Wijzigingsplan Buitengebied Wechterholt 4 Wijhe onherroepelijk <p>Het wijzigingsplan Buitengebied, Wechterholt 4, Wijhe is op 31 oktober 2018 onherroepelijk geworden. Dit plan maakt het splitsen van een karakteristieke boerderij in twee woningen en het aanpandige bijgebouw verbouwen tot woning mogelijk.</p> <p><span>U vindt het </span>bestemmingsplan (met identificatienummer <span>NL.IMRO.1773.WP20180001040-0301</span>) op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a> en bronbestanden via de website <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> 2018-11-14 09:00:00 +0100 2018-11-07 15:21:39 +0100 2018-11-07 15:22:55 +0100 Vastgesteld wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe Het college van B en W stelde op 11 september 2018 het wijzigingsplan Wechterholt 4 ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Wechterholt 4 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie B, nummers 2595 en 2592). <p>Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar twee wooneenheden en de verbouwing van het karakteristieke bijgebouw tot woning, planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (NL.IMRO.1773.WP20180001040-0301) met het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 20 september tot en met 31 oktober 2018. U vindt het plan op de site <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl " title="Ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">RO site</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>Tijdig een zienswijze heeft ingediend, of</li> <li>Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <h2>Besluit hogere grenswaarde Wechterholt 4 te Wijhe</h2> <p>Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder in het kader van de wijzigingsplanprocedure “Wechterholt 4, Wijhe”, waarmee het realiseren van in totaal 3 woningen met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk worden gemaakt.</p> <p>De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Wechterholt, die voor 2 woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>Tijdig een zienswijze heeft ingediend, of</li> <li>Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-09-19 06:30:00 +0200 2018-09-12 11:50:18 +0200 2018-09-13 08:31:38 +0200 Ontwerpwijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe <p>Voor de locatie Wechterholt 4 te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie B, nummers 2595 en 2592) legt het college van B en W een ontwerp wijzigingsplan ter inzage. Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar twee wooneenheden en de verbouwing van het karakteristieke bijgebouw tot woning, planologisch mogelijk.</p> <h2>Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wechterholt 4 te Wijhe</h2> <p>Een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de wijzigingsplanprocedure “Wechterholt 4, Wijhe”, waarmee het realiseren van in totaal 3 woningen met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk worden gemaakt.</p> <p>De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Wechterholt, die voor 2 woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.WP20180001040-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke Plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> <br /> 2018-07-18 07:00:00 +0200 2018-07-12 11:58:38 +0200 2018-07-12 11:58:38 +0200 Vooraankondiging wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe <p>Het college van B en W laat een nieuw wijzigingsplan maken voor de locatie Wechterholt 4 in Wijhe, kadastraal bekend als de gemeente Wijhe, sectie B, nummer 2595.</p> <p>Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:</p> <p> <ul> <li>Het splitsen van een karakteristieke boerderij in twee woningen, het aanpandige bijgebouw wordt verbouwd tot woning. </li> </ul> </p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op de website</p> <p>In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <p>Het college van B en W heeft op 23 februari 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Wechterholt 4. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.</p> <p>U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst hieronder vinden of inzien bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 22 maart 2018 tot en met 3 mei 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-03-21 06:00:00 +0100 2018-03-19 14:58:57 +0100 2018-03-19 14:58:57 +0100