Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2022   De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 12 december 2022: <ol> <li>Mevrouw Spijkerman en mevrouw Van Es te benoemen tot externe voorzitter van de gemeenteraad.</li> <li>De aanvulling op structuurvisie voor Wengelerhoek en nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.</li> <li>Besluit tot Grondexploitatie Wengelerhoek te openen.</li> <li>Het Programma Olstergaard aan te passen.</li> <li>De Nota Grondbeleid 2023-2026 vast te stellen.</li> <li>De belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten en leges 2023 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 oktober, 7 en 21 november vast te stellen.</li> </ol> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met Anne-Marie Holleman via griffie@olst-wijhe.nl.</p> 2022-12-27 01:45:00 +0100 2022-12-22 13:09:01 +0100 2022-12-22 13:09:01 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 7 december 2022 De gemeenteraad besloot in zijn openbare raadsvergadering van 7 december 2022: <ol> <li>Mevrouw Spijkerman en mevrouw Van Es te benoemen tot externe voorzitter van de gemeenteraad.</li> <li>De aanvulling op structuurvisie voor Wengelerhoek en nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.</li> <li>Besluit tot Grondexploitatie Wengelerhoek te openen.</li> <li>Het Programma Olstergaard aan te passen.</li> <li>De Nota Grondbeleid 2023-2026 vast te stellen.</li> <li>De belastingverordeningen onroerende zaakbelastingen, lijkbezorgingsrechten&nbsp; en leges 2023 vast te stelllen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 oktober, 7 en 21 november vast te stellen.</li> </ol> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met Anne-Marie Holleman via griffie@olst-wijhe.nl.</p> 2022-12-07 00:00:00 +0100 2023-01-05 13:48:55 +0100 2023-01-05 13:53:58 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2022 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 21 november 2022: <ol> <li>De heer J.G. Lagcher tijdelijk te benoemen als burgerlid van D66.</li> <li>Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Jeugd 2022.</li> <li>Het definitieve plan van aanpak omgevingsvisie vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;reparatieplan bestemming Wonen&rsquo; vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Stapelhaarspad 4 vast te stellen.</li> </ol> <p>Heb je vragen? Neem dan contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.&nbsp;</p> 2022-11-28 01:00:00 +0100 2022-11-25 10:27:25 +0100 2022-11-25 10:27:25 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2022    <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 7 november 2022:</p> <ol> <li>De heer T. Mulder tijdelijk te benoemen als raadslid van D66.</li> <li>De tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen.</li> <li>De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen. <br />Een amendement &lsquo;OZB niet verder omhoog&rsquo; van GB, CDA en VVD werd aangenomen met 11 stemmen voor (GB, CDA en VVD) en 6 tegen.</li> <li>De belastingverordeningen 2023 en het tarief toeristenbelasting 2023 vast te stellen.</li> </ol> <p>De volledige tekst van het amendement lees je bij het <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/92d50ff0-fff6-4732-91bc-75e172f6143f">agendapunt 3</a> in de agenda.<br />&nbsp;<br />Heb je vragen? Neem dan contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a>.</p> 2022-11-22 01:00:00 +0100 2022-11-18 09:59:02 +0100 2022-11-18 09:59:02 +0100 Besluiten raadsvergadering 31 oktober 2022   <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 31 oktober &nbsp;2022:</p> <ol> <li>De heer A.H.T. Schuiling te benoemen als burgerlid van de PvdA.</li> <li>De eindnotitie bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld gewijzigd vast te stellen.<br />Een amendement &lsquo;Geen bezuinigingen in Voorliggend Veld&rsquo; van D66, PvdS, PvdA en GL werd verworpen met 6 stemmen (D66, PvdS, PvdA en GL) voor en 10 tegen.<br />Een amendement &lsquo;In 2023 geen bezuinigingen in Voorliggend Veld&rsquo; van CDA, GB en VVD werd aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, GB en VVD) en 6 tegen.</li> <li>De Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 19 september en 3 november 2022 &nbsp;vast te stellen.</li> </ol> <p>De volledige teksten van de amendementen staan op gemeenteraad.olst-wijhe.nl in de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/">agenda</a> van 31 oktober bij agendapunt 2.&nbsp;</p> <h2><strong>Vragen</strong></h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a href="mailto:%20griffie@olst-wijhe.nl">griffie.</a>&nbsp;</p> 2022-11-07 13:00:00 +0100 2022-11-04 10:59:29 +0100 2022-11-07 12:25:00 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 3 oktober 2022 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 3 oktober 2022:</p> <ol> <li>De heer S.J. Eenkhoorn tijdelijk toe te laten als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>Als leden van de werkgeverscommissie mevrouw J. Olthof en de heer R. Niemeijer te benoemen.</li> <li>Mevrouw W.B. ter Haar, of indien van toepassing haar tijdelijk vervanger de heer S.J. Eenkhoorn, en mevrouw A.S. Roessink te benoemen als lid van Toezichthoudend orgaan De Mare.</li> <li>Mevrouw M. Gerritsen ontslag te verlenen als burgerlid van de PartijvdSport.</li> <li>Het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11 vast te stellen.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. De motie Compensatie Gazprom ingediend door alle fracties, werd unaniem aangenomen. De volledige tekst van de motie is te vinden in de <a href="https://olstwijhe.bestuurlijkeinformatie.nl/">agenda van 3 oktober</a> bij het betreffende agendapunt.</li> </ol> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a> of kijk op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">website van de gemeenteraad</a>.</p> 2022-10-14 12:00:00 +0200 2022-10-14 10:21:08 +0200 2022-10-14 10:21:08 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 19 september 2022 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 19 september 2022:</p> <ol> <li>Ontslag te verlenen aan burgerlid M.D. Jumelet.</li> <li>De heren Van Tilborg (GB) en Wunderink (VVD) toe te laten als lid van de gemeenteraad. Zij vervangen respectievelijk de heren Blind en Olthof die op 5 juli 2022 benoemd zijn tot wethouder.</li> <li>De Co&ouml;rdinatieregeling voor de ontwikkeling van IJsseldijk 59 te Welsum (Welzorgsum) van toepassing te verklaren.</li> <li>Het bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 en 5 juli 2022 vast te stellen.</li> </ol> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met de <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">griffie</a> of kijk op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">website van de gemeenteraad</a>.</p> 2022-10-14 11:00:00 +0200 2022-10-14 10:18:31 +0200 2022-10-14 10:18:31 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 13 juni 2022 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 13 juni 2022:</p> <ol> <li>Twee plaatsvervangend voorzitters voor de gemeenteraad te benoemen.</li> <li>In te stemmen met een set van maatregelen om te komen tot een toekomstbestendig financieel perspectief voor ut Huus.</li> <li>Het bestemmingsplan Eendrachtstraat 8 Olst vast te stellen, D66 en PvdA worden geacht tegen te hebben gestemd. Een amendement &lsquo;Betere inpassing in de buurt&rsquo; van D66 en PvdA werd verworpen met 3 stemmen voor (D66 en PvdA) en 12 tegen.</li> <li>De Verordening Sociaal Domein 2022 vast te stellen.</li> <li>De Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25 april, 9 en 23 mei 2022 vast te stellen</li> </ol> <p>De volledige tekst van het amendement is te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.</p> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Mail naar de griffie van Olst-Wijhe" href="mailto:%20griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl </a>of kijk op <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://olst-wijhe.nl">onze website</a>.</p> 2022-06-22 08:00:00 +0200 2022-06-16 15:35:29 +0200 2022-06-16 15:35:29 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2022  <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 25 april 2022:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan buitengebied, Velnerweg 2, vast te stellen;</li> <li>Te benoemen tot burgerleden: <ul> <li>De heer M.D.Jumelet (PvdA);</li> <li>Mevrouw G.J. van der Horst (GroenLinks);</li> <li>De heer T. Mulder (D66);</li> <li>Mevrouw M. Gerritsen (PartijvdSport);</li> </ul> </li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 28 en 30 maart vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="stuur een mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="ga naar de website van de gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">onze website</a>.&nbsp;</p> 2022-05-04 09:00:00 +0200 2022-05-04 13:24:05 +0200 2022-05-04 13:24:05 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2022 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 28 februari 2022:  <ol> <li>Tot het van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg.</li> <li>Vijf moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda. <ol> <li>Motie Proces Noordmanshoek van D66 en GroenLinks werd aangenomen met 13 stemmen voor en 3 tegen (VVD)</li> <li>Motie Russisch gas van PvdA en D66 werd aangehouden.</li> <li>Motie Participatie zoninitiatieven van VVD, PvdA en CDA werd aangenomen met 9 stemmen voor en 7 tegen (GB, GL en D66).</li> <li>Motie Omgevingsvisie gezondheid van CDA en PvdA werd aangenomen met 10 stemmen voor en 6 tegen (1 D66, GB en GL).</li> <li>Motie Omgevingsvisie geluidsplan van CDA en PvdA werd aangenomen met 9 stemmen voor en 7 tegen (GB, GL en D66).</li> </ol> </li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 februari 2022 vast te stellen.&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p>De volledige teksten van de amendementen en moties zijn te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.&nbsp;</p> 2022-03-07 17:30:00 +0100 2022-03-07 16:06:25 +0100 2022-03-07 16:06:25 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2022 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 7 februari 2022:  <ol> <li>Categorie&euml;n van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor een advies van de raad nodig is, aan te wijzen. Vier amendementen werden hierbij ingediend: <ol> <li>Bindend advies woningbouwprojecten buitengebied 3 of meer van CDA en PvdA aangenomen met 6 stemmen voor (CDA,PvdA, VVD en D66) en 3 tegen.