Verleende omgevingsvergunning Engeweg 15a <p> <p>De onderstaande vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.</p> <p><strong>Engeweg 15a in Wijhe</strong></p> <p>Het plan maakt het bouwen van een schuur en het gebruik van het perceel voor wonen, planologisch mogelijk. Het plan (identificatienummer: NL.IMRO.1773.OM2018001037-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 8 augustus 2018 tot en met 20 september 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij het college van B en W heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze kon indienen.</li> </ul> </p> <p> </p> <p>Een beroepschrift dient u in bij de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de verleende omgevingsvergunning niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.</p> </p> 2018-08-08 09:00:00 +0200 2018-07-31 08:47:38 +0200 2018-07-31 08:47:38 +0200 Ontwerp omgevingsvergunning Engeweg 15a ter inzage <p>Voor de locatie Engeweg 15a te Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummer 2147 en sectie C, nummer 2327) legt het college van B en W een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Het plan maakt het bouwen van een schuur en het gebruik van het perceel voor wonen, planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.OM2018001037-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 maart 2018 tot 26 april 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar website ruimtelijke plannen">website Ruimtelijke Plannen</a> en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-03-14 09:00:00 +0100 2018-03-07 14:27:02 +0100 2018-03-08 16:48:31 +0100 Ondertekening overeenkomst Engeweg 15a te Wijhe <p>In het kader van de omgevingsvergunning met uitgebreide procedure is er een anterieure overeenkomst gesloten voor het perceel aan de Engeweg 15a te Wijhe, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummer 2147. Met deze omgevingsvergunning wordt het mogelijk om het perceel te gebruiken voor wonen en kan de bouw van een nieuwe schuur ten behoeve van het hobbymatig houden van rundvee worden gerealiseerd. Met het sluiten van de overeenkomst is het kostenverhaal verzekerd.</p> <p>Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst wordt ter inzage gelegd bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b).</p> <p>Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.</p> 2018-03-07 08:00:00 +0100 2018-02-26 12:54:25 +0100 2018-02-26 12:54:25 +0100