B&W besluiten 16-11-2021

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 november 2021

Besluit:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

Ingekomen:

 • Verslag directieoverleg PB Middel – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Memo jaarwisseling 2021-2022 - voor kennisgeving aan te nemen.
 • Memo meerkosten corona subsidie aanvulling subsidiepot - voor kennisgeving aan te nemen.
 • Memo plamflet toekomstkrachtig platteland - voor kennisgeving aan te nemen.

3. Planning onderhoud civieltechnische kunstwerken 2020-2023 - 46140-2021

Besluit:

Kennis te nemen van de onderhoudsplanning aan civieltechnische kunstwerken 2020-2023.

Samenvatting

Jaarlijks onderhouden wij onze civieltechnische kunstwerken. In 2019 is het budget voor dit onderhoud verhoogd van €25.000,-/jaar naar €55.000,-/jaar. In 2020 is er een meerjaren openpostenbestek op de markt gebracht voor de periode 2020-2023. Landelijk zijn er geluiden dat veel (grote) civieltechnische kunstwerken niet meer veilig zijn. De civieltechnische kunstwerken in onze gemeente zijn wel veilig. De firma Nexus Infra heeft in 2020 al onze kunstwerken geïnspecteerd. De betonnen bruggen zijn met een wegenscanner gescand op mogelijke schades in de brugdekken. In deze scans zijn geen ernstige schades geconstateerd aan onze bruggen. Uit de visuele inspecties zijn veel kleine schades geconstateerd zoals kleine betonschades en brugleuningen die geverfd moeten worden. Met deze inspecties en het beschikbaar budget is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt voor de periode van 2020-2023. Het college heeft hier kennis van genomen.

4. Regionaal adaptatieprogramma klimaat werkregio RIVUS (RAP) - 46463-2021

Besluit

 1. De Regionale klimaatadaptatiestrategie vast te stellen als kompas voor klimaatmaatregelen in de regio met leidende principes voor de aanpak;
 2. Het Regionale uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie met uit te voeren activiteiten en projecten vast te stellen;
 3. In te stemmen met het maatregelenpakket ten behoeve van de impulsaanvraag aan het Rijk voor 2021. Hiertoe bestuurder wethouder Blind te mandateren voor de ondertekening van de ondersteuningsverklaring;
 4. Het resultaat van de besluitvorming voor 1 december a.s. terug te koppelen aan RIVUS.

Samenvatting

Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan waterketen en klimaat. Het onderdeel klimaat betreft met name het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Volgens een landelijk afgesproken systematiek (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) is vanaf begin dit jaar gewerkt aan een adaptatiestrategie en een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie in RIVUS gebied. Deze twee vormen samen het zogenaamde RAP, regionale klimaatadaptatie programma. Het RAP is de basis voor de klimaataanpak op regionaal niveau en tevens een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Impulsgelden van het Rijk voor het treffen van klimaatmaatregelen.

5. Raalterweg Wesepe - 20305-2021

Besluit

 1. Beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele  voorzieningen aan de Raalterweg te Wesepe te treffen;
 2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €  81.700;
 3. Dit budget te dekken tot een bedrag van € 20.000 uit de Reserve Laanbeplanting Raalterweg Wesepe, voor  € 50.000 uit de Reserve nader te bestemmen middelen, voorheen gereserveerd in de Reserve privatisering groen;
 4. Een aanvraag te doen in het kader van de provinciale DUVV subsidie voor de kleine infrastructuur, waaruit het restant bedrag van € 11.700 kan worden gedekt;
 5. Financiële consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;
 6. Het project op te nemen in de projectenlijst MJIP met een geplande uitvoering in 2022/2023.

Samenvatting

Naar aanleiding van het verzoek van bewoners om de Raalterweg in Wesepe snelheidsbeperkende voorzieningen te treffen en het verzoek van plaatselijk belang Wesepe voor een verbeterde dorpse uitstraling is in samenspraak met de betreffende partijen een concept plan uitgewerkt. De inrichting van de oude traverse is na aanleg van de nieuwe randweg ongewijzigd gebleven en is het 50 km regime in stand gehouden. De huidige inrichting nodigt uit tot (te) hard rijden met gevaarlijke situaties tot gevolg. Door de Raalterweg een meer dorps karakter met bomen en groen te geven, aanvullend met kleine infrastructurele aanpassingen aan de rijbaan, zijn weggebruikers eerder bereid tot een snelheidsaanpassing.

6. Routekaart uitvoering opdrachten sociaal domein - 46071-2021

Besluit

 1. In te stemmen met de routekaart opgaven sociaal domein;
 2. Voor de uitvoering van (een deel van) de opdracht maatschappelijk vastgoed een bedrag beschikbaar te stellen van € 15.000 en dit bedrag ten laste te brengen van het rekeningsresultaat 2021 en de financiële consequenties te verantwoorden bij de jaarrekening 2021;
 3. Het presidium voor te stellen de raad te informeren via een woordvoerdersoverleg.

Samenvatting

In het sociaal domein liggen een aantal opgaven die voor de korte termijn om uitvoering vragen. Verbindende schakel hierin is ut Huus.
Het gaat hierbij om het vervolg van (een deel) de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed, de bestuursopdracht heroriëntatie op het voorliggende veld, en de consequenties hiervan voor het financierings- en exploitatiemodel van ut Huus. Hiervoor is een routekaart opgesteld waarin samenhang en planning van de drie onderdelen is opgenomen. Voor de uitvoering van het onderdeel beheer en exploitatie van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig van € 15.000 nodig ten behoeve van benodigde externe expertise.

7. Vaststellen wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A - 49595-2021

Besluit

Het wijzigingsplan Boerlestraat 22-22A ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, regels en toelichting. 

Samenvatting

Van 16 september tot en met 27 oktober 2021 heeft het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, wijziging, Boerlestraat 22-22A ter inzage gelegen. Het plan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming Bedrijf naar Wonen. Het college heeft met het ontwerp-wijzigingsplan gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe om de bestemming te wijzigen in Wonen. Een vaststelling van het bestemmingsplan is daarmee een bevoegdheid van het college. Tijdens de terinzageperiode zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht. Het college stelt het wijzigingsplan ongewijzigd vast.

8. Warmteverkenning Olst-Wijhe - 49613-2021

Besluit

 1. De Warmteverkenning (transitievisie warmte) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de uitgangspunten en in te vullen randvoorwaarden voor uitvoering van de Warmteverkenning;
  2. In te stemmen om vooralsnog geen buurten of kernen aan te wijzen die vóór 2030 van het aardgas af gaan;
  3. In te stemmen met een overwegend individuele aanpak voor de overgang van woningen naar aardgasvrij;
  4. In te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de potentie voor een warmtenet op basis van aquathermiebronnen (de RWZI en IJssel) in kaart te brengen.
 2. Voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie een voucher bij “Taskforce Warmtetransitie” aan te vragen en als gemeente hiervoor € 5.500,- beschikbaar te stellen;
 3. Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
 4. De stukken aan te bieden aan de raad.

Samenvatting

De Warmteverkenning Olst-Wijhe wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Met de Warmteverkenning voldoet Olst-Wijhe aan de opdracht van het Rijk om in beeld te brengen hoe Olst-Wijhe haar gebouwde omgeving aardgasvrij wil maken. Daarnaast biedt de Warmteverkenning onze bewoners informatie over welke stappen zij kunnen nemen richting aardgasvrij wonen. Omdat de gemeente vanuit het Rijk en provincie zeer beperkte middelen ontvangen voor de uitvoering, wordt een voorzichtige aanpak voorgesteld en spreken we niet van een Transitievisie warmte maar een Warmteverkenning. De gemeente Olst-Wijhe realiseert zich ook dat het geen gemakkelijke opgave is. Vooralsnog zet de gemeente dan ook in op energiebesparing. De Warmteverkenning is geschreven voor de komende vijf jaar. In 2026 wordt een herijking uitgevoerd.   

9. Bezwaarschrift tegen een besluit tot het weigeren van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens - 50411-2021

Besluit

Het advies van de bezwarenadviescommissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Samenvatting

Op 25 juni 2021 ontving het college een bezwaarschrift tegen de weigering van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens. Dit verzoek werd ingediend onder verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bezwarenadviescommissie adviseerde om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college neemt de overwegingen en dit advies over. 

10. Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders - 45678-2021

Besluit

 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het Beleidskader nieuwe Wet inburgering: Inburgering van statushouders;
 2. In te stemmen met de antwoordbrief als reactie op het advies van de Adviesraad Samenleving;
 3. De toezeggingen aan de raad met nummer 401 en 402 af te doen via het raadsvoorstel.