</li> <li>Bindend advies bij 5 of meer woningen bebouwde kom van PvdA en CDA verworpen met 4 stemmen voor (PvdA, CDA en D66) en 5 tegen.</li> <li>Extra categorie&euml;n adviesplicht van CDA aangenomen met 7 stemmen voor (CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen) en 2 tegen.</li> <li>Ruime definitie adviesrecht intensieve veehouderij van D66 aangenomen met 5 stemmen voor (D66, GroenLinks, PvdA en CDA) en 4 tegen.</li> </ol> </li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 20-20a vast te stellen.</li> <li>Twee moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda: <ol> <li>Motie Hart voor kinderen van Gemeentebelangen werd aangehouden.</li> <li>Motie Stimuleren bijverdienen in de bijstand van CDA en PvdA werd unaniem aangenomen.</li> </ol> </li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 januari 2022 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <p>De volledige teksten van de amendementen en moties zijn te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.&nbsp;</p> 2022-02-23 08:00:00 +0100 2022-02-22 12:47:26 +0100 2022-02-23 15:14:45 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 24 januari 2022 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 24 januari 2022:  <ol> <li>Het voorzieningenhart Wesepe op de raadsagenda 2022-2026 te zetten waarbij besluitvorming is voorzien in 2025 en hiervoor budget beschikbaar te stellen.&nbsp;</li> <li>Het Delegatiebesluit Olst-Wijhe te wijzigen miv inwerkingtreding Omgevingswet en de wijziging na een jaar te evalueren.</li> <li>Vier moties vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) toe te voegen aan de agenda: <ul> <li>Motie Klimaatcrisis uitroepen van GroenLinks. De motie werd met 1 stem voor en 8 tegen verworpen.</li> <li>Motie Geen laagvliegroutes van D66, CDA en PvdA. De motie werd met 8 stemmen voor en 1 tegen (GroenLinks) aangenomen.</li> <li>Motie Regionale conferentie OD IJsselland raden van D66. De motie werd na een toezegging undefined undefined undefined undefined undefined van de wethouder ingetrokken.</li> <li>Motie Nedersaksische streektaal van de VVD. De motie werd unaniem aangenomen.</li> </ul> </li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 december 2021 vast te stellen.</li> </ol> <p>De volledige teksten van de moties zijn te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.&nbsp;</p> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Stuur een e-mail naar" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="Ga naar website gemeenteraad.olst-wijhe.nl/" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">gemeenteraad.olst-wijhe.nl/</a>.</p> 2022-02-02 10:00:00 +0100 2022-02-02 09:26:03 +0100 2022-02-23 15:14:56 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2021   De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 20 december 2021:  <ol> <li>Het beleidskader inburgering statushouders vast te stellen.&nbsp;</li> <li>De verordening Sociaal Domein 2022 vast te stellen.</li> <li>Kennis te nemen van de Businesscase Noordmanshoek en in te stemmen met nader onderzoek naar extra woningbouw. Een motie van D66 waarin het college wordt opgeroepen een eventueel voordelig resultaat te labelen voor verduurzaming van woningen, werd verworpen met 2 stemmen voor (D66 en GroenLinks) en 7 tegen.&nbsp;</li> <li>In te stemmen met de Warmteverkenning Olst-Wijhe.</li> <li>De belastingverordeningen 2022 vast te stellen. Een amendement van D66, GroenLinks en CDA om de percentuele (kleine) verschillen in de OZB-stijging tussen eigenaren van woningen en eigenaren/gebruikers van niet-woningen op te heffen, werd verworpen met 4 stemmen voor (D66, GroenLinks en CDA) en 5 tegen.</li> <li>De raadsgriffie Olst-Wijhe structureel uit te breiden.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8 en 22 november vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <p>De volledige teksten van het amendement en de motie zijn te vinden op <a title="Ga naar pagina raadsvergaderingen" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen</a> bij het betreffende agendapunt.&nbsp;</p> 2022-01-03 00:00:00 +0100 2022-01-03 17:07:36 +0100 2022-01-03 17:07:36 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2021    De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 22 november 2021: <ol> <li>Het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost Rietgors zuidwest vast te stellen.&nbsp;</li> <li>Het bestemmingsplan Wijhe, Herxen 73a gewijzigd vast te stellen.&nbsp;</li> <li>Baker Tilly (Netherlands) N.V. aan te wijzen als accountant voor de boekjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 met de mogelijkheid te verlengen met maximaal tweemaal &eacute;&eacute;n jaar.&nbsp;</li> <li>Deel te nemen aan het experiment centraal stemmen tellen.&nbsp;</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van de fracties van GB, CDA, PvdA, GL &nbsp;en D66 aan te nemen met 8 stemmen voor en 1 stem van de VVD tegen. De motie verzoekt het college om in de beleidsregels van 2022 met betrekking tot de Participatiewet (algemene en&nbsp;bijzondere bijstand) een vrijstelling van giften in persoonlijke sfeer tot &euro; 1200,- per&nbsp;jaar vast te leggen. &nbsp;</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 november 2021 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <p>De volledige tekst van de motie is te vinden op de <a title="Ga naar pagina raadsvergaderingen" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen">website van de gemeenteraad</a> bij het betreffende agendapunt.&nbsp;</p> <h2>Vragen&nbsp;</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op <a title="Ga naar website gemeenteraad" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2021-11-29 00:00:00 +0100 2021-11-29 17:26:34 +0100 2021-11-29 17:26:34 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2021    De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 8 november 2021: <p>1. De &lsquo;Opbrengst bestuursopdracht Ontwikkelprogramma: naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe&rsquo; gewijzigd vast te stellen. Een amendement van Gemeentebelangen en VVD om het structureel benodigde budget al in 2022 ter beschikking te stellen en dit te realiseren door gebruik te maken van het begrotingssaldo, werd aangenomen met 9 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD en PvdA) en 7 tegen. &nbsp;</p> <p>Daarnaast werden nog drie amendementen ingediend die alle drie werden verworpen en&nbsp;<br />een motie die werd aangenomen: &nbsp;</p> <ul> <li>Een amendement van D66 en GroenLinks om het structureel benodigde budget al in 2022 ter beschikking te stellen en dit te realiseren door verhoging van de OZB, werd verworpen met 7 stemmen voor (D66, GroenLinks en CDA) en 9 tegen. &nbsp;</li> <li>Een amendement van D66 om een gebiedsgerichte aanpak als uitgangspunt te nemen, werd verworpen met 2 stemmen voor (D66) en 15 tegen. &nbsp;</li> <li>Een amendement van D66 voor het gebruiken van focuspunten, werd verworpen met &nbsp;4 stemmen voor (D66, GL) en 13 tegen. &nbsp;</li> <li>Een motie van de PvdA om de raadswerkgroep Regio Zwolle te vervangen door een (bredere) raadscommissie Economie werd aangenomen met 9 stemmen voor (PvdA, VVD, GB) en 8 stemmen tegen. &nbsp;</li> </ul> <p>De volledige teksten van de amendementen en moties zijn te vinden op de gemeentelijke undefined undefined undefined undefined undefinedwebsite bij het betreffende agendapunt. De amendementen die betrekking hebben op de undefined undefined undefined undefined undefineddekking van het structurele budget, zijn te vinden onder agendapunt 3 Begroting 2022.&nbsp;</p> <p>2. Kennis te nemen van de tweede bestuursopdracht 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021.&nbsp;</p> <p>3. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen, de PvdA stemde tegen. Gemeentebelangen en VVD dienden een motie in waarin ze het college opriepen om bij de Kadernota 2023-2026 met een voorstel te komen waarin de OZB niet stijgt als dat niet nodig is. Deze werd verworpen met 7 stemmen voor (GB, VVD) en 9 tegen. &nbsp;</p> <p>4. De belastingverordeningen 2022 en het tarief toeristenbelasting 2023 vast te stellen.&nbsp;</p> <p>5. De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 oktober 2021 vast te stellen.&nbsp;</p> 2021-11-15 16:00:00 +0100 2021-11-15 16:06:53 +0100 2021-11-15 16:06:53 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2021   De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 1 november 2021: <ol> <li>De heren Jansen (CDA) Smit (PvdA) toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad. Zij vervangen respectievelijk de heer Kamphuis die tijdelijk wethouder is geworden en de heer Jumelet die tijdelijk ontslag heeft genomen vanwege ziekte.&nbsp;</li> <li>De notitie Evaluatie Wmo beleidsplan 2017-2020 vast te stellen. De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem &ndash; met 16 stemmen voor &ndash; aangenomen.&nbsp;</li> <li>Het Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2022-2028 vast te stellen. De PvdA diende een motie in met de oproep aan het college om deel te nemen aan/lid te worden van Stichting Steenbreek, om zo inwoners beter te kunnen inspireren en begeleiden naar een groene tuin cq omgeving. De geringe financi&euml;le consequenties van deelname zijnde ca. &euro; 2500,- per jaar te verwerken in de kadernota. De motie werd verworpen; de andere fracties stemden tegen.&nbsp;</li> <li>De bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld vast te stellen.&nbsp;</li> <li>Een wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe vast te stellen. De tekst van het amendement en de motie zijn te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.&nbsp;</li> </ol> <h2>Vragen</h2> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? Neem dan contact op met <a title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl" href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of kijk op de <a title="Ga naar website gemeenteraad.olst-wijhe.nl/" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/">website van de Gemeenteraad Olst-Wijhe</a>.