 ter kennisname aan de raad voor te leggen.

Samenvatting

De Nota Grondbeleid, waar het grondprijsbeleid onderdeel vanuit maakt, geeft aan dat jaarlijks een Grondprijzenbrief moet worden opgesteld met daarin opgenomen de marktconforme grondprijzen per uitgiftecategorie die gelden voor het komende jaar. De Grondprijzenbrief 2022 dient, conform de Nota Grondbeleid, te worden vastgesteld door het college.

6. Beheerovereenkomst gemeente -SC Wesepe (Nieuwe Coers -Wesepe) - 55814-2021

Besluit

Een beheerovereenkomst aan te gaan met sportclub Wesepe voor het beheer van sportzaal de Nieuwe Coers (door sportclub Wesepe).

Samenvatting

Sportzaal de Nieuwe Coers in Wesepe is gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en werd tot juni j.l. beheerd door de beheerder vanuit de gemeente. Sportclub Wesepe heeft aangegeven mogelijkheden te zien om het beheer van de sportzaal de Nieuwe Coers op zich te nemen. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd tussen SC Wesepe en de gemeente. SC Wesepe heeft sportzaal de Nieuwe Coers nu inmiddels sinds september j.l. in beheer. De afspraken over beheer, onderhoud en huur zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst.

7. Vaststelling prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen - 56065-2021

Besluit

 1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2022-2023 met SallandWonen;
 2. Wethouder Blind door de burgemeester te laten machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen;
 3. De prestatieafspraken ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.

Samenvatting

Tot nu toe maakte de gemeente Olst-Wijhe jaarlijks afspraken met woningcorporatie SallandWonen en de huurdersorganisaties over de prestaties en inspanningen die door de corporatie en de gemeente worden verricht in het kader van de sociale huisvestingsopgave. Er wordt nu gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus. Het gaat bij deze afspraken om een breed scala aan afspraken die verband houden met de huisvesting van de primaire doelgroep waar de corporatie haar primaire taak heeft. Zo komen zaken als toewijzing, beschikbaarheid en betaalbaarheid, aan bod. Ook gaat het om de zorg voor bijzondere doelgroepen en om afspraken aangaande leefbaarheid en duurzaamheid van de bebouwde woonomgeving. Meest belangrijke thema in deze afspraken is de woningbouwopgave voor de komende jaren.

8. Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe - 54510-2021

Besluit

 1. Het advies van de commissie over te nemen;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren voor wat betreft het afwijzen van het verzoek om handhaving op de verbindingssluis en het bijgebouw;
 3. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft de toewijzing van het verzoek om handhaving voor de overige bouwwerken en dit te herstellen in de beslissing op het bezwaarschrift;
 4. Een dwangsom op te leggen aan de vergunninghouder.

Samenvatting

Bij brief van 26 juli 2021 is een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Marsweg 8 in Wesepe afgewezen. Tegen dit besluit heeft reclamant een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 9 november 2021 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift.

9. Beheerovereenkomst gemeente - Wapen van Wesepe - 55816-2021

Besluit

Een nieuwe beheerovereenkomst aan te gaan tussen het Wapen van Wesepe en de gemeente Olst-Wijhe voor de komende 5 jaar (2022-2026).

Samenvatting

Iedere vijf jaar wordt er een beheerovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het bestuur van het Wapen van Wesepe. De huidige overeenkomst loopt af op 31 december 2021. Voor de komende vijf jaar 2022-2026 is er een nieuwe beheerovereenkomst opgesteld waarin, net als de voorgaande jaren, afspraken zijn gemaakt tussen beide partijen over de huur, beheer en onderhoud van het Wapen van Wesepe.                        

10. Ingebruikgeversovereenkomst Welsum - 55818-2021

Besluit

Een ingebruikgeversovereenkomst aan te gaan tussen het schoolbestuur de Mare en de gemeente m.b.t. de ingebruikname van de school Dijkzicht in dorpshuis de Bongerd te Welsum

Samenvatting

Openbare basisschool Dijkzicht te |Welsum is ondergebracht in het dorpshuis de Bongerd te Welsum.
Het gebouw waar de school in onder is gebracht wordt ook gebruikt als dorpshuis en sportlocatie waardoor het gebouw in eigendom blijft van de gemeente. De gemeente moet het ‘schooldeel van het gebouw’ in gebruik geven bij het schoolbestuur door middel van een ingebruikgeversovereenkomst tussen schoolbestuur de Mare en de gemeente. Hiermee voldoet de gemeente op basis van de WPO artikel 103, lid 3 aan haar zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting.

11. Olstergaard, verzoek toekomstige bewoners - 55739-2021

Besluit

 1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht wordt bij de toekomstige kopers van Olstergaard.
 2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris voor de toekomstige kopers van Olstergaard.
 3. De toekomstige bewoners schriftelijk te informeren. 

Samenvatting

Toekomstige bewoners van Olstergaard dienden een verzoek in om uitstel te krijgen van de datum waarop wettelijke rente in rekening gebracht gaat worden. Tevens verzochten zij om uitstel van de uiterlijke datum waarop de akte gepasseerd moet worden bij de notaris. De reden hiervoor zijn de stijgende materiaalkosten, vertraging door drukte bij adviseurs en materiaalschaarste. Onze voorwaarden zijn echter altijd duidelijk geweest, al bij ondertekening van de koopovereenkomst. Daarnaast heeft een aantal kopers al wel de grond afgenomen. We verlenen geen medewerking aan het verzoek van de toekomstige kopers. 

12. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van15 maart 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum - 55193-2021

Besluit

De overwegingen en de standpunten van de commissie, gedeeltelijk, niet over te nemen en de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum, onder aanvulling van de motivering, in stand te laten.

Samenvatting

Op 19 april jl. hebben meerdere omwonenden van de IJsseldijk 33 in Welsum een bezwaarschrift ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel IJsseldijk 33 in Welsum. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. De commissie heeft het bezwaar behandeld in een hoorzitting en heeft vervolgens advies aan het college uitgebracht. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit ‘gebrek’ kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.

13. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 16 december 2021 - 56363-2021

Besluit

In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 16 december 2021;

Samenvatting

Op 16 december 2021 is een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Beveiligingsplan Suwinet 2022-2025  pdf 86,9 KB Download
Vaststelling rtu actualisatie grondexploitatiebegr  pdf 121,5 KB Download
Grondprijzenbrief 2022 Olst-Wijhe  pdf 105,1 KB Download
Beheerovereenkomst gemeente SC Wesepe  pdf 79,2 KB Download
Vaststelling prestatieafspraken 2022-2023 SallandWonen  pdf 102,0 KB Download
Besluit afwijzen verzoek handhaving Marsweg 8 Wesepe  pdf 131,4 KB Download
Beheerovereenkomst gemeente wapen van Wesepe  pdf 81,2 KB Download
Ingebruikgeversovereenkomst Welsum  pdf 79,3 KB Download
Olstergaard verzoek toekomstige bewoners  pdf 110,7 KB Download
Bestuursvergadering ab od IJsselland 16 december 2021  pdf 76,6 KB Download
Bezwaarschrift kleine windturbine IJsseldijk 33 Welsum  pdf 114,3 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen