Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 is op 10 mei 2018 onherroepelijk geworden. Dit plan maakt het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001030-0301) op <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke plannen</a>. Bronbestanden vindt u op <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">Ruimtelijke Ontwikkelingen.</a></p> 2018-05-23 06:00:00 +0200 2018-05-17 08:19:38 +0200 2018-05-17 08:25:45 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 gewijzigd vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 12 maart 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 gewijzigd vast.</p> <p>Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Waterstraat 32 te Wijhe, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1361 en 1517. Dit plan maakt het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming planologisch mogelijk.</p> <h2>De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande ambtshalve wijzingen aan in het plan:</h2> <p><strong>Regels:</strong></p> <ul> <li>Artikel 3.2 e zo aan te passen zodat bijgebouwen niet mee tellen voor de maximale inhoud van de woning (inclusief aan- en uitbouwen).</li> </ul> <h2>Toelichting:</h2> <ul> <li>Het vervangen van de figuur waarop de geluidscontouren zijn weergegeven door de figuur uit de Motivatie hogere grenswaarde Wet geluidhinder plan Waterstraat 32 te Wijhe;</li> <li>Het vervangen van de Watertoets in de bijlage van de toelichting door de Watertoets Waterstraat 32 van 13 oktober 2017.</li> </ul> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001030-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">ruimtelijke plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">site van RO</a>.</p> <h2>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</h2> <ul> <li>Tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-03-28 07:00:00 +0200 2018-03-22 10:19:47 +0100 2018-03-30 10:28:52 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Waterstraat 32 <p>Voor de locatie Waterstraat 32 in Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1361 en 1517) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt het bouwen van een woning mogelijk met de daarbij behorende bijgebouwen.</p> <h2>Ontwerpbesluit hogere grenswaarde</h2> <p>Een hogere grenswaarde op basis van de Wet Geluidhinder is nodig in het kader van de bestemmingsplanprocedure Buitengebied, Waterstraat 32. Hiermee wordt het bouwen van een woning met de daarbij behorende bijgebouwen mogelijk gemaakt.</p> <p>De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer van de Wesenberg, die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001030-0201), ontwerpbesluit voor de hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 december 2017 tot en met 21 januari 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl/" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a> en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-01-05 00:00:00 +0100 2018-01-05 10:58:09 +0100 2018-04-09 10:43:44 +0200 Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Waterstraat 32 <p>Woensdag 6 december 2017 is gemeld dat het ontwerp bestemmingsplan Waterstraat 32 vanaf 7 december 2017 ter inzage ligt. Daarbij is per abuis niet gemeld dat daarmee ook de hogere grenswaarden ter inzage liggen. Daarom wordt het bestemmingsplan vanaf 14 december 2017 opnieuw zes weken ter inzage gelegd.</p> 2018-01-05 00:00:00 +0100 2018-01-05 10:59:24 +0100 2018-01-05 10:59:24 +0100