</p> 2021-11-08 16:00:00 +0100 2021-11-08 16:02:58 +0100 2021-11-08 16:02:58 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2021   De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2021: <ol> <li>de heer Hans Kamphuis als tijdelijk wethouder te benoemen met een tijdsbestedingsnorm van 0,7 fte en de tijdsbestedingsnorm van wethouder Hans Olthof tijdelijk te verhogen van 0,7 naar 1,0 fte. Dit ter vervanging van wethouder Engberink die met ziekteverlof is.&nbsp; &nbsp;</li> <li>De Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021 &ndash; 2025 vast te stellen. D66 en VVD dienden een motie in met de oproep aan het college om jaarlijks een terugkoppeling te geven van de mate waarin en wijze waarop kinderen in Olst-Wijhe geprofiteerd hebben van de samenwerking in IJsselland. De motie wordt unaniem &ndash; met 13 stemmen &ndash; aangenomen. De tekst van de motie is te vinden op de gemeentelijke website bij het betreffende agendapunt.</li> <li>Het bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 101a in Olst vast te stellen.</li> <li>De Integrale Laadvisie van de gemeente Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2021 vast te stellen.</li> </ol> 2021-11-03 00:00:00 +0100 2021-12-01 09:45:25 +0100 2021-12-01 09:45:25 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 5 juli 2021 de volgende punten. <p><ol> <li>De jaarrekening en het jaarverslag 2020 vast te stellen.</li> <li>Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021 en tot de vaststelling van een begrotingswijziging 2021.</li> <li>De Kadernota 2022-2025 vast te stellen. Hierbij zijn één amendement en twee moties ingediend. Het amendement en een van de moties werden aangenomen. Met het amendement dat door Gemeentebelangen, CDA, VVD, GL en D66 werd ingediend, wordt de bezuiniging op het minimabeleid en de verhoging van de OZB-belasting in 2022 niet doorgevoerd. 2022 wordt als overbruggingsjaar gezien in afwachting van (landelijke) ontwikkelingen. De fractie van de PvdA stemde tegen. Een motie die raadsbreed werd ingediend en aangenomen verzoekt het college de Kadernota met vermelding van de belangrijkste negatieven gevolgen van de bezuinigingen, onder de aandacht te brengen bij de Rijkoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de provincie Overijssel. </li> </ol></p> <p>Een motie van de fracties van PvdA en GL waarin het college wordt verzocht een financiële scan door de provincie te laten uitvoeren, werd verworpen; de andere fracties stemden tegen. De moties en het amendement zijn te vinden bij de vergadering <a href="https://www.gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="ga naar website Gemeenteraad Olst-Wijhe">op onze website</a>.</p> <br /> 2021-07-12 16:00:00 +0200 2021-07-12 15:19:50 +0200 2021-07-12 15:19:50 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 28 juni De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 28 juni 2021 de volgende punten. <ol> <li>Als plaatsvervangend raadsgriffier mevrouw A. Holleman te benoemen tot en met 30 november 2021.</li> <li>De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast te stellen. Hierbij zijn 2 amendementen ingediend en aangenomen. Verder werden er 6 moties ingediend waarvan er 5 zijn aangenomen. De moties en amendementen zijn te vinden bij de vergadering op de gemeentelijke website.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 juni 2021 vast te stellen.</li> </ol> <p> </p> 2021-07-06 08:00:00 +0200 2021-07-05 22:28:11 +0200 2021-07-05 22:28:21 +0200 Besluiten raadsvergadering 14 juni De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 14 juni 2021 de volgende punten. <p>Besluiten:</p> <p><ol> <li>Tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten met de gemeenten Deventer en Raalte. Een motie van D66 om in de gunningscriteria nadrukkelijk rekening te houden met het beroep door de accountant op de ambtelijke organisatie werd verworpen met 4 stemmen voor (D66, PvdA en CDA) en 5 tegen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 mei 2021 vast te stellen.</li> </ol></p> 2021-06-21 11:00:00 +0200 2021-06-21 10:24:27 +0200 2021-06-21 10:24:27 +0200 Besluiten raadsvergadering 31 mei 2021 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 31 mei 2021:</p> <p><ol> <li>Kennis te nemen van het rapport ‘Digitale dienstverlening’ van de Rekenkamercommissie en in te stemmen met de aanbevelingen die gebruikt worden voor nieuwe uitvoeringsplannen.</li> <li>De realisatie van het kindcentrum Wijhe, in het kader van Scholen voor Morgen, mogelijk te maken.</li> <li>De regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang te vernieuwen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Vettewinkelweg 3 en De Wesenberg 8 Wijhe vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Weseperenkweg 4 vast te stellen.</li> <li>De nota Reserves en voorzieningen 2021 vast te stellen.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van de fracties van CDA, VVD en PvdA aan te nemen met 7 stemmen voor (CDA, VVD, PvdA en GB) en 4 tegen. De motie verzoekt het college mogelijke initiatieven voor wind, als ook de gebiedsprocessen voor wind, niet te laten starten voordat de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van windmolens en een uitspraak van de Raad van State over geluidsnormen bekend zijn, met als uiterste datum 01-01-2023.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 april 2021 vast te stellen.</li> </ol></p> 2021-06-11 10:00:00 +0200 2021-06-11 12:14:42 +0200 2021-06-11 12:14:42 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 12 april Deze punten besloot de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 12 april 2021. <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 12 april 2021:</p> <ol> <li>De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) Olst-Wijhe 2021 vast te stellen.</li> <li>De notitie Maatschappelijk herstel en nazorg na corona vast te stellen en deze te betrekken bij de bestuursopdracht heroverweging.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 12 vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Vragen?</span></p> <p>Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de agenda staan? <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">Stuur een mail naar de griffie</a> of kijk op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar gemeenteraad">pagina van de gemeenteraad</a>.</p> 2021-04-20 12:00:00 +0200 2021-04-19 15:47:47 +0200 2021-05-14 12:13:32 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2021 Deze punten besloot de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 29 maart 2021. <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 29 maart 2021:</p> <p> </p> <ol> <li>In te stemmen met het addendum op de Structuurvisie Olst-Wijhe 'inpassing kindcentrum locatie Averbergen Noord'.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van de fractie van D66 aan te nemen met 13 stemmen voor (D66, CDA, VVD, GroenLinks en PvdA) en 4 tegen. De motie verzoekt het college er bij de VNG en de Kiesraad op aan te dringen om tot een uniform systeem van publicatie van verkiezingsuitslagen te komen. En hierbij te pleiten voor een landelijke website die alle gemeentelijke uitslagen op uniforme wijze verwerkt en verzamelt.</li> </ol> <p> </p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar j.vanzwam@olst-wijhe.nl">per e-mail</a>.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2021-04-05 08:00:00 +0200 2021-04-02 11:31:20 +0200 2021-04-02 11:35:37 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 2021 Als gevolg van een uitzonderlijke landelijke technische storing met Microsoft Teams kon op 15 maart de digitale besluitvormende raadsvergadering niet doorgaan. De vergadering is op 23 maart alsnog fysiek gehouden. <p>Als gevolg van een uitzonderlijke landelijke technische storing met Microsoft Teams kon op 15 maart de digitale besluitvormende raadsvergadering niet doorgaan. De vergadering is op 23 maart alsnog fysiek gehouden waarbij vanwege corona een minimale meerderheid van 9 raadsleden aanwezig was. Deze meerderheid is wettelijk nodig om besluiten te nemen.</p> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 23 maart 2021:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan IJsseldijk 95 en nabij Kloosterhoekweg 12 vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met het verhogen van de taakstelling bestuursopdracht heroverweging en bij de vaststelling van de kadernota 2022-2025 een nadere afweging te maken tussen de te realiseren doelstellingen van de bestuursopdracht en de maatschappelijke consequenties van de verhoging van de taakstelling. De PvdA-fractie stemde tegen het voorstel. Gemeentebelangen Olst-Wijhe diende een motie in om in overleg te treden met de provincie Overijssel over welke mogelijkheden openstaan als de gemeente geen sluitende begroting kan indienen. De motie werd aangenomen met 6 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks en PvdA) en 3 stemmen tegen. De motie is te vinden op gemeenteraad.olst-wijhe.nl in het Vergaderschema bij het betreffende agendapunt. </li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 18 januari en 15 februari 2021 vast te stellen.</li> </ol> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar j.vanzwam@olst-wijhe.nl">stuur een e-mail</a>.</p> 2021-03-29 08:00:00 +0200 2021-03-26 10:41:46 +0100 2021-03-26 11:21:49 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 15 februari 2021 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 15 februari 2021:</p> <p> </p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Hamelweg 16 gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Boerlestraat 15 en 15a Wijhe vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Fortmonderweg 21 en De Wellenberg 2 vast te stellen.</li> </ol> <p> </p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail Jacqueline van Zwam">stuur een e-mail</a>.</p> <p> </p> 2021-02-19 15:00:00 +0100 2021-02-19 12:28:32 +0100 2021-03-26 10:58:59 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 18 januari 2021 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 18 januari 2021: <p><ol> <li>Wilfred Vruggink toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe ter vervanging van Miriam Zijp van GroenLinks die tijdelijk ontslag heeft genomen in verband met ziekte.</li> <li>Het bestemmingsplan ‘Olst, Abersonterrein’ gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Tot het instellen van een commissie Heroverweging.