Bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 87a en b vastgesteld <p> <p><span>De gemeenteraad stelde op 20 november 2017 het bestemmingsplan ‘Jan Schamhartstraat 87a en b’ ongewijzigd vast. Het plan betreft het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie F, nummer 5193. Het plan herstelt juridisch een onbedoelde planologische (bouw)regeling in het bestemmingsplan Zonnekamp Oost. Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017003004-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018. U vindt het plan op de </span><a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl/" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a><span>, bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via </span><a href="https://ro.olst-wijhe.nl/" title="ga naar site RO ">RO</a><span>.</span></p> <span>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</span></p> <ul> <li>tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt ingediend, of</li> <li>belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze hebt ingediend.</li> </ul> <p><span>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</span></p> 2018-01-03 00:00:00 +0100 2018-01-03 15:19:34 +0100 2018-01-04 15:40:10 +0100