B&W besluiten 02-11-2021

Aanwezig

  • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
  • de heer M. Blind, locoburgemeester
  • de heer drs. H. Olthof, wethouder
  • de heer H. Kamphuis, wethouder
  • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26 oktober 2021

Besluit:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

3. Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest - 46274-2021

Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest in Olst bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003012-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 juli 2021, ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 14 nieuwe woningen mogelijk aan de Rietgors in Olst. Het betreft betaalbare starterswoningen, welke zeer duurzaam worden ontwikkeld. De initiatiefnemer geeft kandidaten uit de gemeente Olst-Wijhe die langer dan vijf jaar in de gemeente Olst-Wijhe hebben gewoond voorrang bij de toewijzing. De woningen worden ontwikkeld door House2Start.

4. Schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire - 47955-2021

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire

Samenvatting

De fractie van de PvdA heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de toeslagenaffaire.  De vragen gaan onder andere over hoeveel gezinnen zich als gedupeerde hebben gemeld bij de Belastingdienst. Of deze gezinnen in beeld zijn bij de gemeente en welke ondersteuning er geboden wordt. Verder wordt gevraagd of de gemeente een vaste contactpersoon voor deze doelgroep heeft aangewezen en tot slot is de vraag gesteld of er kinderen in Olst-Wijhe direct, dan wel indirect ten gevolge van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.

5. Wijziging statuten Dimpact

Besluit:

  1. De statuten van de coöperatie te wijzigen, waarbij de mogelijkheid tot het elektronisch vergaderen wordt gecreëerd;
  2. De bestuurder van de coöperatie, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving N.V., ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren en al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde nuttig of nodig zal oordelen.

Samenvatting

Olst-Wijhe is lid van Dimpact. Binnen de coöperatie Dimpact werkt een groot aantal gemeenten samen aan verbetering en modernisering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, door onder andere gezamenlijke inkoop van applicaties. Van Dimpact is een verzoek ontvangen om in stemmen met een statutenwijziging om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Nu is dat mogelijk op grond van Tijdelijke Wet COVID-19; na 1 december vervalt de wet en moet het in de statuten worden vastgelegd.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp Rietgors  pdf 90,6 KB Download
Schriftelijke vragen van de PvdA over toeslagenaffaire  pdf 115,8 KB Download
Wijziging statuten Dimpact  pdf 83,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen