B&W besluiten 7-12-2021

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 november 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Ingekomen

 • Raadsvoorstel businesscase en onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek.

Besluit

In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsbehandeling van 22 november 2021.

 • Statusoverzicht vragen raad en Toezeggingenlijst – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Afronding en beantwoording openstaande vragen, schriftelijke vragen van de fractie CDA en toezegging 421 windenergie - 30397-2021

Besluit

De vragen van de raad, de aanvullende, schriftelijke vragen van de fractie van het CDA en toezegging 421 over windenergie via een raadsinformatiebrief te beantwoorden. 

Samenvatting

Voor en na de zomer is informatie beschikbaar gekomen over de geluidsnormen voor windturbinegeluid en is er meer bekend over het onderzoek van RIVM naar gezondheid. In een raadsinformatiebrief zet het college de informatie op een rij en worden een aantal openstaande vragen beantwoord.

4. Uitvoeringsprogramma VTH  2022 - 51674-2021

Besluit

 1. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen;
 2. Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;
 3. Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel;

Samenvatting

Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de activiteiten in 2022 op het gebied van de fysieke leefomgeving.

5. Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters en twee nieuwe leden  van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden - 53582-2021

Besluit

 • Met ingang van 1 januari 2022:
  mevrouw mr. L.M. Jonker te benoemen als voorzitter van de Bezwarenadviescommissie;
 • mevrouw mr. T.M. Weeda te benoemen als plaatsvervangend-voorzitter van de bezwarenadviescommissie;
 • de heer mr. E. Heidenrijk en mevrouw H.M. Ouwehand-den Hartog te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.

Samenvatting

Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Voor de leden van deze commissie geldt een rooster van aftreden. Op 1 januari 2022 hebben de huidige (plaatsvervangend) voorzitters hun maximale zittingsduur bereikt. Het college besloot daarom twee nieuwe (plaatsvervangend) voorzitters te benoemen en twee nieuwe leden.

6. Schriftelijke vragen PvdA over energiearmoede - 53711-2021

Besluit

De schriftelijke vragen van de PvdA over energiearmoede middels een brief te beantwoorden.

Samenvatting

Naar aanleiding van het rapport over energie armoede van onderzoeksorganisatie TNO heeft de fractie van Partij van de Arbeid hierover vragen gesteld. De fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie voor de doelgroep die toch al moeite heeft met de vaste lasten en vraagt het college om te kijken naar oplossingen op korte termijn. In een brief geeft het college aan de zorgen van de fractie te delen. Het is een gevolg van landelijk beleid. Landelijk zijn ook maatregelen aangekondigd, waaronder tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.

7. Adviesnota Districtelijk veiligheidsoverleg IJsselland 8 december 2021 - 54690-2021

Besluit

In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.

Samenvatting

Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 8 december 2021 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn.  

8. Principebesluit tot het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe - 52338-2021

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe onder voorwaarde dat;
  1. initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;
  2. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

Woningstichting SallandWonen heeft een principeverzoek ingediend voor het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe. Het college van B&W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Afronding openstaande schriftelijke vragen CDA windenergie  pdf 146,1 KB Download
Uitvoeringsprogramma vth 2022  pdf 186,2 KB Download
Benoeming voorzitters 2 leden bezwarenadviescommissie  pdf 106,1 KB Download
Schriftelijke vragen PvdA over energiearmoede  pdf 128,6 KB Download
Veiligheidsoverleg IJsselland 8 december 2021  pdf 181,9 KB Download
16 duplex slopen 18 app 4 woningen realiseren Beatrixlaan Wijhe  pdf 140,8 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen