B&W besluiten 26-10-2021

Aanwezig

 • de heer M. Blind, locoburgemeester
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder
 • de heer H. Kamphuis, wethouder
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Afwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 oktober 2021

Besluit

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Agenda overleg werkgroep bestuurlijke vernieuwing met college en directie – voor kennisgeving aan te nemen.
 • Persbericht begroting gemeente Olst-Wijhe – voor kennisgeving aan te nemen.

3. Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe

Besluit

 • De portefeuilleverdeling vast te stellen;
 • De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;
 • De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;
 • De gemeenteraad van het geactualiseerde overzicht in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;
 • Deze besluiten intern en extern te communiceren.

Samenvatting

Op 25 oktober 2021 is Hans Kamphuis verkozen als tijdelijk vervanger van Herman Engberink. Herman Engberink is al langere tijd ziek. Door het aantreden van Hans Kamphuis heeft een herschikking van de portefeuilles plaatsgevonden. Het overzicht portefeuilleverdeling is geactualiseerd.

4. Beantwoording schriftelijke vraag CDA

Besluit

In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van het CDA van 31 mei 2021 inzake de afhandeling van ingediende WOZ-bezwaren.

Samenvatting

Op 31 mei 2021 heeft het CDA een schriftelijke vraag gesteld over ingediende WOZ-bezwaren door No-cure-no-pay-bureautjes en bijbehorende herstelkosten. De vraag is of onze werkwijze te verbeteren is en of we daardoor ook de zogenaamde herstelkosten verlagen. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze schriftelijke vraag in een brief. In dit antwoord geeft het college aan het fenomeen WOZ-bezwaren van dit soort bureau’s te herkennen en is daarom ook voorstander van aangepaste wetgeving rondom bezwaarschriften WOZ-waarden. Het aantal WOZ bezwaren in Olst-Wijhe ligt echter nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde en het uitvoeren van de WOZ processen is kwalitatief op orde. Aanpassing van de werkwijze is daarom niet noodzakelijk en toereikend.

5. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021

Besluit

 • Kennis te nemen van de rapportage van het Cliënttevredenheidsonderzoek (CEO) Wmo over 2020;
 • In te stemmen met het vrijgeven van de resultaten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenvatting

Er is een constant beeld te zien in de cliënttevredenheid Wmo; Wmo- cliënten in de gemeente Olst-Wijhe zeggen in 2021 opnieuw positieve ervaringen te hebben met de Wmo. Zij zijn positief gestemd over het contact met medewerkers, de kwaliteit van de ondersteuning en de effecten van de ondersteuning op de ervaren zelfredzaamheid.

6. Ontwikkelingen bedrijfsvoering 2021

Besluit

 • Kennis te nemen van de ontwikkelingen bedrijfsvoering en de financiële consequenties hiervan over de periode 1 januari 2021 – 1 september 2021;
 • Ter dekking van de financiële consequenties van de ontwikkelingen bedrijfsvoering in de 2e bestuursrapportage 2021 een bedrag op te nemen van € 118.575.

Samenvatting

Het college heeft kennisgenomen van een overzicht van de ontwikkelingen bedrijfsvoering over de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2021. Over de ontwikkelingen bedrijfsvoering is bij de eerste bestuursrapportage niet integraal gerapporteerd. Vastgesteld kan worden dat alleen op het organisatiegebied informatie (m.n. de vervanging van de applicaties sociaal domein) sprake is van een substantiële financiële afwijking ten opzichte van de beschikbare bedragen. Besloten is om deze afwijking op te nemen in de tweede bestuursrapportage 2021.

7. Benoeming (plaatsvervangende) leden hoofd- en centraal stembureau

Besluit

 • De volgende personen te benoemen tot lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025:
  • Leden: drs. D.L.W. Zielhuis (wnd. voorzitter), G.H.F. Grashof, M.Schild en J. van Zwam.
  • Plaatsvervangende leden: G.J.M. Overkempe- van Riele, A. van Dam-Broekhuis, A. Dul-van Gortel
 • De raadszaal in het gemeentehuis in Wijhe aan te wijzen al locatie voor openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;
 • De B&W kamer aan te wijzen als locatie voor de niet-openbare zittingen van het hoofd- en centraal stembureau;
 • De volgende datums te reserveren voor de verplichte zittingen:
  • 1 februari 2022 om 16.00 uur (niet openbare zitting, controleren ingeleverde kandidatenlijsten)
  • 4 februari 2022 om 16.00 uur (openbare zitting, o.a. vaststellen kandidatenlijsten, nummering kandidatenlijsten).
  • 18 maart 2022 om 10.00 uur (openbare zitting, vaststellen verkiezingsuitslag) of
  • 21 maart 2022 om 10.00 uur (wordt mogelijk de vervangende datum voor de zitting van 18 maart).

Samenvatting

De Kieswet verplicht het college om een hoofdstembureau in te stellen voor de verkiezingen van de gemeenteraad. Het hoofdstembureau is ook centraal stembureau en de zittingstermijn is vier jaren. De termijn van het huidige hoofd- en centraal stembureau loopt op 31 december 2021 af. Het is dus nodig om voor een nieuwe termijn een hoofd- en centraal stembureau te benoemen voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025

8. Ontwerp omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek

Besluit

 • Planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van Straatwerk - parkeervakken in het project Weidebeek Wesepe;
 • De ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen ten behoeve van afwijken bestemmingsplan voor de aanleg van Straatwerk - parkeervakken Weidebeek Wesepe.

Samenvatting

Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming ‘Woongebied’, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Met dit ontwerpbesluit wordt, met ruimtelijke onderbouwing, van het bestemmingsplan afgeweken. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd.

9. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a gewijzigd vast te stellen

Besluit

In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021.

Samenvatting

Op 11 augustus 2020 heeft het college van B&W een positief besluit genomen over het realiseren van een woning in Herxen aan de Herxen 73a op basis van het Buurtschappenbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a heeft van 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is één zienswijze ingediend op het plan. De zienswijze geeft aanleiding om de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen in die zin dat de voorgevelrooilijn drie meter verplaatst wordt in westelijke richting. Naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 september 2021 heeft het college het raadsvoorstel aangevuld. 

10. Tweede bestuursrapportage 2021

Besluit

 • In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021 en deze voor te leggen aan de raad;
 • De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de tweede bestuursrapportage 2021 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de tweede bestuursrapportage zijn het bestuurlijk dashboard, de grondexploitaties en de budgetten voor 2021 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van € 350.000 dat ten gunste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.

11. Principeverzoek IJsseldijk 115 Welsum

Besluit

 • In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zorgstudio’s aan de IJsseldijk 115 te Welsum, onder de voorwaarde dat de inpassing van zorgstudio’s vanuit milieu-hygiënisch oogpunt aanvaardbaar is;
 • Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Samenvatting

Bij de gemeente is een verzoek binnen gekomen voor de realisatie van zorgstudio’s aan de IJsseldijk 115 te Welsum. Het plan voorziet in de realisatie van 6 zorgstudio’s in het voormalige boerderijgedeelte. De studio’s zijn bedoeld voor zorgverlening voor bewoners die vanuit de Wet Langdurige Zorg een indicatie hebben ontvangen met zorgzwaartepakket 5, 6 of 7. De studio’s worden uitgerust om goede zorg te verlenen. Rondom de zorgstudio’s vinden activiteiten plaats voor dagbesteding. Het verzoek past niet binnen het bestemmingsplan. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen. Alvorens de ruimtelijke procedure wordt opgestart wordt er met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.

12. Experiment centraal stemmen tellen

Besluit

De raad voor te stellen deel te nemen aan het landelijk experiment “centraal tellen van de stemmen” voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Samenvatting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een tijdelijke experimentenwet. Deze wet maakt het mogelijk te experimenteren met een centrale stemopneming. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De gemeente Olst-Wijhe neemt al vanaf 2018 bij alle verkiezingen deel aan het experiment en heeft dit als zeer positief ervaren. De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat formeel moet besluiten over een deelname aan dit experiment. Er moet een klein voorbehoud worden gemaakt, omdat de Tijdelijke experimentenwet afloopt op 31 december 2021. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat voorziet in verlengen van deze wet met 2 jaren. Verwacht mag worden dat dit wetsvoorstel voor 31 december wordt aangenomen door beide kamers.undefined undefined undefined undefined undefined

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders Olst-Wijhe  pdf 86,1 KB Download
Beantwoording schriftelijke vraag cda  pdf 80,8 KB Download
Cliëntervaringsonderzoek wmo 2021  pdf 81,8 KB Download
Ontwikkelingen bedrijfsvoering 2021  pdf 100,0 KB Download
Benoeming plv leden hoofd en centraal stembureau  pdf 90,4 KB Download
Ontwerp omgevingsvergunning straatwerk weidebeek  pdf 95,8 KB Download
Ontwerp omgevingsvergunning straatwerk weidebeek  pdf 95,8 KB Download
Voorstel om bestemmingsplan Wijhe Herxen 73a gewijzigd vast te stellen  pdf 356,3 KB Download
Tweede bestuursrapportage 2021  pdf 92,9 KB Download
Principeverzoek IJsseldijk 115 Welsum  pdf 98,3 KB Download
Experiment centraal stemmen tellen  pdf 102,1 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen