Bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a onherroepelijk <p>Het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a is op 3 mei 2018 onherroepelijk geworden. Het plan maakt het omzetten van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ met de aanduiding ‘twee woningen’ planologisch mogelijk. Het bedrijfspand wordt gesloopt en op deze plek wordt een nieuwe woning mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfswoning blijft bestaan.</p> <p>U vindt het bestemmingsplan (identificatienummer Nl.IMRO.1773.BP2017001033-0301) op <a href="https://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Ga naar site ruimtelijke plannen">Ruimtelijke Plannen</a>. Bronbestanden vindt u op de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="Ga naar site ro Olst-Wijhe">site Ruimtelijke Ontwikkeling</a>.</p> 2018-05-23 06:00:00 +0200 2018-05-17 08:24:47 +0200 2018-05-17 08:26:49 +0200 Bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a vastgesteld <p>De gemeenteraad stelde op 12-3-2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locatie Boxbergerweg 25 en 25a te Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummers 3938 en 3939). Het plan maakt het omzetten van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ met de aanduiding ‘twee woningen’ planologisch mogelijk. Het bedrijfspand wordt gesloopt en op deze plek wordt een nieuwe woning mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfswoning blijft bestaan.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001033-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 22-3-2018 tot en met 2-5-2018. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.</p> <p><strong>U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:</strong></p> <ul> <li>Tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of</li> <li>Belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. </li> </ul> <p>Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> <p>Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p> 2018-03-21 06:00:00 +0100 2018-03-19 14:29:11 +0100 2018-04-30 09:58:56 +0200 Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 25-25a ter inzage <p>Voor de locatie Boxbergerweg 25 en 25a in Olst (kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummers 3938 en 3939) legt het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de het omzetten van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ met de aanduiding ‘twee woningen’ planologisch mogelijk. Het bedrijfspand wordt gesloopt en op deze plek wordt een nieuwe woning mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfswoning blijft bestaan.</p> <p>Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2017001033-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018. U vindt het plan op de <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="ga naar site Ruimtelijke Plannen">website Ruimtelijke Plannen</a> en bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus en bronbestanden via de <a href="https://ro.olst-wijhe.nl" title="ga naar site RO">website RO</a>.</p> <p>U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.</p> 2018-01-03 00:00:00 +0100 2018-01-03 15:15:40 +0100 2018-01-03 15:15:40 +0100