Bestemmingsplan Buitengebied, Nieuwe Kampen 2 onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Nieuwe Kampen 2  is op 12 juli 2018 onherroepelijk geworden. Dit plan maakt het splitsen van de bestaande woning mogelijk. U vindt het bestemmingsplan (met identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001034-0301) op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar http://www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a>. Bekijk de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar https://ro.olst-wijhe.nl/">bronbestanden</a>.</p> 2018-07-18 06:30:00 +0200 2018-07-12 12:01:24 +0200 2018-10-15 11:50:38 +0200 Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 <p><span><span><span>Woensdag 23 mei 2018 is gemeld dat het vastgestelde wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 vanaf donderdag 24 mei<span> </span></span><span>2018 ter inzage ligt. Door een technische storing is het vastgestelde wijzigingsplan digitaal niet raadpleegbaar op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a></span></span><span><span>. Daarom wordt het bestemmingsplan vanaf 31 mei 2018 opnieuw zes weken ter inzage gelegd.</span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="EN-US"><span>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001034-0201) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van <strong>31 mei 2018 tot en met 11 juli 2018</strong></span><span>. U vindt het </span></span><span lang="EN-US"><span>plan op <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site www.ruimtelijkeplannen.nl">Ruimtelijke plannen</a></span></span><span><span lang="EN-US"> en </span><span lang="EN-US">bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b)</span><span lang="EN-US">. Bekijk de <a href="http://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar http://ro.olst-wijhe.nl">bronbestanden</a>.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><span><span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span lang="EN-US"><span><span><span><span>tijdig een zienswijze heeft ingediend, of</span></span></span></span></span></li> <li><span lang="EN-US"><span><span><span><span><span><span>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </span></span></span></span></span></span></span></li> </ul> <p><span lang="EN-US"><span><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></span></span></p> <p><span lang="EN-US"><span><span><span lang="EN-US"><span><span>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></span></span></span></span></span></p> 2018-05-31 07:00:00 +0200 2018-05-29 11:45:17 +0200 2018-10-15 09:58:32 +0200 Wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 vastgesteld <p>Het college van B en W stelde op 1 mei 2018 het wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Nieuwe Kampen 2 in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 851). Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar drie wooneenheden, planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001034-0201) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site ruimtelijke plannen">site Ruimtelijke Plannen</a><span>,</span> bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de site <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">RO</a>.</p> <p> </p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</p> <p> <ul> <li>tijdig een zienswijze hebt ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze hebt ingediend.</li> </ul> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-05-23 09:00:00 +0200 2018-05-17 16:09:40 +0200 2018-05-17 16:09:40 +0200 Ontwerpwijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 ter inzage <p>Voor de locatie aan de Nieuwe Kampen 2 te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie H, nummer 851) legt het college van B en W een ontwerp wijzigingsplan ter inzage. Het plan maakt de splitsing van de karakteristieke boerderij naar drie wooneenheden, planologisch mogelijk.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001034-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 maart tot en met 11 april 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a> en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">site RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-02-28 09:00:00 +0100 2018-02-22 15:35:30 +0100 2018-02-22 15:35:30 +0100 Vooraankondiging wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2, Olst Het college van B en W laat een nieuw wijzigingsplan maken voor de locatie Nieuwe Kampen 2 in Olst, kadastraal bekend als de gemeente Olst, sectie H, nummer 851. <p><strong>Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:</strong></p> <p>Het splitsen van een karakteristieke boerderij in drie woningen.</p> <p>U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op www.olst-wijhe.nl. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.</p> <h2>Overeenkomst exploitatie</h2> <h2><span>Het college van B en W heeft op 19 januari 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Nieuwe Kampen 2. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd. </span></h2> <p>Hieronder vindt u de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst. Deze is ook in te zien en bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 7 februari 2018 tot en met 21 maart 2018. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.</p> 2018-02-07 09:18:07 +0100 2018-02-07 09:18:07 +0100 2018-02-07 09:18:07 +0100