Uitwerkingsplan Noorder Koeslag (uitwerkingsplan 2018 fase 1) onherroepelijk <p> <p>Het bestemmingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1 werd op 18 oktober 2018 onherroepelijk. Het plan is een uitwerking van het vigerende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018004021-0301) op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">site Ruimtelijke Plannen</a> en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p><span><span> </span></span></p> <p> </p> </p> 2018-10-31 09:00:00 +0100 2018-10-26 09:55:40 +0200 2018-10-26 09:55:40 +0200 Uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1 gewijzigd vastgesteld <p>Het college van burgemeester en wethouders stelde op 28 augustus 2018 het uitwerkingsplan Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1 gewijzigd vast. Het plan is een uitwerking van het geldende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007. Het college van burgemeester en wethouders bracht bij de vaststelling ambtshalve onderstaande wijzigingen aan in het plan:</p> <ul> <li>de regels zijn aangevuld met de bouw- en gebruiksregels voor parkeren zoals in het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren;</li> <li>aan de toelichting is een paragraaf toegevoegd waarin een toelichting wordt gegeven op de beleidsregels met betrekking tot parkeren; en</li> <li>paragraaf 2.4 met daarin de aanvulling op het beeldkwaliteitsplan is vervallen.</li> </ul> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018004021-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 5 september 2018 t/m 16 oktober 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a><span><span>,</span></span> bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</span></p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en bezwaar hebt tegen de door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte wijzigingen.</li> </ul> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> 2018-09-05 08:00:00 +0200 2018-08-31 09:55:16 +0200 2018-08-31 10:02:30 +0200 Ontwerp Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 1 ter inzage <p>De nieuwbouwwijk Noorder Koeslag in Wijhe bestaat uit verschillen de deelgebieden. In het geldende bestemmingsplan Noorder Koeslag uit 2007 is het noordelijke deel aangewezen als ‘Wonen uit te werken’. Het westelijke deel van dit gebied (west van de centraal in de wijk liggende watergang) is uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Noorder Koeslag welke in 2013 is vastgesteld. Het oostelijke deel wordt nu uitgewerkt middels dit Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018 fase 1. Het oostelijke deel wordt in twee fasen ontwikkeld. Met dit uitwerkingsplan wordt voor fase 1, globaal gelegen tussen de wijken Krijtenberg, de Zandhuisweg en de ontsluitingsweg De Omloop te Wijhe toepassing gegeven aan de uit bestemming voortvloeiende uitwerkingsplicht. Daartoe legt het college van B en W een ontwerpuitwerkingsplan ter inzage. Met het uitwerkingsplan voor fase 1 wordt de bouw van 72 woningen met bijbehorende voorzieningen (o.a. wegen en groen) mogelijk gemaakt.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1 773.BP2018004021-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. U vindt het plan op de site <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="http://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>Tevens ligt voor dit plan de bijbehorende vormvrije M.E.R.-beoordeling ter inzage. Het besluit hierover wordt genomen gelijktijdig met de vaststelling van het uitwerkingsplan.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-06-06 09:00:00 +0200 2018-06-01 09:47:41 +0200 2018-10-15 09:45:17 +0200 Vooraankondiging Uitwerkingsplan Noorder Koeslag <p>Het college van B en W laat een nieuw uitwerkingsplan maken voor fase 1 van het Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 2018, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E, nummers 3548 (gedeeltelijk), 3568 en 3825 (gedeeltelijk). Dit plan maakt de bouw van 50 tot 65 woningen planologisch mogelijk. In het plan worden rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op deze site.</p> <p>In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <p> </p> 2018-03-21 06:00:00 +0100 2018-03-19 14:23:20 +0100 2018-03-19 14:24:10 +0100