</li> <li>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van alle fracties werd unaniem aangenomen. De motie verzoekt het college een decentralisatie-uitkering aan te vragen voor het opstellen van een Kerkenvisie. </li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 7 en 14 december 2020 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze griffier, Jacqueline van Zwam via <a href="mailto:griffie@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@olst-wijhe.nl">griffie@olst-wijhe.nl</a> of telefoonnummer 14 0570. Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraad.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2021-01-25 00:00:00 +0100 2021-01-25 12:20:34 +0100 2021-01-25 12:20:34 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2020 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 14 december 2020: <p> </p> <ol> <li>De 1<sup>ste</sup> Wijziging op de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 vast te stellen.</li> <li>De bestuursopdracht Ontwikkelprogramma: ‘Naar een toekomstbestendig en vitaal economisch profiel voor Olst-Wijhe’ vast te stellen.</li> <li>De verordening onroerendezaakbelastingen 2021 en de verordening lijkbezorgingsrechten Olst-Wijhe 2021 vast te stellen. De fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe diende een Motie gevolgen verhoging OZB in waarmee voorgesteld werd een onderzoek uit te voeren naar de financiële gevolgen van de OZB-verhoging voor verschillende categorieën. De motie werd met 4 stemmen voor (GB, GL en PvdA) en 5 tegen verworpen.</li> <li>De verordening toeristenbelasting 2021 vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Middelerstraat 11 / Middelerpad ongenummerd in Olst vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 6, Boerhaar 3 en Middelerstraat 2 vast te stellen.</li> <li>De Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met het carbidschieten te wijzigen.</li> <li>De afvalstoffentarieven 2021 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 november 2020 vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail naar j.vanzwam@olst-wijhe.nl">stuur een e-mail</a>.</span></p> <p>Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen op <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.n" title="Ga naar pagina Gemeenteraad">onze website</a>.</p> 2020-12-22 12:00:00 +0100 2020-12-22 09:11:15 +0100 2020-12-22 09:16:38 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 7 december 2020 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 7 december 2020 vast te stellen: <p><ol> <li>Het bestemmingsplan Raalterweg 25 en Lierderholthuisweg 9 te Wijhe.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, G.J. Kappertweg 2 te Wesepe.</li> <li>De startnotitie Woonvisie.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze griffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail naar j.vanzwam@olst-wijhe.nl">stuur een e-mail</a>.</p> 2020-12-14 14:00:00 +0100 2020-12-14 09:53:27 +0100 2020-12-14 14:39:36 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 23 november 2020 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 23 november 2020: <ol> <li><span>Deel te nemen aan het Experiment centraal stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.</span></li> <li><span>Het bestemmingsplan Dingshofweg 7-7a vast te stellen.</span></li> <li><span>In te stemmen met de Bestuursopdracht heroverweging. </span></li> <li><span>De Ruimtelijke visie Duurzame Energie gewijzigd vast te stellen. </span><span>CDA, PvdA en VVD dienden een amendement in waarmee de maximaal vergunbare geluidsruimte werd teruggebracht naar 45 dB, zoals de World Health Organization (WHO) adviseert. In het amendement gaven ze verder aan dat voor de ontwikkeling van windparken een streefwaarde geldt van 42 dB. Het amendement werd aangenomen met 9 stemmen voor (CDA, PvdA en VVD) en 7 tegen. D66 diende een amendement in om in de eerste raadsvergadering na vaststelling van de RES 1.0 initiatieven voor windenergie in overweging te nemen. Dit amendement werd raadsbreed gesteund.<span> </span><span></span></span></li> <li><span>Een motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat) van GroenLinks en CDA aan te nemen. GroenLinks en CDA dienden de motie in om desinvesteringen ten aanzien van de Energieneutrale Kernen en Salland Deal te voorkomen. De motie riep het college op een bedrag van € 47.700,- uit de reserve nader te bestemmen middelen te nemen en dit via de 1e Berap 2021 te regelen waarbij de gemeenteraad het college mandaat geeft om vooruitlopend op de 1e Berap 2021 al uitgaven te doen voor de Energieneutrale kernen en de Salland Deal. De motie werd met 11 stemmen voor (CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen en PvdA) en 5 tegen aangenomen. </span></li> <li><span>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 november 2020 vast te stellen.</span></li> </ol> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar j.vanzwam@olst-wijhe.nl">stuur een e-mail</a>.</p> <p> </p> 2020-12-01 12:00:00 +0100 2020-12-01 09:57:30 +0100 2020-12-01 13:49:14 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2020 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 9 november 2020: <p><ol> <li>Het integrale jeugdplan gemeente Olst-Wijhe 2021 vast te stellen en de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Een door de PvdA ingediende motie waarin het college wordt verzocht onderzoek te doen naar leefstijlprogramma’s werd verworpen. De overige fracties steunden de motie niet. </li> <li>De bestuursrapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen en een begrotingswijziging voor 2020 vast te stellen.</li> <li>De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen. De fractie van Gemeentebelangen stemde tegen, de VVD-fractie gaf in een stemverklaring aan er alles aan te doen de structurele OZB-verhoging zo snel mogelijk terug te draaien. Gemeentebelangen diende een amendement in voor een alternatieve begroting. De overige fracties steunden het amendement niet. De VVD diende een amendement in met als doel de de OZB van 10% incidenteel te verhogen en niet structureel te verwerken in de meerjarenraming 2022-2024. De overige fracties steunden het amendement niet. Het CDA diende een amendement in voor de herinvoering van de hondenbelasting en GroenLinks kwam met een amendement om desinvestering energieneutrale kernen te voorkomen. Beide fracties trokken de amendementen in en dienden gezamenlijk een nieuw amendement in om desinvesteringen bij energieneutrale kernen en de Salland Deal te voorkomen. Dit amendement werd verworpen met 8 stemmen voor en 9 tegen. Gemeentebelangen diende een motie in voor de financiering van preventietaken zoals bedoeld in het integrale jeugdplan. Het ging om het eenmalig beschikbaar stellen van € 13.000 voor preventietaken. De motie werd unaniem aangenomen. D66 diende een motie in waarin ze opriep om, voordat gestart wordt met heroverwegingen, duidelijke afspraken te maken met de raad over kaders, het proces, de doelstellingen en de onderliggende principes. De motie werd unaniem aangenomen.</li> <li>De belastingverordeningen 2021 en het tarief toeristenbelasting 2020 vast te stellen. De verordening tarief toeristenbelasting werd hierbij buiten beschouwing gelaten, deze komt later terug voor besluitvorming.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 oktober 2020 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgrffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar j.vanzwam@olst-wijhe.nl">stuur een e-mail</a>.</p> 2020-11-17 10:00:00 +0100 2020-11-17 09:43:59 +0100 2020-11-17 09:43:59 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 5 oktober 2020 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2020:</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Wilfred Vruggink toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe ter vervanging van Miriam Zijp van GroenLinks die tijdelijk ontslag heeft genomen in verband met ziekte.</li> <li>Het bestemmingsplan Bonekampweg 7-9 Wesepe vast te stellen.</li> <li>De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2020 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 september 2020 vast te stellen.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of via <a title="Stuur een e-mail naar j.vanzwam@olst-wijhe.nl" href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl">e-mail</a>.</p> <p>Bekijk voor meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen de <a title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe" href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home">gemeenteraad website</a>.</p> 2020-10-12 09:30:00 +0200 2020-10-12 16:29:39 +0200 2021-09-08 09:16:07 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 7 september 2020 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 7 september 2020 vast te stellen:</p> <p><ol> <li><span>Het bestemmingsplan Olst, Fietstunnel Ter Stegestraat.</span></li> <li><span>Het bestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13.</span></li> <li><span>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 augustus 2020.</span></li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail Jacqueline van Zwam">stuur een e-mail</a>.</p> <p> </p> 2020-09-11 16:45:00 +0200 2020-09-11 16:46:59 +0200 2020-09-11 16:46:59 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 24 augustus 2020 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 24 augustus 2020:</p> <p><ol> <li>Een aantal subsidies voor 2021 incidenteel te verlengen in verband met de maatschappelijke impact. Het gaat om DagenDoen, het Project Bijzondere vrijwilligers, Sport- en cultuurstimulering, aangepast sporten, Financiën de Baas en de Openbare bibliotheek.</li> <li>Financiële middelen beschikbaar te stellen voor het beveiligen van de spoorwegovergang Oude Allee.</li> <li>Het bestemmingsplan Olstergaard vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Bokkelerwerg 2 en Stapelhaarspad 1 in Wesepe vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) vast te stellen.</li> <li>Mevrouw Olthof te benoemen als lid van de werkgeverscommissie ter vervanging van huidig lid de heer Kamphuis.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 29 en 30 juni vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam. Bel telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail Jacqueline van Zwam">stuur een e-mail</a>.