Bestemmingsplan Zonnekamp oost, Woonveld E en F onherroepelijk <p><span><span>Het bestemmingsplan <span>Zonnekamp oost, Woonveld E en F</span><span> </span></span><span>is op 19 april 2018 onherroepelijk geworden. De locatie van de woonvelden E en F is globaal gelegen tussen de Roodborst en de Jan Schamhartstraat te Olst. Het plan betreft de volgende ontwikkelingen:</span></span></p> <ul> <li><span><span><span>het planologisch toevoeging van één extra woning in woonveld E, waardoor het maximale aantal woningen negen wordt;</span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span>het realiseren van een woonveld (woonveld F) voor de bouw van maximaal drie woningen. </span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span>U vindt het </span></span><span>bestemmingsplan (identificatienummer </span><span><span>NL.IMRO.1773.BP2017</span></span><span>003005</span><span><span>-0301</span></span><span>) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">Ruimtelijke Plannen</a></span></span><span><span>. Bekijk de <a href="http://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar http://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</span></span></p> 2018-05-02 05:00:00 +0200 2018-05-01 16:49:46 +0200 2018-10-15 09:40:23 +0200 Bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F vastgesteld De gemeenteraad stelde op 19 februari 2018 het bestemmingsplan Zonnekamp oost, Woonveld E en F ongewijzigd vast. <p>De locatie van de woonvelden E en F is globaal gelegen tussen de Roodborst en de Jan Schamhartstraat te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummers 2826, 4988, 4989, 4990, 4991 en 5193). Het plan betreft de volgende ontwikkelingen:</p> <ul> <li>het planologisch toevoeging van één extra woning in woonveld E, waardoor het maximale aantal woningen negen wordt;</li> <li>het realiseren van een woonveld (woonveld F) voor de bouw van maximaal drie woningen.</li> </ul> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017003005-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 8 maart 2018 tot en met 18 april 2018. U vindt het plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a> en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op de <a href="http://ro.olst-wijhe.nl" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">site van RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <ul> <li>Tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of<br /><br /></li> <li>Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-03-07 08:30:00 +0100 2018-02-23 13:35:57 +0100 2018-02-26 13:38:53 +0100