Bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 1 onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Rietbergweg 1 is op 5 april 2018 onherroepelijk geworden. Dit plan maakt het splitsen van de bestaande woning mogelijk.</p> <p>U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001031-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">www.ruimtelijkeplannen.nl</a>. Bronbestanden vindt u op de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">Ruimtelijke Ontwikkelingen</a>.</p> 2018-04-17 07:00:00 +0200 2018-04-09 15:38:46 +0200 2018-04-25 11:44:23 +0200 Wijzigingsplan Rietbergweg 1 vastgesteld Het college stelde op 16 januari 2018 het wijzigingsplan Buitengebied, Rietbergweg 1 vast. <p>Het plan geldt voor het perceel gelegen aan de Rietbergweg 1 te Wijhe, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie G, nummers 2200 en 2020. Dit plan maakt het splitsen van de bestaande karakteristieke boerderij planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001031-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar RO Olst-Wijhe">Ruimtelijke plannen Olst-Wijhe</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>tijdig een zienswijze heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. <br />Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</li> </ul> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-02-21 08:00:00 +0100 2018-02-13 12:42:48 +0100 2018-02-19 11:46:36 +0100