</p> <br /> 2020-09-03 03:00:00 +0200 2020-09-03 13:17:43 +0200 2020-09-03 13:17:43 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2020 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 30 juni 2020: <p>Tot het mogelijk maken van Scholen voor morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul.</p> <p>De bestuursopdracht Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed vast te stellen.</p> <p>In te stemmen met een gefaseerde uitvoering van het huisvestingsplan gemeentehuis en in november te besluiten over het beschikbaar stellen van de financiële middelen. Een amendement over het huisvestingsplan is unaniem aangenomen. De beslissing over het beschikbaar stellen van de financiële middelen wordt in november genomen. Het amendement is te vinden bij de vergadering in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <p>De Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen vast te stellen.</p> <p>Meer informatie over de besluiten? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail Jacqueline van Zwam">stuur een mail</a>.</p> <br /> 2020-07-02 15:00:00 +0200 2020-07-02 14:42:25 +0200 2020-07-02 14:42:25 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2020 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 29 juni 2020 vast te stellen: <p><ol> <li>De jaarstukken 2019.</li> <li>De begrotingsrichtlijnen 2021-2024.<br />Een Motie ‘Het water komt tot aan de lippen’ werd door alle fracties ingediend en daarna met algemene stemmen aangenomen. Het Rijk wordt daarin opgeroepen direct te stoppen met de opschalingskorting en voor een betere verdelingsystematiek van de gemeentelijke financiële middelen te zorgen.</li> <li>Het Meerjarig InvesteringsPlan.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2020.</li> </ol></p> <p>Verder heeft de gemeenteraad in deze vergadering wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt over de Regionale Energiestrategie. De fracties hebben hiervoor 21 moties ingediend. 15 daarvan zijn aangenomen en 6 zijn verworpen. Alle moties zijn te vinden bij de vergadering in het <a href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/OlstWijhe" title="Ga naar vergaderschema">Vergaderschema</a>.</p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze griffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail Jacqueline van Zwam">stuur een mail</a>.</p> <br /> 2020-07-02 15:00:00 +0200 2020-07-02 14:36:39 +0200 2020-07-02 14:36:39 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 9 maart 2020 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 9 maart 2020:</p> <p><ol> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Marweg 3 - 5 vast te stellen.</li> <li>De Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>De grondexploitatie Meente Noord vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met het rapport en de routekaart Klimaatadaptatie.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 februari 2020 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail Jacqueline van Zwam">stuur een e-mail</a>.</p> <br /> 2020-03-13 10:00:00 +0100 2020-03-13 10:11:17 +0100 2020-03-13 10:11:17 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 24 februari 2020:</p> <p><ol> <li>Toe te laten als raadslid de heer S.J. Eenkhoorn (VVD) als vervanger van de heer H. Olthof die in de vorige raadsvergadering is benoemd tot wethouder.</li> <li>De geheimhouding informatie verkenning woningbouw op te heffen.</li> <li>Percelen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Wijhe aan te wijzen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 februari 2020 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Jacqueline van Zwam, via telefoonnummer 14 0570 of stuur haar <a href="mailto:j.vanzwam@olst-wijhe.nl" title="Mail Jacqueline van Zwam">een e-mail</a>.</p> 2020-02-28 14:00:00 +0100 2020-02-28 11:31:52 +0100 2020-02-28 11:31:52 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2020 <p>Besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2020</p> <p> </p> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 3 februari 2020 de heer Hans Olthof als wethouder te benoemen en de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 0,7 fte. Daarnaast werd een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen. Dit is een motie (verzoek of opdracht aan het college) over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. In de motie werd het college verzocht te onderzoeken op welke manier en onder welke voorwaarden een opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk ingevoerd kan worden. Dat betekent dat alleen mensen die expliciet toestemming geven nog ongeadresseerde reclame mogen ontvangen. De raad heeft daarbij het college gevraagd de bevindingen van het onderzoek aan de raad te presenteren in het tweede kwartaal van 2020.</p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Coen Knipping, telefoon 14 0570 of <a href="mailto:c.knipping@olst-wijhe.nl" title="Stuur een mail naar Coen Knipping">stuur een e-mail</a>.</p> 2020-02-07 01:15:00 +0100 2020-02-07 14:36:20 +0100 2020-02-07 14:36:20 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 2020 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 20 januari 2020:</p> <p><ol> <li>Het bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c vast te stellen waardoor nu twee touringcarbedrijven ingepast zijn in het bestemmingsplan.</li> <li>Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om te besluiten tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland waardoor de GGD IJsselland nu in de gelegenheid gesteld wordt aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).</li> </ol></p> <p>Verder legde in deze vergadering de nieuwe griffier, Jacqueline van Zwam, de belofte af en werd  afscheid genomen van wethouder en voormalig raadslid de heer Anton Bosch.</p> 2020-01-27 01:45:00 +0100 2020-01-24 11:40:28 +0100 2020-01-24 11:40:28 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 16 december 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 16 december 2019:</p> <p><ol> <li>Te voorzien in de vacature van raadsgriffier met ingang van 1 februari 2019.</li> <li>Een plaatsvervangend/interim raadsgriffier van 17 december 2019 tot en met 31 januari 2020 te benoemen. </li> <li>Het grondexploitatieproject  De Enk af te sluiten.</li> <li>Extra middelen te besteden voor de verhoging taalniveau en oriëntatie rol inburgering.</li> <li>Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2019 en een begrotingswijziging 2019 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 december 2019 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Verder werd in deze vergadering – na een dienstverband van ruim 14 jaar - afscheid genomen van de raadsgriffier, de heer B.A. Duursema. Aan hem is eervol ontslag verleend in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.</p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met Coen Knipping, interim raadsgriffier, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:c.knipping@olst-wijhe.nl" title="Mail Coen Knipping">stuur een mail</a>.</p> <br /> 2019-12-30 02:45:00 +0100 2020-01-06 10:07:01 +0100 2020-01-06 10:07:01 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 2 december 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 2 december 2019:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’ gewijzigd vast te stellen. Met de kanttekening dat de fracties van GB en D66 tegen dit voorstel hebben gestemd. Gemeentebelangen Olst-Wijhe diende een motie in om de vier te realiseren woningen te bestemmen als starterswoningen. De motie werd verworpen met 8 stemmen voor (GB, GL, en PvdA) en 9 stemmen tegen (CDA, VVD en D66).</li> <li>Het bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 vast te stellen.</li> <li>Het ontwikkelingsplan Olstergaard vast te stellen en de bijbehorende grondexploitatie te openen.</li> <li>De Startnota Regionale energiestrategie West-Overijssel vast te stellen.</li> <li>De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland te wijzigen.</li> <li>De Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval vast te stellen.</li> <li>De afvalstoffentarieven 2020 vast te stellen.</li> <li>De Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>De Verordening onroerendezaakbelastingen vast te stellen.</li> <li>Eervol ontslag te verlenen aan de raadsgriffier.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 en 11 november 2019 vast te stellen.</li> </ol> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze griffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Mail Bart Duursema">stuur een e-mail</a>.</p> 2019-12-06 10:00:00 +0100 2019-12-06 09:47:00 +0100 2019-12-06 13:56:42 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 11 november 2019 vast te stellen:</p> <p><ol> <li>De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. <br />De PvdA, CDA en D66 dienden een motie in om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om gebruik te maken van subsidiebureaus. De motie werd aangenomen met 10 stemmen voor (PvdA, CDA, D66 en GroenLinks) en 7 stemmen tegen (Gemeentebelangen en VVD). D66 en GroenLinks dienden een motie Vitaal Platteland in om een onderzoek uit te voeren naar bereidwilligheid van consumenten om streekproducten te kopen. De motie werd aangehouden totdat de resultaten uit het onderzoek Salland Deal bekend zijn.</li> <li>De belastingverordeningen 2020 en het tarief toeristenbelasting 2021.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Stuur een mail naar Bart">stuur een e-mail</a>.</p> <br /> 2019-11-15 01:30:00 +0100 2019-11-15 09:38:11 +0100 2019-11-15 09:38:11 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 4 november 2019 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 4 november 2019: <p><ol> <li>In te stemmen met het onderbrengen van de openbare basisschool Dijkzicht in dorpshuis De Bongerd in Welsum en de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.</li> <li>Een budget van € 123.752,- beschikbaar te stellen om een vervolg te kunnen geven aan het proces voor de ontwikkeling van het gebied Noordmanshoek. Gemeentebelangen Olst-Wijhe en de VVD dienden een amendement in om aanvullende voorwaarden te stellen aan het beschikbaar stellen van de financiële middelen. Het amendement werd verworpen met 7 stemmen voor (GB en VVD) en 8 stemmen tegen (CDA, PvdA, GL en D66) De fracties van Gemeentebelangen Olst-Wijhe en de VVD stemden tegen het raadsvoorstel.