Samenvatting

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Deze wet legt de regie op inburgering bij de gemeenten. Dit wil zeggen dat de gemeente de regie heeft over het gehele inburgeringstraject van de inburgeraar, vanaf de vestiging in de gemeente tot aan een geslaagde inburgering. Hiermee krijgt inburgering meer verbinding met de verschillende gebieden binnen het sociaal domein, zoals: participatie, gezondheid, financiën en het hebben van een sociaal netwerk. Ons doel is dat nieuwkomers, oudkomers en de zogenaamde ondertussengroep snel, goed en volwaardig meedoen in de gemeente Olst-Wijhe. De nieuwe Wet inburgering zal worden uitgevoerd met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Gelet op alle verplichtingen in relatie tot het budget zijn de mogelijkheden tot extra ondersteuning en begeleiding redelijk beperkt. Daarnaast zijn we ons bewust van de heroverweging en de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van de bestuursopdracht voorliggend veld.

11. Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn - 49983-2021

Besluit

 1. In te stemmen met de gewijzigde deelnemersovereenkomst SVn;
 2. De gewijzigde deelnemersovereenkomst te tekenen en toe te sturen aan SVn.

Samenvatting

Al jaren verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) namens onze gemeente leningen aan particulieren ten aanzien van de Starterslening en de Stimuleringslening Toekomstgericht wonen. De standaard overeenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen. 

12. Herontwikkeling locatie Tellegen - participatieinzet - 48953-2021

Besluit

 1. Kennis te nemen van het overzicht van ingestuurde reacties;
 2. Kennis te nemen van de conceptantwoorden op de meest gestelde vragen
 3. In te stemmen met een extra informatieavond voor direct aanwonenden;
 4. In te stemmen met een update aan omwonenden via de nieuwsbrief en het informeren van de ontwikkelaars die zich al gemeld hebben;
 5. Het eerder vastgestelde en vrijgegeven voorbereidingskrediet van € 70.675,- te verhogen met € 35.000,- en deze voorinvesteringen te verrekenen  met de verkoopopbrengst en de overschrijding te melden en toe te lichten bij het opmaken van de jaarrekening 2021;
 6. De raad te informeren via de nieuwsbrief.

Samenvatting

Locatie Tellegenschool in Wijhe wordt herontwikkeld naar een woningbouwlocatie. Het idee is om de locatie inclusief het gebouw, met over de erfgrenzen heen ook een deel van het naastgelegen grasveld, in de huidige staat voor verkoop in de markt te zetten via een openbare biedprocedure. Uit de reacties op de inloopavond en via de reactieformulieren blijkt dat omwonenden niet zozeer tegen de ontwikkeling van woningen op locatie Tellegen zijn maar wel tegen de eventuele bouw van een appartementencomplex op het naastgelegen grasveld. Wij hebben geconcludeerd dat de nu ingezette communicatie met direct aanwonenden niet voldoende recht doet aan het proces. Daarom nodigen we de direct aanwonenden nogmaals uit voor een bijeenkomst waarin wij, samen met het stedenbouwkundig bureau dat de ruimtelijke verkenning deed, uitleg geven over ons idee voor de invulling van de locatie en waarom we voor deze opzet kiezen. Wij begrijpen dat niet iedereen in kan stemmen met de herontwikkeling. Wij staan nog steeds achter onze proceslijn om de locatie Tellegenschool en een deel van het grasveld te herontwikkelen.

13. Zonnepark Noordmanshoek 

Besluit

Toestemming te geven voor het in gebruik geven van het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Coöperatie Goed Veur Mekare.

Samenvatting

Zonnepark NMH BV heeft ons gevraagd om toestemming te geven voor het in gebruik geven het vestigen van een recht van (onder)erfpacht aan de Coöperatie Goed Veur Mekare. Op basis van artikel 8 lid 1 sub b van de erfpachtovereenkomst die wij zijn aangegaan met zonnepark NMH bv kan niet zonder toestemming van de gemeente de erfpacht in ondererfpacht of onder welke andere titel ook aan derden in gebruik worden gegeven.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Planning onderhoud civieltechnische kunstwerk 2020-2023  pdf 140,2 KB Download
Regionaal adaptatieprogramma klimaat werkregio Rivus  pdf 95,5 KB Download
Raalterweg Wesepe  pdf 138,9 KB Download
Routekaart uitvoering opdrachten sociaal domein  pdf 88,5 KB Download
Vaststellen wijzigingsplan Boerlestraat 22-22a  pdf 91,2 KB Download
Warmteverkenning Olst-Wijhe  pdf 167,1 KB Download
Bezwaarschrift tegen het weigeren wissen persoonsgegevens  pdf 80,3 KB Download
Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn  pdf 90,0 KB Download
Beleidskader wet inburgering statushouders  pdf 122,1 KB Download
Herontwikkeling locatie Tellegen participatie inzet  pdf 146,4 KB Download
Zonnepark Noordmanshoek  pdf 26,9 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen