Bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter onherroepelijk Het bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter werd op 18 oktober 2018 onherroepelijk. <p>Het plan betreft de volgende ontwikkelingen:</p> <p> <ul> <li>het planologisch fixeren van het maximaal aantal woningen voor de Tollenaar op 12 woningen;</li> <li>het planologisch toevoeging van vier extra woningen aan de Veldwachter, waardoor het maximale aantal woningen 24 wordt.</li> </ul> </p> <p> <p><span>U vindt het </span><span>bestemmingsplan (met identificatienummer </span><span>NL.IMRO.1773.BP2018005009-0301</span><span>) </span>op de site <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a> en <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a> via de site RO.</p> </p> 2018-10-31 09:00:00 +0100 2018-10-24 19:49:22 +0200 2018-10-26 09:58:43 +0200 Bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter gewijzigd vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 16 juli 2018 het bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter gewijzigd vast. Het plan geldt globaal voor het gebied tussen de Raalterweg en de Scholtensweg te Wesepe. Het plan betreft de volgende ontwikkelingen:</p> <ul> <li>het planologisch fixeren van het maximaal aantal woningen voor de Tollenaar op 12 woningen;</li> <li><span> </span><span>het planologisch toevoeging van vier extra woningen aan de Veldwachter, waardoor het maximale aantal woningen 24 wordt.</span></li> </ul> <p><span>De wijzigingen betreffen een kleine aanpassing van het bestemmingsvlak in het westen van het plangebied en het toevoegen van een Quickscan Flora en Fauna aan de toelichting van het plan.</span></p> <p><span></span>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773. BP2018005009-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de website <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</span></p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</li> </ul> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> 2018-09-05 07:00:00 +0200 2018-08-31 10:01:36 +0200 2018-10-15 09:34:30 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en Veldwachter ter inzage <p><span><span>Voor de woongebieden Tollenaar en Veldwachter, globaal gelegen tussen de Raalterweg en de Scholtensweg te Wesepe legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. </span></span></p> <p><span><span>Het plan betreft de volgende ontwikkelingen:</span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span>het planologisch fixeren van het maximaal aantal woningen voor de Tollenaar op 12 woningen;</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>het planologisch toevoeging van vier extra woningen aan de Veldwachter, waardoor het maximale aantal woningen 24 wordt.</span><span></span></span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span><span><span>Het plan (identificatienummer</span></span><span> </span><span><span>NL.IMRO.1773.BP2018005009-0201</span><span>) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 april 2018 tot en met 6 juni 2018. U vindt het </span></span><span>plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke Plannen</a></span></span><span><span><span> en </span></span><span>bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b)</span><span><span>. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar ro.olst-wijhe.nl">bronbestanden</a>.</span></span></span></span></span></p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</span></p> 2018-04-25 00:00:00 +0200 2018-04-23 11:22:55 +0200 2018-04-30 09:59:34 +0200