</li> <li>Het grondexploitatieproject Zonnekamp-West Olst af te sluiten. </li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 oktober 2019 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Mail Bart Duursema">stuur een mail</a>.</p> <br /> 2019-11-08 01:15:00 +0100 2019-11-08 16:27:29 +0100 2019-11-08 16:27:29 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 14 oktober 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 14 oktober 2019 de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 september 2019 vast te stellen.</p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570 of b.duursema@olst-wijhe.nl.</p> 2019-10-21 02:00:00 +0200 2019-10-21 10:40:49 +0200 2019-10-21 10:40:49 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 30 september 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 30 september 2019:</p> <p><ol> <li>De Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2002-2022 vast te stellen.</li> <li>Toestemming te verlenen voor de vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Normalisering rechtspositie ambtenaren.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 september 2019 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Aan de agenda werd toegevoegd agendapunt 9 motie vreemd aan de orde van de dag (dat zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan).</p> <p>De motie om een herdenkingsplakaat bij het gemeentehuis te plaatsen en een hoogstam appelboom te planten ter herdenking van het 100-jarige algemeen kiesrecht werd ingediend door alle fracties. De motie werd aangenomen met algemene stemmen.</p> <p>Aan de agenda werd ook toegevoegd agendapunt 10 motie vreemd aan de orde van de dag.</p> <p>De motie over het verlagen van de leges voor zonneparken werd ingediend door GroenLinks en D66. De motie werd verworpen met 4 stemmen vóór en (GroenLinks en D66) en 12 stemmen tegen (Gemeentebelangen, CDA, VVD en PvdA).</p> <p>Nadere informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570 of stuur een <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Stuur een mail naar Bart">e-mail</a>.</p> <br /> 2019-10-04 01:30:00 +0200 2019-10-04 09:57:04 +0200 2019-10-04 09:57:04 +0200 Kadernota 2019 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 juli heeft de gemeenteraad belangrijke besluiten genomen, die onder meer als gevolg hebben, dat het begrotingstekort niet meer dan 500.000 euro mag bedragen, de OZB niet extra wordt verhoogd en nieuw beleid met hoge prioriteit wordt gefaseerd. <p>Het college van B &amp; W gaat nu de consequenties van deze besluitvorming op een rij zetten en zal dit vervolgens betrekken bij de voorbereiding van de begroting. Hieruit wordt dan duidelijk wat dit voor het jaar 2020 en volgende jaren betekent en ook voor de uitvoering van het raadsakkoord Samen Verder.</p> <p>De gemeenteraad neemt in november 2019 een definitief besluit over de (meerjaren)begroting.</p> <br /> 2019-07-16 10:00:00 +0200 2019-07-16 10:00:18 +0200 2019-07-16 10:00:18 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 8 juli 2019 kennis te nemen van de evaluatie starterslening en de verordening Starterslening Olst-Wijhe 2018 gewijzigd vast te stellen.</p> <p>De wijziging betreft het jaarlijks indexeren van de maximale koopsommen voor nieuwe en voor bestaande woningen, nadat in de vergadering van 1 juli een amendement van de PvdA door de raad werd aangenomen. Over een ander amendement van de PvdA om de maximale leeftijd om voor een starterslening in aanmerking te komen te verhogen van 35 naar 40 jaar staakten op 1 juli de stemmen (8 stemmen voor: PvdA, CDA en D66 en 8 stemmen tegen: Gemeentebelangen Olst-Wijhe, VVD en GroenLinks). Dit amendement werd op 8 juli opnieuw in stemming gebracht. Opnieuw staakten de stemmen met dezelfde partijen voor en tegen. Daarmee was het amendement verworpen en blijft de maximumleeftijd dus op 35 jaar.</p> <p>Verder werd in deze vergadering - na een raadslidmaatschap van ruim 16 jaar - afscheid genomen van PvdA-raadslid René Leber. Hij ontving een Koninklijke Onderscheiding voor zijn verdiensten voor de samenleving en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.</p> <p>Nadere informatie is te verkrijgen bij de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Mail Bart Duursema">b.duursema@olst-wijhe.nl</a></p> <p> </p> 2019-07-12 10:00:00 +0200 2019-07-12 09:39:44 +0200 2019-07-12 09:43:01 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli 2019 <p> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 9 juli 2019:</p> <p><ol> <li>De Kadernota 2020-2023 als kader vóór de ontwerpbegroting 2020-2023 gewijzigd vast te stellen.</li> </ol></p> <p>De onderstaande amendementen of moties werden aangenomen of verworpen.</p> <p> <ul> <li>Het CDA en de PvdA dienden een amendement in om niet te korten op de kwijtschelding voor de minima in de afvalstoffenheffing. Het amendement werd verworpen met 6 stemmen voor (CDA en PvdA) en 11 stemmen tegen (de overige fracties).</li> <li>GroenLinks diende een amendement in om af te zien van een korting op het duurzaamheidsbeleid. Het amendement werd verworpen met 4 stemmen voor (GL en PvdA) en 13 stemmen tegen (de overige fracties).</li> <li>D66 diende een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders gevraagd wordt om het Strategisch Personeelsplan concreter te maken in relatie tot het toekomstbestendig maken van de gemeente. De motie werd aanvaard met algemene stemmen.</li> <li>D66 diende een amendement in om uit de economische regio Zwolle te stappen en de helft van het vrijgekomen bedrag (€ 37.200) te besteden aan ondersteuning van verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Het amendement werd verworpen met 6 stemmen voor <a>(PvdA, D66 en GL) en 11 stemmen tegen (GB, CDA en VVD).</a></li> <li>D66 diende een amendement in om uit de economische regio Zwolle te stappen en de helft van het vrijgekomen bedrag (€ 37.200) te besteden aan financiering van een subsidiecoördinator. Het amendement werd verworpen met 6 stemmen vóór (PvdA, D66 en GL) en 11 stemmen tegen (GB, CDA en VVD).</li> <li>GroenLinks diende een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om een haalbaarheidsonderzoek Gemeentelijk Energie Bedrijf te doen vóór het eind van 2019. De motie werd aanvaard met algemene stemmen.</li> <li>De VVD diende een motie in om het college van burgemeester en wethouders op te dragen een onderzoek te starten naar het herijken van de categorieën OZB en een eerlijker verdeling van de opbrengst in de tarieven voor woningen en niet-woningen. De motie werd aanvaard met algemene stemmen.</li> <li>Gemeentebelangen Olst-Wijhe diende een amendement in om af te zien van een extra verhoging van de OZB (mede op aandringen van de VVD), gewenst nieuw beleid te faseren op het onderdeel Strategisch Personeelsplan en voor 2020 daarvoor geen middelen op te nemen en gewenst nieuw beleid te maximeren tot een begrotingstekort van € 500.000 per jaar in 2020 en 2021. Op aandringen van CDA en PvdA niet te korten op het minimabeleid (welzijn, inkomensregelingen, Participatiewet, bestuursopdracht werk-inkomen en maatwerkdienstverlening 18+ en 18-) voor het jaar 2020. Het amendement werd aangenomen met 2 stemmen tegen (D66) en 15 stemmen voor (de overige fracties).</li> <li>GroenLinks diende een amendement in om een korting van 20% op de investering in Salland Deal niet toe te passen en dit begrotingstechnisch op te vangen vanuit het budget dat vrijkomt door aanname van het amendement van Gemeentebelangen. <a>Het amendement werd aangenomen met 2 stemmen tegen (D66) en 15 stemmen voor (de overige fracties).</a></li> </ul> </p> <p><a></a></p> <p><a></a><span>Nadere informatie is te verkrijgen bij de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570, e-mailadres <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Mail Bart Duursema">b.duursema@olst-wijhe.nl</a>. </span></p> <p> </p> <p> </p> </p> 2019-07-12 10:00:00 +0200 2019-07-12 09:42:46 +0200 2019-07-12 09:42:46 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 1 juli 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 1 juli 2019:</p> <p><ol> <li>het bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D te Olst vast te stellen</li> <li>het bestemmingsplan Waterstraat 9 te Wijhe vast te stellen</li> <li>het bestemmingsplan Raalterweg 27-27a te Wijhe vast te stellen</li> <li>de jaarrekening en het jaarverslag 2018 vast te stellen</li> <li>kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 en een begrotingswijziging 2019 vast te stellen</li> <li>de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juni 2019 vast te stellen</li> </ol></p> <p>Bij de besluitvormende behandeling van het voorstel tot het vaststellen van de evaluatie Starterslening en wijziging van de Verordening Starterslening Olst-Wijhe 2018, diende de PvdA drie amendementen in. Het eerste amendement regelt het jaarlijks indexeren van de maximale koopsom van bestaande en nieuwbouwwoningen. Het amendement werd aangenomen met 10 stemmen vóór (PvdA, CDA, VVD en GL) en 6 stemmen tegen (GB en D66).</p> <p>Het tweede amendement had tot doel de maximale hoogte van de starterslening van <br />€ 25.000 voor bestaande woningen en € 35.000 voor nieuwbouw- en energiezuinige woningen te verhogen tot 20% van de koopsom. Voor bestaande woningen zou dat neerkomen op € 44.000 en voor nieuwe woningen op € 48.000. Het amendement werd verworpen met 2 stemmen vóór (PvdA) en 14 stemmen tegen (GB, CDA, VVD, D66 en GL).</p> <p>Het derde amendement beoogde de maximale leeftijd van de aanvrager van een starterslening (nu 35 jaar) mee te laten stijgen met de pensioenleeftijd, dus te bepalen op de op het moment van de aanvraag geldende pensioenleeftijd min 30 jaar. Het amendement werd aangehouden met 8 stemmen vóór (PvdA, CDA en D66) en 8 stemmen tegen (GB, VVD en GL).</p> <p>In een volgende raadsvergadering zal eerst dit amendement en vervolgens het raadsvoorstel in stemming worden gebracht.</p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met onze raadsgriffier, Bart Duursema via telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Mail Bart Duursema">b.duursema@olst-wijhe.nl</a>.</p> <br /> 2019-07-05 08:15:00 +0200 2019-07-05 08:46:49 +0200 2019-07-05 08:46:49 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 3 juni 2019 <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 3 juni 2019:</p> <p>De Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe te wijzigen in verband met een verbod tot het oplaten van ballonnen. De VVD-fractie stemde tegen.