Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren is op 29 november 2018 onherroepelijk geworden. Dit plan maakt het verkleinen van het bouwvlak mogelijk. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018012004-0301<span></span>) op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">site Ruimtelijke Plannen</a> en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p> </p> 2018-12-12 09:00:00 +0100 2018-12-05 08:29:02 +0100 2018-12-05 08:29:02 +0100 Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren gewijzigd vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 10 september 2018 het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren gewijzigd vast.</p> <p><span>Het plan geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. </span><span>Het plan maakt het regelen van de gemeentelijke parkeernomen in het bestemmingsplan mogelijk. Deze parkeernormen lagen vast in de gemeentelijke bouwverordening. Door aanpassing van de Woningwet kwamen de parkeernormen uit de bouwverordening te vervallen.</span></p> <p><span>De gemeenteraad bracht bij de vaststelling onderstaande wijzingen aan in het plan:</span></p> <ul> <li>De lijst van bestemmingsplan en wijzigingsplannen in Artikel 2 Toepassingsregels wordt aangevuld met plannen die in het ontwerp nog niet werden genoemd omdat die nog in procedure waren;</li> <li>Het artikel Algemene gebruiksregels wordt toegevoegd aan de regels zodat aanvragen, om ander gebruik dan bij recht toe te staan, ook getoetst kunnen worden aan het vigerende parkeerbeleid van de gemeente.</li> </ul> <p><span>Het plan (identificatienummer</span><span> NL.IMRO.1773.BP2018012004-0301</span><span>) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018. </span> U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">site Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p><span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</span></p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;</li> <li>zich niet kunt vinden in de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.</li> </ul> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> <p><span>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> 2018-10-17 09:00:00 +0200 2018-10-11 12:16:35 +0200 2018-10-11 12:17:16 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren <p>Het college van B en W legt voor het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Door aanpassing van de Woningwet komen de stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening te vervallen. Voor het kunnen terugvallen op de stedenbouwkundige bepalingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Vanaf deze datum moeten de stedenbouwkundige bepalingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeentelijke parkeernomen zijn een onderdeel van deze stedenbouwkundige bepalingen. Om het toetsen van nieuwe plannen aan de gemeentelijke parkeernormen ook na 1 juli 2018 mogelijk te maken legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2018012004-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. U vindt het plan op de site <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="http://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-06-06 09:00:00 +0200 2018-06-01 09:50:25 +0200 2018-10-15 11:48:07 +0200 Vooraankondiging bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. Door aanpassing van de Woningwet komen de stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening te vervallen. Voor het kunnen terugvallen op de stedenbouwkundige bepalingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Vanaf deze datum moeten de stedenbouwkundige bepalingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeentelijke parkeernormen zijn een onderdeel van deze stedenbouwkundige bepalingen. <p>Om het toetsen van nieuwe plannen aan de gemeentelijke parkeernormen ook na 1 juli 2018 mogelijk te maken laat het college van B en W een zogenoemd paraplubestemmingsplan voorbereiden.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op de <a href="http://wonen.olst-wijhe.nl/ruimtelijke-plannen-in-procedure/parapluplan-parkeren" title="ga naar pagina parapluplan parkeren">pagina Parapluplan parkeren</a>. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> 2018-02-21 09:00:00 +0100 2018-02-19 11:43:41 +0100 2018-02-19 11:43:41 +0100