</p> <p>De bebouwde kom van de kernen Olst en Boskamp te wijzigen.</p> <p>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2019 vast te stellen.</p> <p>Nadere informatie is te verkrijgen bij de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570 of stuur een <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Mail Bart Duursema">e-mail</a>.</p> 2019-06-07 01:15:00 +0200 2019-06-07 09:34:17 +0200 2019-06-07 09:34:17 +0200 Besluitenlijst Raadsvergadering 20 mei 2019 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 20 mei 2019: <p><ol> <li>In te stemmen met de terinzagelegging van de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie.</li> <li>De startnotitie Integraal Jeugdplan 2020 vast te stellen.</li> <li>De Verordening rechtspositie raadsleden Olst-Wijhe 2019 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 mei 2019 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Nadere informatie is te verkrijgen bij de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Mail Bart Duursema">b.duursema@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p> </p> 2019-05-24 01:15:00 +0200 2019-05-24 08:33:55 +0200 2019-05-24 08:33:55 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2019 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 6 mei 2019: <ul> <li>Het bestemmingsplan Hiethaarshoek Wesepe vast te tellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 april 2019 vast te stellen.</li> </ul> <p>De heer H.A. van Polen werd geïnstalleerd als burgerlid van de raad voor GroenLinks.</p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met Bart Duursema, raadsgriffier, via telefoonnummer 14 0570 of stuur een e-mail naar <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="Stuur een mail naar Bart">Bart Duursema</a>.</p> 2019-05-10 01:30:00 +0200 2019-05-10 09:20:10 +0200 2019-05-10 09:21:25 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2019 De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 8 april 2019: <p><ol> <li>het bestemmingsplan Buitengebied het Anem 26 Wijhe vast te stellen.</li> <li>de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 maart 2919 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres b.duursema@olst-wijhe.nl.</p> <br /> 2019-04-12 00:30:00 +0200 2019-04-11 19:10:26 +0200 2019-04-11 19:10:26 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart <p> <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 11 maart 2019:</p> <p><ol> <li>De volgende personen te benoemen tot extern voorzitter van de gemeenteraad:<br />Mevrouw J. Compagner en de<span> </span>heer J. van der Zee.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 februari 2019 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Neem voor meer informatie contact op met <span>raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570.</span></p> </p> 2019-03-20 09:00:00 +0100 2019-03-14 14:55:05 +0100 2019-03-14 14:55:05 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 21 januari 2019:</p> <ol> <li>De notitie Evaluatie Bibliotheekwerk Olst-Wijhe 2014-2018 vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met tijdelijke verlenging van het programma transformatie sociaal domein tot 1 juli 2020 en met de incidentele kosten geraamd op € 123.500,-.</li> <li>De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Olst-Wijhe 2018 vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 december 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Neem voor meer informatie contact op met raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570</span><span>.</span></p> 2019-01-30 08:00:00 +0100 2019-01-24 14:14:15 +0100 2019-01-24 14:14:32 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 3 december <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 3 december 2018:</p> <p><ol> <li>De verordening reclamebelasting Olst Centrum vast te stellen. <br />Met de kanttekening dat de fractie van GroenLinks tegen dit voorstel heeft gestemd.</li> <li>De verordening onroerendezaakbelastingen 2019 vast te stellen.</li> <li>De verordening afvalstoffenheffing 2019 vast te stellen. <br />De VVD-fractie stemde in met het voorstel met uitzondering van het onderdeel kwijtschelding variabele kosten.</li> <li>Het advies van de bezwarencommissie algemene aangelegenheden m.b.t. het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan op de percelen Wijhendaalseweg 2 en 2a in Wijhe, over te nemen. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het besluit van 28 mei 2018 te handhaven.</li> <li>De bomenverordening vast te stellen.</li> <li>Het grondexploitatieproject Boerhaar III af te sluiten en financieel te verwerken in de jaarrekening 2018.</li> <li>De Algemene plaatselijke verordening 2018-2019 vast te stellen en de brandbeveiligingsverordening 2010 in te trekken.<br />PvdA, Gemeentebelangen Olst-Wijhe en GroenLinks dienden een amendement in om het oplaten van wensballonnen te verbieden. Dit amendement werd aangenomen met 9 stemmen voor (PvdA, GB, GL en D66) en 7 stemmen tegen (CDA en VVD).</li> <li>De verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Olst-Wijhe 2018 vast te stellen.</li> <li><span>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 12 en 19 november 2018 vast te stellen.</span></li> </ol></p> <p> </p> <p><span>Neem voor meer informatie contact op met raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a>, via telefoonnummer 14 0570. </span></p> 2018-12-12 08:00:00 +0100 2018-12-06 13:06:29 +0100 2018-12-06 13:06:29 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 19 november <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 19 november 2018:</p> <ol> <li>De Verordening Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018 gemeente Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>De evaluatie van het plan van aanpak lokale transformatie jeugdhulp Olst-Wijhe 2017-2020 vast te stellen. En de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.</li> <li>Deel te nemen aan het landelijk experiment centraal tellen van de stemmen. Tijdens de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen. Op 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing op 23 mei 2019.</li> </ol> <p><span>Aan de agenda werd toegevoegd agendapunt 10a motie vreemd aan de orde van de dag.(Dat zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan).</span></p> <ul> <li>De motie om het zonnepark Noordmanshoek versneld aan te leggen werd ingediend door D66, PvdA en GroenLinks. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.</li> </ul> <p><span>Neem voor meer informatie contact op met raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-11-28 09:00:00 +0100 2018-11-22 11:22:03 +0100 2019-05-22 09:53:08 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 12 november <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 12 november 2018:</p> <ol> <li>De besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober 2018 gewijzigd vast te stellen. <br />De wijziging heeft betrekking op het standpunt van de VVD-fractie over de evaluatie bestuursopdracht werk en inkomen. De VVD-fractie is niet tegen het hele voorstel, maar is voorstander van het voortzetten van de pilot bestuursopdracht werk en inkomen, met uitzondering van de consulent werk statushouders à € 40.000 euro, het nieuwe beleidsdeel.</li> <li>Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2018.<br />D66, PvdA en GroenLinks dienden een motie in om te voorkomen dat de voortgang van een zonnepark in Noordmanshoek vertraging oploopt door het uitstel van de behandeling van de energievisie. Deze motie werd aangehouden.</li> <li>Kennis te nemen van de stand van zaken budgetten sociaal domein. <br />De budgetten binnen het sociaal domein met ingang van 2019 niet meer te oormerken en de resultaten in de begroting 2019-2022 ten laste dan wel ten gunste van de algemene middelen te brengen. De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 verklaarden zich tegenstander van dit besluit.</li> <li>Vast te stellen de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.<br />Het CDA diende een motie in om het tarief toeristenbelasting met ingang van 2021 in drie jaarlijkse stappen te verhogen van € 0,50 naar € 0,90. De motie werd verworpen met 5 stemmen vóór (CDA en 1 lid D66) en 10 stemmen tegen (GB, VVD, PvdA, GroenLinks en 1 lid D66). D66 en PvdA dienden een motie in om een regionale conferentie democratie te organiseren. De motie werd aangenomen met 10 stemmen vóór (CDA, PvdA, GroenLinks en D66) en 5 stemmen tegen (GB en VVD). De PvdA gaf aan tegen de Human Capital agenda van de Regio Zwolle te stemmen.</li> <li>Belastingverordeningen 2019 en het tarief voor de toeristenbelastingbelasting 2020 vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Neem voor meer informatie contact op met <span>raadsgriffier, Bart Duursema, via telefoonnummer 14 0570.</span></span></p> 2018-11-21 09:00:00 +0100 2018-11-15 14:13:43 +0100 2018-11-15 14:13:53 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 15 oktober 2018:</p> <ol> <li>Het Verkeersonderzoek Olst met de financiële voorwaarden als volgt uit te werken:<br />a. het herinrichten van de Jan Hooglandstraat, de kruising met de Kleistraat en de aanleg van een voet-fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg in 2019.<br />b. De aanleg van de Ter Stegestraat tunnel in 2020 en het geschikt maken van de toegangsweg naar de bewaakte overweg bij de Enkweg als calamiteitenroute in 2019.<br />c. Zich de aanleg van de tunnel bij de Roodborst in 2023 voor te nemen. De daadwerkelijke uitvoering daarvan afhankelijk te stellen van de effecten van de maatregelen bij 1 en 2, die in 2022 worden onderzocht.</li> <li>De structureel benodigde middelen voor participatie van statushouders ad jaarlijks € 46.500,- in te brengen en definitief af te wegen in de begroting 2019 - 2022.</li> <li><span> </span><span>De Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen en de daarin opgenomen voorstellen vast te stellen. De structureel benodigde middelen van jaarlijks € 248.500,- in te brengen in de begroting 2019-2022. Met de kanttekening dat de VVD-fractie tegen dit voorstel heeft gestemd.</span></li> <li>De gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland met ingang van 1 januari 2019 op te heffen. Financiële middelen beschikbaar te stellen om de coördinatie en het onderhoud van fiets- en wandelpaden en de passantenhaven over te hevelen naar de gemeente Olst-Wijhe.</li> <li>De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Olst-Wijhe vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 september 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Aan de agenda werd toegevoegd agendapunt 12A motie vreemd aan de orde van de dag (dat zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan).</span>De motie om de gemeente Olst-Wijhe aan te sluiten bij de kinderpardongemeenten werd ingediend door GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen. De motie werd aangenomen met 10 stemmen vóór (GroenLinks, PvdA, Gemeentebelangen en D66) en 7 stemmen tegen (CDA en VVD).</p> <p><span>Neem voor meer informatie contact op met raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a>, telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-10-24 09:00:00 +0200 2018-10-18 15:31:28 +0200 2018-10-18 15:32:05 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 10 september <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 10 september 2018:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Boerhaar 2 gewijzigd vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 9 en 16 juli 2018 vast te stellen. </li> </ol> <p>Voor meer informatie kunt u terecht bij raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-09-19 08:00:00 +0200 2018-09-13 14:47:43 +0200 2018-09-13 14:48:12 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 16 juli <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 16 juli 2018:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Enkweg 56 en 54a gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Boxbergerweg 23 Olst vast te stellen.</li> <li>Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media op de vraag of Airplay Media Stichting voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008.</li> <li>Kennis te nemen van het raadsbreed akkoord op hoofdlijnen en het college te verzoeken dit akkoord uit te werken in een collegeprogramma.</li> <li>Gemeentelijke vertegenwoordigers aan te wijzen in commissies en samenwerkingsverbanden.</li> <li>De Nota Grondbeleid 2018-2021 vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Tijdens de bespreking van het evaluatierapport De Jakke 8 werden veel vragen gesteld die niet tijdens de vergadering konden worden beantwoord. De behandeling wordt daarom voortgezet in de eerstvolgende raadsvergadering op 10 september 2018.</span></p> <p>Voor meer informatie kunt u terecht bij raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-07-25 09:00:00 +0200 2018-07-19 15:36:33 +0200 2018-07-19 15:36:54 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 9 juli 2018:</p> <ol> <li>Toe te laten als raadslid:<br />- De heer J. van der Stege (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)<br />- De heer H.S. Klos (CDA)<br />- De heer S.M. Groote Schaarsberg (VVD)</li> <li>De jaarrekening en het jaarverslag 2017 vast te stellen.</li> <li>Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018.</li> <li>De kadernota 2019-2022 vast te stellen als kader voor de ontwerpbegroting 2019-2022.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 juni 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Voor meer informatie kunt u terecht bij raadsgriffier, </span><a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a><span> via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-07-18 09:00:00 +0200 2018-07-12 15:55:10 +0200 2018-07-12 15:55:35 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 11 juni <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 11 juni 2018:</p> <ol> <li><span> </span><span>Te benoemen als wethouder:<br /></span>De heer M. (Marcel) Blind, tijdsbestedingsnorm 1,0.<br />De heer H.G. (Herman) Engberink, tijdsbestedingsnorm 1,0.<br />De heer A.G.J. (Anton) Bosch, tijdsbestedingsnorm 0,7.</li> <li>Het bestemmingsplan Enkweg 12, Wijhe vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Bevrijdingsweg 2, Olst vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p>Voor meer informatie kunt u terecht bij raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-06-20 09:00:00 +0200 2018-06-14 11:54:00 +0200 2018-06-14 11:55:42 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 28 mei 2018:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan Olst-West 2017 gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Het verzoek om de bestemming te wijzigen van de percelen Wijhendaalseweg 2-2a in Wijhe, af te wijzen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 april 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p><span>Neem voor meer informatie contact op met raadsgriffier <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a>, telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-06-06 09:00:00 +0200 2018-06-01 09:42:09 +0200 2018-06-01 09:45:42 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 23 april <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 23 april 2018:</p> <ol> <li>De heer F.T.M. Schumacher te benoemen als eerste plaatsvervangend voorzitter, tevens voorzitter van de werkgeverscommissie en de heer H.T.M. Kamphuis als tweede plaatsvervangend voorzitter.</li> <li>De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 en 29 maart 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p>Aan de agenda werd toegevoegd agendapunt 9A motie vreemd aan de orde van de dag (dat zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan).</p> <p>De motie over vliegveld Lelystad werd ingediend door D66, Gemeentebelangen, CDA, PvdA en GroenLinks. De motie werd aangenomen met steun van D66, CDA, PvdA en GroenLinks. De VVD stemde tegen en uiteindelijk Gemeentebelangen ook.</p> <p>Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, Bart Duursema, telefoonnummer 14 0570, of stuur een <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail b.duursema@olst-wijhe.nl">e-mail</a>. Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen op de <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home" title="Ga naar pagina gemeenteraad">pagina gemeenteraad</a>.</p> 2018-04-30 09:01:46 +0200 2018-04-30 09:01:46 +0200 2018-04-30 09:01:46 +0200 Besluitenlijst raadsvergadering 12 maart <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 12 maart 2018:</p> <ol> <li>De heer drs. W. van Deursen BPM als extern lid, tevens voorzitter te benoemen van de rekenkamercommissie Olst-Wijhe.<br /><br /></li> <li>De Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 vast te stellen.<br />De PvdA en D66 dienden een amendement in om de starterslening ook toe te staan voor nieuwbouwwoningen en de toepassing van de verordening na één jaar te evalueren. Dit amendement werd aangenomen met 9 stemmen voor (PvdA, D66, VVD en O-W nl) en 7 stemmen tegen (CDA en GB). De PvdA diende een motie in met de opdracht aan het college om contact op te nemen met het SVn om na te gaan of inwoners (in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden) voor een tweede maal een beroep op de starterslening kunnen doen. Deze motie werd aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, VVD, GB en O-W nl) en 3 stemmen tegen (D66).<br /><br /></li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Boxbergerweg 25-25a vast te stellen.<br /><br /></li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied Waterstraat 32 vast te stellen.<br /><br /></li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 februari 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p>Neem voor meer informatie contact op met raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570. Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl." title="ga naar site gemeenteraad">pagina gemeenteraad.</a></p> 2018-03-21 09:00:00 +0100 2018-03-15 15:08:05 +0100 2018-03-15 15:08:35 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 19 februari <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 19 februari 2018:</p> <ol> <li>In te stemmen met de aanpak optimalisatie oud papier inzameling.</li> <li>Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Transformatie sociaal domein en de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.</li> <li>In te stemmen met de evaluatie van het Preventie- en Handhavingsplan, integrale aanpak Drank- en Horecawet.</li> <li>In te stellen een commissie onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de raadsleden de heer B.J. Habers, mevrouw G.M.C. Hulleman-Jansen en de heer J. Gerkes.</li> <li>Het bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan Buitengebied, Vossenweg 5, Reepad 1 en Engeweg 10 gewijzigd vast te stellen.</li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 februari 2018 vast te stellen.</li> </ol> <p>Neem voor meer informatie contact op met raadsgriffier, <a href="mailto:b.duursema@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar Bart">Bart Duursema</a> via telefoonnummer 14 0570. Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl." title="ga naar site gemeenteraad">pagina gemeenteraad. </a></p> 2018-02-28 09:00:00 +0100 2018-02-22 15:40:42 +0100 2018-03-15 15:08:24 +0100 Besluitenlijst raadsvergadering 5 februari <p>De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 5 februari 2018:</p> <p><ol> <li>Vast te stellen het Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe.<br />Een motie van de PvdA, om te onderzoeken of het mogelijk is om al dit jaar een tegemoetkoming in de kosten van  de ziektekostenverzekering te verstrekken, werd unaniem aangenomen.<br /><br /></li> <li>Vast te stellen de arrangementen en maatwerk ten aanzien van verbonden partijen.<br /><br /></li> <li>De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de daarbij behorende uitwerkingsovereenkomst  te wijzigen.<br /><br /></li> <li>Vast te stellen het voorbereidingsbesluit voor de percelen behorende bij Boerhaar 2 in Wijhe.<br /><br /></li> <li>De besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 december 2017 vast te stellen.</li> </ol></p> <p>Verder nam de gemeenteraad afscheid van het raadslid Henriëtte Haverkate die om gezondheidsredenen ontslag heeft gevraagd en werd Arnold Nijland als haar opvolger beëdigd.</p> <p>Neem voor meer informatie <a href="http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact gemeenteraad">contact</a> op met raadsgriffier, Bart Duursema.</p> 2018-02-14 09:00:00 +0100 2018-02-08 16:47:15 +0100 2018-02-08 16:47:15 +0100